Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Siikajoen Vartinojan laajennuksen ja Isonevan tuu­li­voi­ma­puis­to­jen YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

27.6.2012

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: POPELY/18/07.04/2012

Asia: Lausunto Siikajoen Vartinojan laajennuksen ja Isonevan tuulivoimapuistojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Sähkönsiirrosta ja tiestöstä

Ohjelmassa esitetään lähi- ja kaukovaikutusalue kuvissa 40 ja 41. Kuvissa on suunnittelualueet, mutta ei sähkönsiirtolinjaa tai uutta tiestöä. Kappaleessa 5.6 mainitaan kuitenkin, että vaikutusarvioinnissa ovat mukana myös sähkönsiirto ja uudet tielinjaukset. Ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä, miten ja missä määrin sähkönsiirtoa ja tiestöä selvitetään, mutta eivätköhän nekin ole lähivaikutusalueella.

Jo hyväksytyssä Vartinojan osayleiskaavassa todetaan, että tuulivoimaloiden sähkönsiirto on toteutettava ensisijaisesti maakaapeleina. Ohjelmassa ei asiasta ole informaatiota. Selostuksessa tulee arvioida sähkönsiirron vaihtoehtoiset tavat ja niiden ympäristövaikutukset.

Seurantaryhmän kokouksessa nostettiin esille myös happamat sulfaattimaakerrostumat, joita alueella saattaa esiintyä. Niistä ei ohjelmassa ole mainintaa, vaikka kokouksessa todettiin, että olisi hyvä selvittää, voiko maanmuokkauksen seurauksena aiheutua sulfaattimaiden hapettumista ja sen myötä happamia valumia.

Kartoista ja havainnollistamisesta

Hankealueet ovat pinta-alaltaan laajoja ja ne rajautuvat osittain ja menevät paikoin päällekkäinkin suojelualueiden ja pohjavesialueen kanssa. Tosiasiaa ei kielletä, mutta karttoja tarkastellen tulee mieleen, ettei seikkaan ole haluttu huomion kiinnittyvänkään.

Karttoja ei ole käytetty tehokkaasti hyväksi asian havainnollistamiseksi. Liitteissä 1-3, joissa on esitetty suunnittelualueet ja voimaloiden alustava sijoittelu, ei ole muita olennaisia karttamerkintöjä. Kartoista ei selviä mittakaavakaan, mutta oletettavasti se on noin 1:35 000. Sen mittakaavaisia karttoja jaettiin YVA-seurantaryhmälle sen ensimmäisessä kokouksessa. Niissä kartoissa on sentään pohjavesialueen ja harjujensuojelualueen rajaa havainnollistettu, vaikka sekin pohjakartta on yhtä epäselvä kuin ohjelmassa oleva. Ohjelman, joka on nähtävillä kommentteja varten, pitäisi olla vielä seurantaryhmän materiaalia selvempi viestissään.

Samalla kartalla pitää esittää kaikkien suojelualueiden ja pohjavesialueen sijainti ja rajaus sekä suunnittelualue ja tuulivoimaloiden paikat. Selostuksessa voi ohjelman puutteen paikata ja havainnollistaa karttojen avulla hankkeen keskeisiä vaikutuksia.

Luontovaikutusten arviointi

Luonnonsuojelupiiri piti Vartinojan osayleiskaavan hyväksyttävyyden kynnyskysymyksenä sitä, että tuulivoimaloita ei sijoiteta harjujensuojelualueelle. Lopputuloksena vain yksi tuulivoimala osittain sijoittuu harjujensuojelualueelle alueen lounaisreunalla. Uudessa suunnitelmassa harjujensuojelualueelle sekä samalla pohjavesialueelle ehdotetaan vaihtoehdossa 2 useita voimaloita.

Kappaleessa 4.4 todetaan, että Vartinojan suunnittelualueen luonnonympäristö on selvitetty Siikajoen Vartinojan tuulivoimalaitosten ympäristövaikutusten selvityksessä. Epäselväksi jää, tarkoitetaanko koko Vartinojan suunnittelualuetta vai vain jo kaavoitettua osaa Vartinojan suunnittelualueesta. Joka tapauksessa Vartinojan kaavoitettuakaan aluetta ei ole riittävästi selvitetty. Kaavoitusta varten laaditussa selvityksessä ei edes havaittu, että hanke sijoittuu harjujensuojelualueelle. Ainakaan siihen kohdistuvia vaikutuksia ei selvitetty.

Kasvillisuusvaikutuksia kuvaavassa kappaleessa 5.4.3. puhutaan suunnittelualueesta ja kerrotaan, kuinka merkittävästi tuulivoimaloiden sijoituspaikkaa ja lähialueita muokataan. Muutos on myös pysyvä. Siinä mielessä se ei ole vain rakentamisaikainen.

Koska hankkeessa halutaan esittää voimaloita myös pohjavesi- ja harjujensuojelualueelle, siitä seuraa velvollisuus selvittää vaikutukset asianmukaisesti ottaen huomioon suojelumääräykset, jotka ulottuvat pinnalle ja siitä alaspäin. Ohjelmassa ei menetelmiä kerrota, mutta edellytys on, että vaikutukset ekosysteemiin ja luontotyyppeihin käyvät selostuksesta selkeästi ilmi.

Harjujensuojelu toteutetaan maa-aineslailla, jonka avulla vaalitaan sekä geologisia että maisemallisia arvoja. Vartinvaaran-Kivivaaran alueella on myös monenlaisia luontotyyppejä ja monenlaisia metsäluontotyyppejä, joiden luonnontilaisuuden aste vaihtelee. Alueen suojelua on mahdollista täydentää esimerkiksi Metso-ohjelman puitteissa. Se mahdollisuus on myös kasvillisuusselvityksessä ja vaikutusten arvioinnissa otettava huomioon.

Isonevan suunnittelualuetta on ohjelmassa käsitelty niukasti. Alue rajautuu Natura-ohjelmassakin suojeltuihin suojelualueisiin. Tarkasteltavaksi lähivaikutusalueeksi on ehdotettu kahden kilometrin etäisyyttä tuulivoimaloiden hankealueesta. Erityisen tärkeää on selvittää, miten hankkeen maanmuokkaus vaikuttaa lähialueisiin ja varsinkin suojelualueisiin, jotka ovat kosteikkoja.

Toteuttamiskelpoisuuden vertailusta

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksessä on luokiteltu tuulivoima-alueita teknis-taloudellisen ja ympäristövaikutusriskin perusteella. Ohjelmassa viitataan luokitukseen (kappale 4.1.3.) ja mainitaan, että Vartinojan alue on huonoimmassa C-luokassa ympäristövaikutustensa takia. C-luokasta maakuntaliittojen selvityksessä todetaan, että luokituksen mukaisella alueella tuulivoimarakentamisen toteuttamisessa korostuu huolellinen selvittäminen ja suunnittelu. Vartinojan ja Isonevan tuulivoimahankkeen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja voi vertailla tuulivoimaselvityksen tapaan arvioimalla rajaamisen ja sijoittelun keinoja ehkäistä haittoja, kunhan selvitykset antavat siihen riittävästi mahdollisuuksia.

Merja Ylönen
sihteeri