Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kuusamon Kouvervaaran val­taus­va­li­tuk­sen vastineeseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

24.9.2013

Oulun hallinto-oikeus
oulu.hao(at)oikeus.fi

Viite: Vastaselityspyyntö 00140/13/7203

Asia: Vastaselitys Tukesin ja Belvedere Resources Finland Oy:n vastineisiin koskien valitusta Tukesin päätöksestä hyväksyä Kuusamon Kouvervaaran valtaus

Tukes ilmoittaa vastineessaan olevansa kaivosviranomaisena toimivaltainen tekemään päätöksen valituksenalaisessa asiassa. Virasto viittaa muun muassa luonnonsuojelulakiin antaen ymmärtää olevansa tietoinen velvollisuudesta ottaa lain säännökset huomioon.

Luonnonsuojelulain säännösten mukaan ei kuitenkaan ole toimittu. Tukes ei ole toimivaltainen viranomainen luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelulain 9 §:ssä todetaan, että valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoitus). Toimenpiderajoitus on voimassa mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa 1 momentissa tarkoitetusta rajoituksesta, jos suojelun tarkoitus ei mainittavasti vaarannu.

Kyseisen pykälän mukaan siis luonnonsuojelulain mukaisissa asioissa (poikkeus)lupaviranomainen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksessä olevan lausunnon mukaan virasto on antanut Kouvervaarassa olevalle yksityiselle suojelualueelle kerran poikkeusluvan, joka ei kuitenkaan enää ole voimassa. Metsähallitukselta poikkeuslupaa ei ole haettu.

Lausunnossaan luonnonsuojeluviranomainen aivan yksiselitteisesti toteaa, että Tukesin myöntämä lupa ei suojelualueilla riitä, vaan lupa siltä osin kuin toimitaan suojelualueilla on haettava luonnonsuojeluviranomaiselta, tässä tapauksessa joko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tai valtion maiden osalta Metsähallitukselta. Metsähallituksen lausunnossa todetaan myös sama asia selkeästi. Tutkimukset sen hallinnassa olevilla alueilla edellyttävät tutkimuslupaa.

Poikkeusluvan myöntäminen saattaa myös olla ns. esikysymys eli poikkeuslupapäätöksestä perusteluineen tulisi olla tieto Tukesin päätöksessä. Näin ei ole kyseisessä tapauksessa. Poikkeuslupaharkintaa ei ole tehty, kun siihen ei ole ollut edellytyksiä eikä hakemustakaan sitä varten ole jätetty. Poikkeuslupaharkinta vaatii riittäviä selvityksiä, jotka ovat luvanhakijan vastuulla. Luonnonsuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan, että tiedot kyseisessä tapauksessa ovat niin puutteelliset, ettei niiden pohjalta voi päättää poikkeusluvasta puoleen tai toiseen. Virasto tyytyy siksi toteamaan vain yleisesti, että olisi parasta, ettei Kouvervaaran suojelualueilla enää kairata. Jos niin kuitenkin aiotaan tehdä, tulee toimintaan hakea asianmukaiset luvat, ennen kuin valtausta voidaan jatkaa luonnonsuojelualueilla.

Sama periaate koskee toimittaessa Natura-alueella. Tässä tapauksessa kyse on Kouvervaaran lehdot ja suot -Natura-alueesta. Nimikin jo kertoo, että on kyse erityisen herkästä luonnosta ja sama viesti on luettavissa Natura-tietolomakkeelta. Natura-alueiden suojelusta ja niillä toimimisesta vastaava viranomainen on elinkeino-, liikenne ja ympäristövirasto. Sillä on riittävä asiantuntemus siihen ja myös lainmukainen päätäntäoikeus erillisen Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijalausunnossa todetaan ytimekkäästi, että kyseisessä tapauksessa tiedot ovat olleet liian puutteelliset, jotta harkintaa olisi voinut tehdä. Siten Tukes on tehnyt oman päätöksenä omavaltaisesti puutteellisin ja virheellisin perustein.

Tukesin ja Belvedere Resources FInland Oy:n vastineissa ei ole mitään lisätietoa, jonka takia valitusta tulisi arvioida uudelleen. Päätös on kumottava.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri