Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Oulun seudun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.01.2015

Oulun kaupunki
Kirjaamo, kirjaamo(at)ouka.fi

Asia: Lausunto Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

Yleistä

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa on myönteistä kevyen liikenteen, rataverkon ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, mm. bussiliikenteen palvelutarjonnan vähittäinen lisääminen sekä seudulliseen raideliikenteeseen varautuminen. Suurimpana puutteena näemme liikenteen päästövähennysnäkökulman puuttumisen sekä tavoitteiden asettelusta että toimenpideohjelmasta.

Vaikka liikenteen resurssitehokkuus moninkertaistuisi, niin maapallon luonnonvarat eivät riitä siihen, että jokainen maapallon asukas tekee yhtä suuren liikennesuoritteen kuin mihin Oulun seudulla on totuttu. Kestävän kehityksen toteuttaminen globaalisti oikeudenmukaisella tavalla ja ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttävät liikennesuoritteen vähentämistä Suomessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman oletukset tie- ja lentoliikenteen liikennesuoritteen kehittymisestä ovat ylimitoitettuja. Liikennejärjestelmään tehtävillä investoinneilla ei tule tukea liikennesuoritteen kasvua.

Tavoitteet

Liikennejärjestelmäsuunnitelman Tavoitteet-kappaleeseen tulee lisätä oma alakohta liikenteen päästövähennystavoitteille. Päästövähennystavoitteet tulee määritellä uusimpien kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden pohjalta. Päästövähennysten tulee olla yksi tärkeimpiä toteuttamisohjelman tehtäviä.

Suunnitelmassa ei ole riittävällä tavalla huomioitu valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kohtaa “Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä”. Asukasta kohden lasketun henkilöautosuoritteen vähentämistä tulee korostaa voimakkaammin sekä tavoitteissa että toimenpiteissä.

Tavoitteiden joukosta tulee poistaa lentoliikenteen matkustajamäärien kasvattaminen. Lentoliikenne on matkustuskilometriä kohden eniten päästöjä aiheuttava kulkutapa. Siksi tavoitteena tulisi olla lentoliikenteen matkustajamäärien vähentäminen. Taustaselvitysten mukaan elinkeinoelämä ei kokenut lentokentän kehittämistä kovin tarpeelliseksi. Online-kokoukset vähentävät liikematkustamisen tarvetta ja raideliikenteen houkuttelevuus paranee Oulu-Seinäjoki välin kaksoisraiteen valmistuessa. Pitkän matkan liikenteen kehittämiseen käytettävissä olevat rajalliset resurssit tulee kohdistaa raideliikenteen kehittämiseen.

Tavoitteissa tulee mainita, että eläinten liikkumisväylät turvataan ja tieverkon populaatioiden pirstoutumista aiheuttava vaikutus minimoidaan mm. kehittämällä riistan ali- ja ylikulkuja. Lisäksi tavoitteissa tulee mainita, että hiljaiset alueet huomioidaan liikennejärjestelmän suunnittelussa. Hiljaiset alueet on otettava huomioon myös maastoliikennereittien suunnittelussa.

Toimenpideohjelma

Kempeleenlahden siltaa ei voida toteuttaa myöskään tielinjauksen aiheuttamien merkittävien luonto, melu- ja maisemahaittojen vuoksi. Kuten selvityksessä todetaan, Kempeleenlahden silta ei nopeuttaisi merkittävästi yhteyksiä Oulunsalon suuntaan ja olisi varsin kallis investointi.

Hailuodon liikenneyhteyttä tulee kehittää nykyisen lauttaliikenteen pohjalta. Pengertien vaikutukset ympäristöön ja kulttuuriperintöön olisivat liian haitallisia, joten se ei ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Kappaleissa 7.1 ja 7.2 esitetyt toimet henkilöautoliikenteen kulkumuoto-osuuden vähentämiseen erityisesti A ja B vyöhykkeillä eivät tule välttämättä osoittautumaan riittäviksi ilmastotavoitteiden kannalta. Lisäksi voidaan tarvita henkilöautoilun hintakilpailukyvyn heikentämistä.

Toimenpideohjelman kappaleeseen 7.4 tulee lisätä neljäntenä kohtana henkilöautoliikenteen hintakilpailukyvyn hallinta. Tähän kuuluva toimenpide on selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joilla henkilöautoilun kilpailukykyä kaupunkialueella voidaan heikentää. Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä ovat ilmaisen pysäköinnin vähentäminen tai tietullityyppiset ratkaisut.

Hintakilpailukyvyn hallinnan toimenpiteitä tulee ottaa käyttöön, mikäli päästövähennysuralla ei pysytä. Asialla on vaikutusta myös yhdyskuntarakenteen kehittymiseen tavoitteiden mukaiseen suuntaan: Jos henkilöautoilun hintataso on kohdallaan, niin se ohjaa valintoja työpaikan, kodin ja harrastus/asiointipaikkojen välisten etäisyyksien vähentämiseen.

Vuorovaikutus ja seuranta

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään mittarit liikennejärjestelmän kehittämistyön onnistumisen seurantaan sivulla 66. Mittareihin tulee lisätä henkilöautoliikenteen liikennesuorite per asukas sekä liikenteen CO2 päästöt, joita tulee seurata suhteessa tavoiteltuun päästövähennyspolkuun.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri