Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Utajärven moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti­hank­keen käsittelystä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

18.6.2012

Oulun hallinto-oikeus

Asia: Valitus Utajärven kunnanhallituksen päätöksestä 21.5.2012 114 § (liite 1)

Utajärven kunnanhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi oikaisuvaatimukset (liite 2), jotka on tehty kunnanhallituksen päätöksestä 11.4.2012 (§ 96). Mainittu päätös koski kunnan vastinetta moottorikelkkailureittihankkeesta välillä Ylikiiminki-Puolanka annettuihin muistutuksiin.

Utajärven kunnanhallitus vaati vastineessaan muun muassa, että Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin muistutus/valitus (liite 3) tulee hylätä ja jättää huomioon ottamatta, koska valittajalla ei ole oikeutta antaa muistutusta eikä valitusta sellaisesta asiasta, joka ei kuulu sen kotikuntaan eikä valittaja ole mitenkään kunnan jäsen.

Luonnonsuojelupiiri vaatii kunnanhallituksen päätöksen (114 §) kumoamista sen lainvastaisuuden takia.

Perustelut

Kyseistä moottorikelkkareittihanketta käsitellään toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla hankkeelle myönnetty lupa kumoutui Oulun hallinto-oikeuden päätöksellä (28.11.2008 nro 08/0601/2), joka palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Oulun hallinto-oikeus jätti kuitenkin luonnonsuojelupiirin valituksen käsittelemättä puuttuvan valitusoikeuden takia.

Yhdistys valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta päätöksensä 12.2.2010 (taltionumero 251). Päätöksessään (liite 4) korkein hallinto-oikeus toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n valituksesta hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on jättänyt yhdistyksen valituksen puuttuvan valitusoikeuden takia tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus viittaa kuntalain 90 §:n1 momenttiin, jonka mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. ”Muutoksen hakijana oleva yhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, jonka tehtävänä on luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Yhdistys on muutoshakemuksessaan korostanut, että yleinen etu vaatii reittisuunnitelman toteuttamista Utajärven kunnassa siten kuin maakuntakaavaan on merkitty.

Maastoliikennelain 16 §:ssä säädetyt reitin perustamisen edellytykset on tutkittava jo reittisuunnitelmaa koskevassa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksessä ja niiden täyttyminen voidaan vakiintuneesti saattaa kunnallisvalituksin hallintotuomioistuimen tutkittavaksi. Arvioitaessa yhdistyksen valitusoikeuden laajuutta tässä asiassa on huomioon otettava myös maastoliikennelain 1 §:stä ilmenevä lain tarkoitus ehkäistä moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureiteillä aiheutuvia, lainkohdassa tarkoitettuja haittoja ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tähän tarkoitukseen liittyvä Utajärven kunnan velvollisuus sovittaa reitti muille lähialueille suunniteltuihin moottorikelkkailureitteihin. Utajärven kunnassa tehtävät reittisuunnitelmaa koskevat ratkaisut ja valinnat vaikuttavat siten yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvien muidenkin kuntien, kuten Oulun kaupungin ja Puolangan kunnan vastaaviin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin sovittaa kysymyksessä oleva ylikunnallinen reitti Utajärven tulevaan reittiin.

Reittisuunnitelmaa Utajärven kunnassa ja naapurikunnissa koskevilla maastoliikennelain 15 ja 16 §:n mukaisilla ratkaisuilla on läheinen yhteys myös Utajärven kunnan ja sen naapurikuntien maankäyttöä koskeviin ratkaisuihin ja valintoihin. Yhdistys saa maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n 2 momentin mukaisin edellytyksin tehdä kunnallisvalituksen muunkin kunnan kuin kotikuntansa aluetta koskevan kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon myös kuntalain 89 §:n 1 ja 2 momentti, 90 §:n 1 ja 2 momentti sekä 92 §:n 1 momentti, yhdistyksellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus myös toiminta-alueeseensa kuuluvan Utajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hyväksyä moottorikelkkareittisuunnitelma sanotun kunnan osalta ja edelleen kunnallisvalitus Oulun hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Kun Oulun hallinto-oikeudella on ollut asiasta toinen käsitys, on hallinto-oikeuden päätös kumottava.”

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry katsoo yhdistyksen vaikuttamisoikeuden kyseisessä moottorikelkkareittiasiassa tulleen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä vahvistetuksi, millä järjestö on myös oikaisupyyntöään perustellut. Utajärven kunnanhallitus on kuitenkin vain merkinnyt tiedoksi saadun oikaisupyynnön.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Lain 7a luvun 49g § mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Lain 8 luvun 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Suunnitelma moottorikelkkareitin perustamisesta välille Ylivuotto – Särkijärvi on Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätettävänä (kuulutus 6.3.-19.3.2012) Utajärven kunnan osalta. Kunta on kyseisen ympäristölautakunnan jäsen Haukiputaan, Iin, Pudasjärven Vaalan ja Yli-Iin ohella. Kun luonnonsuojelupiirin asianosaisuus on jo korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vahvistettu, on hyvän hallintotavan vastaista edelleen muuta väittää ja jättää asiakirjoihin merkintä asianosaisuuden puuttumisesta.

Utajärven kunnanhallitus esittää myös, että yhdistyksen mielipidettä reittisuunnitelmasta ei tule ottaa huomioon, koska sitä ei ole allekirjoitettu.

Yhdistys on toimittanut mielipiteensä sähköpostitse määräaikaan mennessä. Mahdollisuus toimittaa mielipide sähköisesti on varmistettu asianomaiselta viranhaltijalta ja hän on vastannut, että se on mahdollista ja ilmoittanut samalla osoitteen, johon asiakirjan voi lähettää. Luonnonsuojelupiiri vaati myös kuittausta lähetyksestään, mutta sitä se ei saanut. Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa todetaan 12 §:ssä, että viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle.

Asiakirjan toimittaminen sähköisesti on tavanomainen menettely kaikissa virastoissa ja oikeusasteissa, joissa otetaan vastaan lausuntoja, mielipiteitä, muistutuksia ja valituksia. Allekirjoitusta ei vaadita, jos asiakirja toimitetaan sähköpostitse (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2 luvun 5 § ja 3 luvun 9 §). Tältäkin osin on syytä korjata virheellisyys ja oikaista asia.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[Liitteitä ei tässä]

Liite 1: Valituksenalainen päätös

Liite 2: Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 11.4.2012 koskien moottorikelkkailureittihanketta välillä Ylikiiminki-Puolanka 23.4.2012

Liite 3: Mielipide moottorikelkkailureittisuunnitelmasta 19.3.2012

Liite 4: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.2.2010, taltionumero 251.