Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Mastokankaan tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta, Raahe

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

8.12.2015

Raahen kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 62
92101 Raahe
kirjaamo(at)raahe.fi

Viite: Lausuntopyyntö 6.11.2015
Asia: Lausunto Mastokankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry kiittää lausuntopyynnöstä kaava-aineistoineen.

Mastokankaan osayleiskaavaehdotuksessa on Raahen alueella 6 voimalapaikkaa. Niistä kahden paikkaa on saadun palautteen perusteella jonkin verran muutettu kaavaluonnoksesta haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

Sekä voimala nro 4 että voimala nro 12 on siirretty 150 metriä kaakkoon luonnoksessa esitetystä paikasta. Korjaus on oikeansuuntainen ja voimalan nro 4 kohdalla riittävä. Voimalan nro 12 uusi sijoituspaikka on kuitenkin edelleen Pirttisaaressa, mistä voi seurata vesitalouden häiriöitä ojittamattomalle suolle. Luonnonsuojelupiiri esittää voimalan poistamista kaavasta, ellei sen siirtäminen suojuotin itäpuolelle samalle kivennäismaakuviolle voimalan nro 11 kanssa ole mahdollista.

Kaavoittajan mukaan vesitaloudelle aiheutuva haitta voidaan poistaa rakentamalla tierumpu Pirttisaaren ja Rajalehdon väliseen suojuottiin. Keinon toimivuuden arvioimiseksi maastotiedot ovat liian niukat. Todennäköistä kuitenkin on, että kangassaarekkeiden välisen juotin muokkaaminen tien rakennuksen ja maakaapelin kaivuun yhteydessä muuttaa virtausolosuhteita niin, että sillä on haitallisia vaikutuksia kaakkoispuolen suon tilaan.

Yleismääräys soiden vesitasapainon säilyttämisestä huolto- ja rakentamisteiden ja maakaapeleiden sijoittamisessa on hyvä lisäkorostus. Kaava-alue on sekä ojitettujen että ojittamattomien suolaikkujen kirjomaa. Ilmakuva alueesta osoittaa, että soita on ojituksin ja teillä pilkottu erillisiksi palasiksi. Siten niiden tilaa voi parantaa paitsi Pirttisaaren ja Rajalehdon välisellä alueella myös paikoissa, joissa käytetään hyväksi olemassa olevaa tiestöä. Sitähän joudutaan tuulivoimarakentamisen takia ehkä merkittävästikin leventämään ja vahvistamaan.

Kaavoittajan mukaan kaavassa ei ole syytä esittää määräyksiä maansiirroista ja läjityksistä eikä maa-ainesten otosta. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa todetaan yleisluonteisesti, että viiden kilometrin säteellä hankealueesta löytyy useita kiviainesten ottoon soveltuvia alueita.

Tuulivoimahankkeen kiviainesten tarve saattaa olla huomattavan suuri, mitä vielä korostaa hankkeiden keskittyminen ja siitä seuraava yhteisvaikutus. Tuulivoimaloiden rakentamisella ei ehkä kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kiviainesvarojen riittävyyteen, mutta sillä on vaikutusta kiviainesvarojen hyödyntämisen ympäristövaikutuksiin. Kiviainekset pyritään hankkimaan läheltä, kuten myös jo toteutuneista hankkeista käy ilmi. Maa-ainesten ottopaikkoja ilmestyy jokaiselle hankealueelle sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kaavoitus on suoritettu loppuun.

Maa-aineslain mukaisessa luvituksessa vaikutusten arviointi on usein olematonta. Siksi olisi asiallista selvittää maa-ainesten hankinta ja sen ympäristövaikutukset jo ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja viimeistään kaavoitusvaiheessa. Vähintään kaavassa tulee antaa määräyksiä maansiirroista ja -läjityksestä sekä tarvittaessa myös maa-ainesten otosta. Kun maa-ainesten ottotoiminta ei ole harmitonta, sen sijoittumisen ohjaamiseen tulee paneutua.

Palautepyyntö

Luonnonsuojelupiiri pyytää tiedoksi kaavan hyväksymispäätöksen yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Esko Saari Merja Ylönen
puheenjohtaja sihteeri