Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pyhäjoen Oltavan tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

16.5.2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: POPELY/4/07.04/2014

Asia: Lausunto Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Vaihtoehdot

Oltavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, nollavaihtoehtoa ja voimalavaihtoehtoa, jossa voimaloita olisi enintään 26. Hankealue sijaitsee Pyhäjoen Liminkakylän pohjoispuolella, Oltavan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa alueella on seudullista tuulivoimahanketta varten varaus nro 332. YVA-ohjelmassa 8 voimalapaikkaa on merkitty Oulu-Kokkola -pääsähkölinjan länsipuolelle. Hankealue ulottuu pitemmälle sähkölinjan läntiselle puolelle kuin kaavavarauksen rajaus (kuva 8-3). Toisena toteuttamisvaihtoehtoina voisikin olla 18 voimalan hanke, jonka voimalapaikat sijoittuisivat sähkölinjan itäiselle puolelle.

Nollavaihtoehdosta todetaan, että sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla, jos uusia tuulivoimaloita ei nimenomaiselle hankealueelle rakenneta. Tarkemmin ei kerrota, mihin sähköntuotantomuotoihin toteuttamatta jättämistä verrattaisiin. Osuvinta olisi pitäytyä vertailussa tuulivoiman kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Oltavan tuulipuisto sijoittuisi tuulivoimahankkeiden keskittymäalueelle ja sen välittömässä läheisyydessäkin on Polusjärven 9 voimalan hanke. Selostuksessa voisi arvioida, mikä hankkeen merkitys on tuulivoiman hyödyntämisen seudullisessa kokonaisuudessa. Joka tapauksessa osa hankkeista jää toteutumatta erinäisistä syistä. Ohjelman taulukossa 6-1 luetellaan mittava joukko tuulivoimahankkeita eikä siinäkään ole kuin ne, joilla arvellaan olevan yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa.

Kasvillisuusselvitys

Alue kuvataan voimaperäisesti käsitellyksi talousmetsäalueeksi. Hankealueella kuitenkin on muutamia pienialaisia metsäkuvioita, joille on maksettu ympäristötukea. Suot mainitaan ojitetuiksi.

Kasvillisuuskartoitus tulee tehdä oikea-aikaisesti sekä niin kattavasti, että sen perusteella voi päätellä luotettavasti rakennuspaikkojen, huoltoteiden ja kaapeliverkoston sijoittuminen maastoon ja rakentamisen vaikutukset luontotyypeille ja lajeille. Erityisen merkityksellisiä ovat luonnontilaiset ja luonnontilaisenkaltaiset kohteet riippumatta lajiston tai luontotyyppien yleisyydestä tai harvinaisuudesta. Kuviot pitää kuvata siten, että kaikki mahdolliset maanmuokkauksen vaikutukset pystyy arvioimaan. Se edellyttää myös, että selostuksessa on tiestö ja kaapeliojasto sijoitettu voimalapaikkojen ohella kartalle.

Liittyminen muihin hankkeisiin

Tuulivoimalahankkeiden yhteisvaikutukset korostuvat Siikajoen-Raahen-Pyhäjoen alueella niiden suuren määrän vuoksi. Taulukossa 6-1 on mainittu 34 eri hanketta, joista useimmissa on kaavoitus meneillään. Vain yhdestä suunnitelmasta on luovuttu. Pääosin hankkeet ovat seudullisia kooltaan, mutta joitain pienempiä paikallisiakin on listattu.

Lisäksi on mainittu Fennovoiman Pyhäjoen Hanhikivenniemelle suunniteltu ydinvoimalahanke sekä sähkönsiirtohankkeet. Ydinvoimalasta tuleva sähkönsiirtoreitti sivuaa hankealueen pohjoisreunaa ja kulkee itseasiassa kuvan 8-3 mukaan tuulivoima-alueen ja suojelualueen välistä. Jos sähkölinja rakennetaan, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia suojelualueen puolelle. Sama koskee kuitenkin myös tuulivoimalahanketta varsinkin linnuston osalta. Se edellyttää suojelualueen pesimälinnuston selvittämistä, jotta voidaan arvioida muun muassa törmäysriskiä.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Kappaleessa 10.4.1 mainitaan, että lisäksi arvioidaan, miten hanke vaikuttaa hankealueella tai hankkeen lähivaikutusalueella sijaitseviin maa-ainesten ottoalueisiin sekä maa-ainesten ottoalueiksi merkittyihin alueisiin. Ohjelman kartoista ei löydy merkintöjä maa-ainesten ottoalueista. Jos sellaisia on tiedossa, ne olisi voinut merkitä esimerkiksi karttaan kuvassa 4.1.

Ohjelmassa kerrotaan, että tuulivoimapuiston rakentamiseen käytettävät kiviainekset aiotaan ottaa hankealueelta Tornatorin mailta. Ottoalueet ja kaivettavat määrät selviävät hankesuunnittelun edetessä ja maa-ainesten oton ympäristövaikutuksia käsitellään YVA-selostuksessa. Ohjelmassa olisi pitänyt olla tieto ottoalueista ja tieto siitä, mitä aiotaan selvittää.

Ohjelmassa ei ole mainintaa mahdollisesta maa-ainesluvan tarpeesta.

Vaikutukset valo-olosuhteisiin

Varjostus- ja vilkkumismallinnuksen ohella tulee selvittää myllyjen valaistuksen vaikutukset. Varjostuksen ja vilkkumisen vaikutus on paikallinen. Sen sijaan valo saattaa näkyä kauas ja sillä voi olla varjostusta ja vilkkumista merkittävämpiä vaikutuksia sekä ihmisille että eläimistölle.

Melu

Melun leviämistä suojelualueille ja sen vaikutuksia on myös arvioitava.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri