Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Ylikiiminki-Puolanka moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti­hank­keen päätökseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.4.2012

Utajärven kunta
Kunnanhallitus

Asia: Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 11.4.2012 koskien moottorikelkkailureittihanketta välillä Ylikiiminki-Puolanka

Utajärven kunnanhallitus vaatii vastineessaan, että Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin muistutus/valitus tulee hylätä ja jättää huomioon ottamatta, koska valittajalla ei ole oikeutta antaa muistutusta eikä valitusta sellaisesta asiasta, joka ei kuulu sen kotikuntaan eikä valittaja ole mitenkään kunnan jäsen.

Kyseistä moottorikelkkareittihanketta käsitellään toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla hankkeelle myönnetty lupa kumoutui Oulun hallinto-oikeuden päätöksellä, joka palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Oulun hallinto-oikeus jätti kuitenkin luonnonsuojelupiirin valituksen käsittelemättä puuttuvan valitusoikeuden takia.

Yhdistys valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta päätöksensä 12.2.2010 (taltionumero 251). Päätöksessään (liite 1) korkein hallinto-oikeus toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n valituksesta hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on jättänyt yhdistyksen valituksen puuttuvan valitusoikeuden takia tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus viittaa kuntalain 90 §:n1 momenttiin, jonka mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Muutoksen hakijana oleva yhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, jonka tehtävänä on luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Yhdistys on muutoshakemuksessaan korostanut, että yleinen etu vaatii reittisuunnitelman toteuttamista Utajärven kunnassa siten kuin maakuntakaavaan on merkitty.

Maastoliikennelain 16 §:ssä säädetyt reitin perustamisen edellytykset on tutkittava jo reittisuunnitelmaa koskevassa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksessä ja niiden täyttyminen voidaan vakiintuneesti saattaa kunnallisvalituksin hallintotuomioistuimen tutkittavaksi. Arvioitaessa yhdistyksen valitusoikeuden laajuutta tässä asiassa on huomioon otettava myös maastoliikennelain 1 §:stä ilmenevä lain tarkoitus ehkäistä moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureiteillä aiheutuvia, lainkohdassa tarkoitettuja haittoja ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tähän tarkoitukseen liittyvä Utajärven kunnan velvollisuus sovittaa reitti muille lähialueille suunniteltuihin moottorikelkkailureitteihin. Utajärven kunnassa tehtävät reittisuunnitelmaa koskevat ratkaisut ja valinnat vaikuttavat siten yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvien muidenkin kuntien, kuten Oulun kaupungin ja Puolangan kunnan vastaaviin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin sovittaa kysymyksessä oleva ylikunnallinen reitti Utajärven tulevaan reittiin.

Reittisuunnitelmaa Utajärven kunnassa ja naapurikunnissa koskevilla maastoliikennelain 15 ja 16 §:n mukaisilla ratkaisuilla on läheinen yhteys myös Utajärven kunnan ja sen naapurikuntien maankäyttöä koskeviin ratkaisuihin ja valintoihin. Yhdistys saa maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n 2 momentin mukaisin edellytyksin tehdä kunnallisvalituksen muunkin kunnan kuin kotikuntansa aluetta koskevan kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon myös kuntalain 89 §:n 1 ja 2 momentti, 90 §:n 1 ja 2 momentti sekä 92 §:n 1 momentti, yhdistyksellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus myös toiminta-alueeseensa kuuluvan Utajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hyväksyä moottorikelkkareittisuunnitelma sanotun kunnan osalta ja edelleen kunnallisvalitus Oulun hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Kun Oulun hallinto-oikeudella on ollut asiasta toinen käsitys, on hallinto-oikeuden päätös kumottava.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry katsoo yhdistyksen vaikuttamisoikeuden kyseisessä moottorikelkkareittiasiassa tulleen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä vahvistetuksi.

Utajärven kunnanhallitus esittää myös, että yhdistyksen mielipidettä ei tule ottaa huomioon, koska sitä ei ole allekirjoitettu. Vastine on tältä osin asiaton.

Yhdistys on toimittanut mielipiteensä sähköpostitse määräaikaan mennessä. Mahdollisuus toimittaa mielipide sähköisesti on varmistettu asianomaiselta viranhaltijalta ja hän on vastannut, että se on mahdollista ja ilmoittanut samalla osoitteen, johon asiakirjan voi lähettää. Luonnonsuojelupiiri vaati myös kuittausta lähetyksestään, mutta sitä se ei saanut. Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa todetaan 12 §:ssä, että viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle.

Asiakirjan toimittaminen sähköisesti on tavanomainen menettely kaikissa virastoissa ja oikeusasteissa, joissa otetaan vastaan lausuntoja, mielipiteitä, muistutuksia ja valituksia. Allekirjoitusta ei vaadita, jos asiakirja toimitetaan sähköpostitse (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2 luvun 5 § ja 3 luvun 9 §).

Utajärven kunnanhallitus hankkeesta vastaavana saa olla hankkeen sisällöstä ja toteuttamiskelpoisuudesta toista mieltä kuin luonnonsuojelupiiri. Yhdistys on mielipiteessään perustellut oman kantansa. Siihen ei ole tässä vaiheessa lisättävää.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

Liite 1: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.2.2010, taltionumero 251.

Tiedoksi Oulunkaaren ympäristölautakunta