Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus val­mis­te­lu­lu­vas­ta koskien Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydin­voi­ma­lai­tos­hank­keen ve­si­lu­van­va­rai­sia sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän kaivamista, Pyhäjoki ja Raahe

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi
044-9290550

Raahen seudun luonnonystävät ry/
Kauno Siltala
Toripolku 1
92160 Saloinen
kauno.siltala(at)gmail.com

10.08.2015

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöluvat
PL 293
90101 Oulu
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle

Viite: Dnro PSAVI/20/04.09/2013
Asia: Valitus valmisteluluvasta koskien Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen vesiluvanvaraisia sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän kaivamista, Pyhäjoki ja Raahe

Vaatimus

Valmistelulupa aloittaa sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentaminen ja meriväylän kaivaminen ennen vesiluvan lainvoimaisuutta on kumottava vesilain 3 luvun 16 §:n vastaisena. Vesilupapäätöksen kaikkinainen täytäntöönpano ennen sen lainvoimaisuutta on kiellettävä.

Perustelut

Hakijalle on myönnetty valmistelulupa vesirakentamistöihin mukaan lukien jäähdytysveden varaottouoman sulkurakenteen edellyttämät louhinnat. Lupa ei koske jäähdytysveden betonisen ottorakenteen ja jäähdytysveden varaoton sulkurakenteen rakentamista eikä se oikeuta suunnitellun jäähdytysveden ottorakenteen kohdalla olevan kluuvijärven tilan huonontamiseen, ennen kuin siihen myönnetty poikkeuslupa on lainvoimainen.

Vesilain 3 luvun 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin (valmistelulupa). Toimenpiteet on lupapäätöksessä tarpeellisilta osin yksilöitävä. Valmistelulupa voidaan myöntää, jos:
1) valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa; ja
2) kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että ohjeistuksen mukaan jäähdytysvesitunnelien ja reaktorikaivannon sekä vesistörakentamisen louhintatyöt on tehtävä ennen ydinvoimalaitoksen rakennusten ja rakenteiden betonivalujen aloittamista. Louhintatöitä sisältyy väylän, sataman ja vedenottorakenteiden rakentamiseen. Lisäksi louhintatöitä sisältyy jäähdytysveden purkurakenteiden rakentamiseen. Hanke on kokonaisuutena pitkäkestoinen. Aluehallintovirasto katsoo, että edellä sanotun johdosta valmisteluluvan myöntämiselle on olemassa perusteltu syy.

Lupapäätöksen mukaan mainituista töistä vesien käytölle aiheutuvat haitat johtuvat ennen kaikkea veden samentumisesta ja melusta. Haitta kohdistuu lähinnä kalastukseen. Työmaa estää osaltaan veneilyä alueella. Luonnolle kohdistuu haittaa kalojen karkottumisena työmaa-alueen läheisyydessä ja vesikasviston ja pohjaeläinten häviämisenä suurelta osin työn kohteena olevalta alueelta muutamiksi vuosiksi. Vaikutusten vähäisyydestä johtuen valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa.

Perusteluissa todetaan, että tarvittaessa vedenalaisen ympäristön olosuhteet voidaan palauttaa olennaisilta osin ennalleen. Merialueelle kaivuutöistä jääneet muutokset olisivat koko ympäröivä merialue huomioon ottaen pieniä eikä niitä olisi tarpeen palauttaa entisen veroisiksi, koska ne sellaisenaan muuttuisivat osaksi luontaista meren pohjaa. Näin ollen luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Vesilupahakemuksen mukaan jäähdytysveden ottorakenne sijoittuu satama-altaan sisäpuolelle, sen itäiselle laidalle. Ottorakenteen yläpinta tulisi alustavan suunnitelman mukaan tasolle +5,0. Vedenimuaukkojen yläpinta olisi tasolla -4,0 ja alapinta -11,0. Rakenteen pohja on tasolla -13,0. Leveyttä rakenteella olisi 17 metriä ja pituutta 15 metriä.

Hanhikivenniemi sijaitsee maankohoamisrannikolla. Niemi on kokonaisuudessaan hyvin alavaa. Sen keskikorkeus on vain 1.5 metriä merenpinnan yläpuolella. Meren puoleinen rannikko on matalan veden aluetta. Hankkeen vuoden 2008 YVA-selostuksen mukaan rantaottopaikan vesisyvyys on alle 3 metriä. Ruoppaus ja louhintamäärät olisivatkin merkittäviä. Kaivettavat ja ruopattavat rakenne- ja kiintoteoreettiset kuutiot liikkuvat yli miljoonassa kuutiossa, josta osa käytetään maanpäällisiin rakenteisiin ja täyttöihin, loput meriläjitykseen. Meriläjityksessä varaudutaan maksimissaan 1,5 miljoonan kuutiometrin dumppaamiseen. Vertailuarvona mainittakoon, että Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2012 sora- ja kalliokiviainesta käytettiin noin 3,7 miljoonaa kiintokuutiometriä ja voimassa olevia maa-ainesottolupia oli 605 kpl. Luvut ovat Suomen ympäristön tila 2013 -katsauksen Pohjois-Pohjanmaata koskevasta osasta.

Sijaintipaikan alavuus sekä ympäröivän merialueen mataluus ja kivikkoisuus sivuutetaan korottamalla ja kaivamalla, mutta kummankaan muokkauksen vaikutuksia ei ole tosiasiassa arvioitu – ei vuoden 2008 YVA-menettelyssä eikä vesilupahakemuksessakaan. Jäähdytysveden oton varayhteydestä ei YVA-selostuksessa ole lainkaan tietoja, joten sen vaikutuksia ei ole selvitetty. Lupahakemuksen mukaan varaottouoma sijoittuisi sataman eteläpuolelle. Varayhteyteen kuuluu alustavan suunnitelman mukaan 40 m leveä uoma, jonka pohja on vähintään tasolla -6,0. Uoma ulottuisi noin 700 metrin päähän satama-altaasta etelään. Uomaan kuuluva satama-altaasta etelään suuntautuva osuus toteutettaisiin märkätyönä ruoppaamalla ja louhimalla. Louhintaa tehtäisiin uoman eteläosassa. Aallonmurtajaan (läntinen aallonmurtaja) rakennettaisiin uoman kohdalle sulkurakenne. Sulkurakenteen leveys on 60 metriä ja sen yli rakennettaisiin työskentelysilta, joka toimisi muun muassa ajoyhteytenä uoman läntisellä puolelle sijaitsevalle aallonmurtajan osalle.

Lupapäätöksessä todetaan, että valmistelulupaan tai aiempaan töidenaloittamislupaan liittyvästä oikeuskäytännöstä ei löydy juurikaan esimerkkejä, joissa huomattavan haitan tuottamisen kynnystä olisi käsitelty laajemmin perusteluineen. Myöskään ympäristön tilan palauttaminen olennaisilta osin entisen veroiseksi ei ole oikeuskäytännössä ollut erityisesti esillä. Valmisteluluvan perusteluissa viitataan Porin sataman rakentamiseen, jossa kuitenkin valmistelulupa koski vain ruoppausmassoja.

Valmistelulupa on evätty kluuvijärven osalta. Täytäntöönpanoa ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myöskään myönnetä turpeenottohankkeille. Esimerkit osoittavat, että oikeuskäytännössä on jokin käsitys huomattavan haitan kynnyksestä ja mahdollisuuksista palauttaa ympäristöntila ennalleen. Kyseisessä tapauksessa merenpohjan mittava louhinta muuttaa vedenalaisen ympäristön tilan peruuttamattomasti eikä muutos ole vain rakentamisen aikainen vaan pysyvä. Pohjaolosuhteiden lisäksi muutoksilla on vaikutusta myös muun muassa virtauksiin. Tietoa alueen pohjaeliöyhteisöistä ja kalastosta ei ole – paitsi sen verran, että äärimmäisen uhanalainen meriharjus nousee muutoksenalaisen paikan läpi Liminkajokeen kutemaan. Jos on kuitenkin niin, että valmisteluluvan kynnyksestä on epäselvyyttä, varovaisuusperiaatteen mukaisesti on perusteltua eritoten tällaisen laaja- ja pitkävaikutteisen ja ristiriitoja aiheuttavan suurhankkeen lupaharkinnassa jättää valmistelulupa myöntämättä.

Epävarmuuksissa ja uskottavuusongelmissa painivalla Fennovoimalla on ollut tarvetta osoittaa hankkeen etenevän ja töiden olevan jo hyvässä vauhdissa. Varsinainen laitosrakentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista pitkään aikaan. Hakija on jättänyt rakennuslupahakemuksen 30. kesäkuuta kuluvaa vuotta. Sen käsittely kestää muutaman vuoden. Muutoinkaan hankeaikataulusta huolehtiminen ei ole lupaviranomaisen ensisijainen velvollisuus. Mitätöimällä muutoksenhakuoikeus valmisteluluvalla lupaviranomainen on paitsi rikkonut vesilakia syyllistynyt puolueellisuuteen. Siihen ei oikeuta edes hankkeen nimeäminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi.

Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa muun muassa 2) luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista.

Hakemuksen tiedot ovat monilta osin puutteellisia. Hakija myös ilmiselvästi hyötyy vähättelevästä asenteesta vedenalaista luontoa kohtaan. Koska on perustelua kuitenkin epäillä, että hanke toteutuessaan aiheuttaa huomattavia ja pysyviä vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa ja vesiluonnossa, muutoksenhakua ei saa tehdä tyhjäksi. Siksi valmistelulupa on kumottava.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
Esko Saari pj Merja Ylönen sihteeri

Raahen seudun luonnonystävät ry
Kauno Siltala pj Tapani Karvonen sihteeri