Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide kallion louhintaa ja louheen käsittelyä koskevasta ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta, Ii

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

14.3.2011

Oulunkaaren ympäristölautakunta
91100 Ii

Viite: Kuulutus ympäristölupahakemuksesta tilalle Vihersuvela RN:o 190:15 Ii, Olhava

Hakija: Viherrengas Järvenpää Oy

Asia: Mielipide kallion louhintaa, louheen murskausta ja puhtaiden pinta- ja kaivuumaiden läjittämistä koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Ii.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, jonka toiminta-alueeseen Ii kuuluu, esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Vaatimus

Lupahakemus tulee hylätä ympäristönsuojelulain 5, 35 ja 42 §§:n ja ympäristönsuojelulain asetuksen 16 §:n sekä vesilain 1 luvun 15 a §:n vastaisena.

Perustelut

Viherrengas Järvenpää Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista ympäristölupaa kallion murskaukseen Iin kunnan Olhavan kylässä sijaitsevalle alueelle. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 25.5.2010 palauttanut hakemuksen uuteen käsittelyyn puutteellisten selvitysten johdosta.

Vaasan hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että mahdolliseen uuteen hakemukseen tulee liittää muun muassa arvio toiminnan vaikutuksista Kopperojärveen ja Umpilampeen, jotka ovat vesilain suojaamia luontotyyppejä. Ympäristölautakunnan tulee selvitysten perusteella harkita, voiko toiminnasta aiheutua sellaisia vesilain 15 a §.ssä tarkoitettuja seurauksia, että hankkeelle on haettava aluehallintoviraston lupa.

Viherrengas Järvenpää on toimittanut lautakunnalle 9.6.2010 täydennetyn kallionottosuunnitelman. Ympäristönsuojelutarkastaja on vaatinut vielä lisäselvityksiä 19.7.2010 päivätyssä muistiossaan. Geopudas on suorittanut 8.12.2010 maastomittauksia ja kuvauksia louhosalueella ja vesilain 15 a §:n mukaisilla lammilla, Kopperojärvellä ja Umpilammella. Mittaustulokset ovat yhdeltä kerralta ja talvelta. Ajankohdan vuoksi myös louhosalueelta ja sen lähiympäristöstä otetut valokuvat ovat talvisesta maisemasta. Selvitys ei sisällä mitään muuta ympäristön kuvausta eikä luonnontilan kartoitusta.

Geopudaksen 3.2.2011 päivätystä selvityksestä käy ilmi, että pintavalutuspaikat ovat samalla tasolla kuin suo ja että louhos sijaitsee noin 300 metrin päässä lammista. Välissä on kivennäismaasaarekkeita ja kalliopaljastumia. Alue on ojittamatonta. Selvityksessä todetaan myös, että louhoksen ja Keskimmäisen Pihlajajärven välissä 600 metrin matkalla kasvaa vaihtelevan tiheää mäntymetsää toisin kuin valituksessa on väitetty. Geopudaksen allekirjoittaman kartan mukaan louhoksen ja Keskimmäisen Pihlajajärven välinen alue on pääosin suota. Lisäksi suullisen ilmoituksen mukaan hankkeesta vastaava on hakannut louhokselta luoteeseen jatkuvan kivennäismaan puuston.

Selvitys ei vastaa ympäristönsuojelulain 35 §.n vaatimusta lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tosiasiassa louhinta-alueelta ja sen vaikutusalueelta ei edelleenkään ole tehty minkäänlaisia ympäristöselvityksiä. Kaiken kaikkiaan asiakirjat ovat niin puutteellisia, että niiden perusteella ei voi luotettavasti päätellä hankkeen vaikutuksia muun muassa vesilain mukaisiin luontotyyppeihin.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hankkeesta aiheudu muun muassa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Suullisen ilmoituksen mukaan Umpilammelta on tehty havaintoja muun muassa kaakkurista. Laji on rauhoitettu ja silmälläpidettävä. Lajin pesiminen lammilla kertoo ympäristön hyvästä tilasta. Jotta hankkeen vaikutuksia voisi arvioida, hakemuksen tulisi sisältää sekä luontotyyppien että lajiston inventointitiedot ottaen huomioon myös luontodirektiivin liitteen IV lajien (esimerkiksi viitasammakko ja sukeltaja- ja korentolajit) mahdollinen esiintyminen hankealueella ja sen lähiympäristössä, lammilla, järvillä ja soilla.

Ympäristönsuojelulain asetuksen pykälässä 16 sanotaan muun muassa, että kuulutusta koskevasta lupahakemuksersta pitää käydä ilmi 4) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä. Geopudaksen asiantuntijalausunnossa todetaan, että selkeytysaltaisiin johdettavat vedet eivät sisällä muuta kuin hienoa kiviainesta. Pölystä mainitaan, että siitä ei ole haittaa viereisille tiloille tai loma-asutukselle, koska ne sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä louhoksesta. Selvitys ei sisällä mitään arviota räjähdysaineiden vaikutuksista suoto- ja pintavesiin tai pölyn vaikutuksista lammille, järville ja muulle lähiympäristölle. Räjäytysten melu, pöly ja tärinä sekä räjähteestä peräisin olevat nitraatit leviävät pitkälle louhinta-alueen ulkopuolelle.

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Koska mitään luonto- ja ympäristöselvityksiä ei ole tehty, toiminnanharjoittaja ei voi olla riittävästi selvillä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutuksista eikä ympäristölautakunta voi hakemusasiakirjojen perusteella arvioida vesilain poikkeusluvan tarvetta.

Luonnonsuojelupiirin mielestä hankkeesta tulee olemaan haitallisia vaikutuksia alueen maisemaan, hydrologiaan ja luonnontilaisiin luontotyyppeihin sekä niiden lajistoon. Lupahakemus tulee hylätä.

Luonnonsuojelupiiri pyytää ympäristölautakuntaa toimittamaan ilmoituksen päätöksestään ylläolevaan osoitteeseen.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri