Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Oulun yli­jää­mä­mai­den sijoitusalueiden ja alueiden jälkikäytön YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

17.5.2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: POPELY/7/07.04/2013

Asia: Lausunto Oulun kaupungin ylijäämämaiden sijoitusalueiden ja alueiden jälkikäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hankkeen vaihtoehtona nolla kuvataan suunnittelematonta tilannetta. Ylijäämämaita sijoitetaan tarpeen mukaan sopiviksi katsotuille paikoille. Ainakin osittain vaihtoehto taitaa kuvata nykytilaa. Ns. puhtaiden maiden sijoittamiseksi esimerkiksi soranotto- ja kalliomurskausalueille haetaan ja saadaan läjityslupia.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellään 26.10.2012 nro 12/0513/3 valitusten johdosta hakemuksen muualta tuotavien maa-ainesten ja mullan käsittelyyn ja läjittämiseen kallion louhinta- ja murskaustoiminnan alueella. Hankkeessa muualta tuotavia maa-aineksia suunniteltiin käytettävän muun muassa pengeralueen rakentamiseen. Alueen käyttötarkoitus oli mursketuotteiden kasavarastointi ja ruokamullan jalostaminen ja varastointi. Ulkopuolelta tuotavia maamassoja oli tarkoitus käyttää myös kalliolouhoksen luiskissa ottotoiminnan edetessä. Louhosalueen jälkikäytöksi suunniteltiin puhtaiden pinta- ja kaivuumaiden läjitystä.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessä, että pinta- ja kaivuualueiden läjittäminen edellyttäisi suunnitelmat maankäsittelystä ja läjityksestä sekä suunnitelman vesien käsittelystä. Mikäli tarkoitus on läjittää maa-aineksia pysyvästi, kysymys on maankaatopaikkatoiminnasta. Asiakirjoissa ei ollut ympäristölupaharkinnan kannalta riittäviä tietoja suunnitellusta maankäsittelystä. Puutteellisten selvitysten vuoksi ympäristöluvan edellytykset puuttuivat.

Ohjelmassa vaihtoehtona 1 selvitetään 16 eri puolilla kaupunkia sijaitsevan paikan soveltuvuutta ylijäämämaiden sijoittamiseen. Kappaleessa 9 selvitetään lupakäytäntöä. Sen mukaan hankkeesta vastaava hakee lupaa kaikille toteutettavaksi valittaville läjitysalueille. Arviointiselostuksessa on otettava huomioon Vaasan hallinto-oikeuden linjaus riittävistä selvityksistä lupaharkintaa varten.

Selvitykseen valitut alueet ovat maastoltaan vaihtelevia. Ohjelmassa on melko kattava kuvaus kustakin kohteesta. Selostuksessa tietoja tarkennetaan joiltakin osin. Tärkeitä ovat luontoarvoja, vesien virtaussuuntia, maaperää ja vesiin ja maaperään kertyviä pitoisuuksia koskevat tiedot.

Taulukossa 6 luetellaan olemassa olevia raportteja. Aineiston käyttökelpoisuutta ja riittävyyttä olennaisten tietojen lähteenä ei voi arvioida. Kustakin alueesta pitää olla esimerkiksi luontotyyppikartoitus, joka kattaa sekä hankealueen että vaikutusalueen.

Ohjelman mukaan hankkeessa kartoitetaan maa-ainesten loppusijoituspaikkoja tai ainakin sijoitusalueille tuodaan vain rakentamiseen kelpaamattomia maa-aineksia. Se tarkoittanee, että maa-ainekset on määriteltävissä ja ominaislaatu on riittävästi selvillä ympäristölupaharkintaa varten.

Selostuksessa tulee selvittää myös alueiden mahdollisesti tarvitsema muokkaus, kuten pohjustus läjitystä varten ja onko suotovesien hallintaan tarvetta. Muutkin keskeiset olosuhteet, kuten tiestön riittävyys tai lisätarve pitää tuoda esille, kuten ohjelmassa esitetäänkin.

Ohjelman otsikossa mainitaan alueiden jälkikäyttö. Se tarkoittanee ylijäämämaiden sijoituspaikoista tehtäviä yleissuunnitelmia. Selostuksessa tulee vastata siihen, onko osa läjityksestä sittenkin hyötykäyttöä vai onko alue maankaatopaikka.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri