Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Esitys ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyn ta­paus­koh­tai­ses­ta soveltamisesta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

3.11.2010

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Oulun kaupungin ns. Kallioparkki-hanke

Asia: Esitys ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tunnistetaan ja arvioidaan hankkeiden tai suunnitelmien ja ohjelmien kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia muun muassa ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin ja vertaillaan vaihtoehtoisia toteutustapoja, joista yksi on toteuttamatta jättäminen. Viranomaisella on velvollisuus selvittää ja arvioida ennakkoon myös valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Menettelyn keskeinen piirre on myös laaja mahdollisuus antaa palautetta selvitysten riittävyydestä ja osallistua vertailtavien vaihtoehtojen punnintaan.

Oulun keskustan pysäköintijärjestely on vaikutuksiltaan niin laaja-alainen hanke, että pidämme välttämättömänä, että siihen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sitä puoltavat muun muassa vaihtoehtoisten ratkaisujen liian vähäinen ja yksipuolinen selvittäminen ja osallistumisjärjestelyjen puutteet sekä ennen kaikkea liikkumisen, liikenteen ja kaupunkirakenteen ajankohtaiset haasteet, joiden taustalla on muun muassa tarve ja velvollisuus ilmastonmuutoksen hillintään. Eritoten ympäristövaikutuksia on selvitetty riittämättömästi. Paino on ollut taloudellisteknisillä seikoilla.

Vuonna 2007, kun Kalliotilojen maanalainen asemakaava hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus näki lausunnossaan tärkeänä, että suunnitelmiin lisätään vaihtoehtotarkasteluissa myös ns. 0-vaihtoehto eli kalliopysäköintiä ei rakenneta. Silloin vaihtoehtoja keskustan pysäköinnistä esimerkiksi kansi-ratkaisuna ei käsitelty ja asiakirjoissa vain ilmoitettiin, ettei se ole mahdollinen vaihtoehto. Myöhemmin on kuitenkin selvitetty, että keskitetylle kalliotiloihin sijoittuvalle pysäköinnille on olemassa ns. hajautettuun malliin perustuva vaihtoehto, jossa pysäköinti sijoittuu Mannerheimin puiston alle.

Kun hanke on kallioparkkiratkaisuna jälleen esillä, viimeisin käänne suorastaan vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamista vaihtoehtojen vertailemiseksi edellä mainitun monipuolisesti, mihin YVA-lain mukainen arviointimenettely antaa hyvät raamit.

Pyydämme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta määräämään YVA-lain 4 §:n 2 momentin nojalla Oulun kaupungin toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskustan pysäköintä koskevassa ns. Kallioparkki-hankkeessa.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri