Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustettavien luon­non­suo­je­lua­luei­den ase­tus­luon­nok­sis­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

31.8.2015

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi

Viite: YM2/500/2015

Asia: Lausunto Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista

Ympäristöministeriön asetus

Kyseisellä asetuksella perustettavat alueet ovat pienialaisia kohteita muutoin voimaperäisesti käsitellyssä ympäristössä. Metsästys on luonnonsuojelulain mukaan mainituilla alueilla selkeästi kiellettyä. Siihen kansalaisten on myös voitava luottaa. Kohteet ovat isolta osin vanhojen metsien suojelualueita, joten niillä on merkitystä myös riistakannoille metsästysrauhoitusalueina. Siten rauhoitus hyödyttää myös metsästysharrastusta.

Metsähallituksella ei voi olla valtuuksia poiketa luonnonsuojelulain kirjaimesta. Olemassa olevien metsästyssopimusten tulee raueta siinä vaiheessa, kun asetus tulee voimaan. Kaikenlaiset poikkeukset metsästyksen sallimiseksi aiheuttavat häiriöitä, tarkoittamattomia saaliita ja valvonnan tarvetta sekä saattavat olla perusteiltaan keinotekoisia.

Valtioneuvoston asetus

Muistiossa todetaan, että metsästys olisi edelleen sallittua jatkossakin noin 95 prosentilla suojellusta maapinta-alasta. Metsästysharrastuksen asema suojelualueiden käytössä on selvästikin liian vahva. Metsästyskiellon tulee olla pääsääntö myös valtioneuvoston asetuksella perustettavilla suojelualueilla luonnonsuojelulain tarkoituksen toteutumiseksi. Luonnonsuojelualueiden kokonaispinta-ala Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa on varsin pieni suhteessa muuhun maa- ja vesipinta-alaan, joten luonnonsuojelualueiden täysi rauhoittaminen metsästykseltä ei ole este metsästyksen harrastamiselle. Metsästyskielto tukee myös yleistä käsitystä luonnonsuojelualueiden tarkoituksesta luonnonrauha-alueina. Luottamukseen kokonaisvaltaisesta suojelusta perustuu myös niiden tärkeys virkistysalueina.

Monet riistalajit, etenkin vesi- ja kanalinnut ovat taantuneet viime aikoina voimakkaasti. Metsästykseltä rauhoitetut alueet ovat siten tarpeen uhanalaisten ja muiden taantuneiden riistalajien suojelun tehostamiseksi. Metsästys saattaa häiritä myös joidenkin rauhoitettujen lajien, kuten kurjen ja metsähanhen syysmuuton aikaista levähtämistä tai ajaa lintuja ennenaikaisesti muuttomatkalle.

Toisin kuin asetusluonnoksessa esitetään pienriistan täysrauhoitus on seuraavilla kosteikoilla perusteltua:

1 Hirsinevan lsa Haapajärvi
2 Iso Honkanevan lsa Haapavesi, Oulainen
3 Lauttanevan lsa Kärsämäki
4 Mällinevan lsa Sievi
5 Haapaveden lintuvedet ja suot -lsa Haapavesi, Siikalatva
6 Ison Karsikkonevan lsa Pyhäjärvi
7 Haudannevan lsa Pyhäjärvi
8 Pitkänevan lsa Sievi
9 Pesänevan lsa Sievi
10 Rimpinevan luonnonsuojelualueelle (Kajaani, Siikalatva) esitetään rajoituksia metsästykseen. Selkeintä olisi rauhoittaa suojelualue kokonaan pienriistan metsästykseltä. Kohde on erittäin merkittävä lintusuo alueellaan.
11 Venenevan lsa Siikalatva, Liminka

Venenevan suojelualueelle esitetään hirven, metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästystä sekä haapanan, sinisorsan, tavin ja telkän metsästystä syyskuun 20. päivästä alkaen. Liitekartan 26 mukaan metsästys on sallittua käytännössä koko suojelualueen pinta-alalla. Siltä osin asetuksessa ei esitetä parannusta nykytilaan.

Venenevan linnusto tulee rauhoittaa metsästykseltä kokonaan. Suojelualue on Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi paras lintusuo. Voimassa olevan rauhoitusaluerajauspäätöksen jälkeen riekon ja useimpien vesilintujen ja erityisesti metsähanhen kanta on voimakkaasti vähentynyt. Muun muassa tukkasotka on luokiteltu uhanalaiseksi. Näin ollen vesilintujen ja riekon suojelua on tehostettava. Metsästyspaineen vähentäminen on siihen merkittävä keino. Metsästyskielto estäisi myös lieveilmiöitä, kuten muun muassa mönkijäliikennettä suojelualueella.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on kaavoitusta varten laatinut virkistysverkkoselvityksen, jossa yhtenä osana ovat hiljaiset alueet. Siinä mainitaan Veneneva yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan merkittävimmistä hiljaisista alueista. Metsästysrauhoitus edistäisi myös tätä tavoitetta.

Itämäen (Pyhäntä) suojelualueella pienriistan rauhoitus on niinikään perusteltua, koska se tukee hyvin metsäkanalintukantojen hoitoa.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
Esko Saari pj Merja Ylönen sihteeri