Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kuusamon Kouvervaaran val­tausoi­keu­den­pää­tök­ses­tä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

11.2.2013

Oulun hallinto-oikeus
oulu.hao(at)oikeus.fi

Viite: Valtausoikeutta koskeva päätös nro 8807 (liite 1)

Hakija: Belvedere Resources Finland Oy

Asia: Valitus Kuusamon Kouvervaaran valtausoikeutta koskevasta Tukesin päätöksestä 10.1.2013

Vaatimus

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaatii päätöksen kumoamista.

Perustelut

Lupa on myönnetty vanhan kaivoslain nojalla uuden lain siirtymäsäännökset huomioon ottaen. Malminetsintää koskevia uuden kaivoslain huomioon otettavia pykäliä ovat 6, 12, 14 ja 15. Päätöksessä on otettu huomioon myös, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään, sillä valtaus kohdistuu isolta osin luonnonsuojelulailla suojeltuihin alueisiin sekä niillä esiintyviin lajeihin ja luontotyyppeihin. Luvan myöntäjä, Tukes, on ottaessaan luonnonsuojeluviranomaisen päätäntävallan itselleen ylittänyt valtuutensa ja myöntänyt luvan riittämättömin tiedoin ja puutteellisin perustein. Lupaviranomainen on myös omavaltaisesti ja vastoin luonnonsuojeluviranomaisen kantaa päättänyt, että hakijalta ei edellytetä toimenpiteidensä vaikutusten arviointia Natura- tai muille suojelukohteille.

Luonnonsuojeluviranomainen on ilmoittanut lausunnossaan, että olisi parasta, ettei Kouvervaaran suojelualueilla enää kairata. Mikäli yhtiö näkee tähän kuitenkin tarvetta, tulee asianmukainen hakemus kairauskohteineen esittää ja luvat suojelualueilla toimimiseen hankkia ennen kuin valtausta voidaan jatkaa luonnonsuojelualueilla. Hakemuksessa on tuotava esiin toimenpiteiden vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella Kouvervaara on sisällytetty Suomen Natura-verkostoon. Lupaviranomainen (luonnonsuojeluviranomainen) voi päätöksessään asettaa ehtoja toiminnalle. Harkintaan tulee myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin laatiminen jo tutkimuksista.

Ympäristöviranomaisen lausunnosta käy selvästi ilmi, että se on pitänyt hakemusta tiedoiltaan niin puutteellisena, että sen perusteella ei ole voitu tehdä päätöstä Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuitenkin tulkinnut, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen mukaan voidaan arvioida, etteivät tutkimukset edellytä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointi- ja lausuntomenettelyn suorittamista. Muista vaikutusten arvioinneista ei mainita mitään. Ympäristöviranomainen ohitetaan luonnonsuojelulain mukaisesta päätöksenteosta kokonaan. Tukesin mukaan sen antamat lupamääräykset riittävät huolehtimaan siitä, että luonnonsuojelulaki tulee otetuksi huomioon eikä mitään lupaa ympäristöviranomaiselta tarvitakaan.

Tukes antaa lupamääräyksissään numero 10, 11, 12 ja 13 velvoitteita luonnonsuojeluarvojen vaalimiseksi. Määräyksissä nro 10 ja 11 on valtausalueilla tehtävä tutkimus rajattava timanttikairaukseen ja geofysiikan tutkimuksiin ja Natura-alueilla maastossa jalkaisin tehtäviin geologisiin kartoituksiin ja kannettavilla laitteilla tehtäviin geofysiikan mittauksiin. Valtaajan tulee hyvissä ajoin ennen tutkimustöitä esittää kirjallinen tarkennettu tutkimussuunnitelma kaivosviranomaiselle. Suunnitelma on toimitettava samalla tiedoksi ELY-keskukselle sekä Metsähallitukselle. Perusteluissa todetaan toimimisen Natura-suojelualueilla vaativan ohjausta. Ilmeisesti Tukes katsoo olevansa myös se suojelualueilla toimimista ohjaava asiantuntijaviranomainen. ELY-keskukselle riittää tiedoksi saanti. Muun muassa mainitun luonnonsuojelulain 65 §:n 3 momentin mukainen päätöksen teko on kuitenkin luonnonsuojeluviranomaisella.

Lupamääräyksessä nro 12 sallitaan myös jo järeämmät (kairaaminen, koelouhinta, kuivattaminen, koerikastaminen) toimet, mikäli hyödyntämistä koskevat selvitykset sitä vaativat. Luonnonsuojeluviranomaiselle osoitetaan tässä tapauksessa jonkin verran ohjaavia tehtäviä. Lupamääräyksessä nro 13 vaaditaan tutkimussuunnitelman toimittamista ELY-keskukseen ja neuvottelua tutkimustoimenpiteistä sen varmistamiseksi, ettei tutkimuksista aiheudu kiellettyjä vaikutuksia yksityiselle suojelualueelle tai luontodirektiivin liitteen IV -lajeille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista ja ympäristöviranomaisen on voitava ottaa kantaa näihin vaikutuksiin. Esitettyjen tietojen perusteella tämä ei ole mahdollista. Uuden kaivoslain 6 §:ssä esitetään muun muassa, että 2) toiminnan vaikutuksista sekä vahinkojen ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja vähentämismahdollisuuksista on riittävä selvyys.

Hakemus eikä lupapäätös täytä lain vaatimusta riittävistä tiedoista ja selvilläolosta. Päätös on myös vahvasti ristiriidassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen päätöksentekovallan kanssa. Päätös on kumottava ja hakijan niin halutessa palautettava uuteen valmisteluun.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri