Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta (Hietasaaren kau­pun­ki­vil­je­ly­alue, Vaaskiventie, kaavatunnus 564 – 2242)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry (nimenmuutos vahvistettu 6.5.2016)
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

20.6.2016

Yhdyskuntalautakunta
Oulun kaupunki
kirjaamo(at)ouka.fi

Viite: OUKA/9235/10.02.03/2014

Asia: Muistutus Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (Hietasaaren kaupunkiviljelyalue, Vaaskiventie, kaavatunnus 564 – 2242)

Vaatimus

Asemakaavaehdotusta ei tule hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena.

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen 10.5.2016 (§ 181) mukaan Vaaskiventien asemakaavakarttaan on kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella tehty seuraavat muutokset:

– Hietasaarentien länsipuolelle, puretun satamaraiteen paikalle, on merkitty ohjeellinen kevyen liikenteen reitti

– asemakaavaehdotukseen on lisätty VU-4 aluetta koskeva kaavamääräys, jonka mukaan kasvihuonerakennukset on suunniteltava huvila-alueen mittakaavaan sopeutuviksi

– Vaaskiventien itäpäähän muodostettavien huvilatonttien (Vaaskiventien 1 ja 3) pinta-alaa on kasvatettu yhdistyspohjainen käyttötarkoitus huomioiden.

Kaavaehdotus noudattaa kaavaluonnoksessa omaksuttua linjaa merkittävästä lisä- ja täydennysrakentamisesta sekä kaupunkiviljelyn siirtämisestä ja keskittämisestä Mustasalmen eteläpuolelle eikä siten palautetta Hietasaaren eteläosan säilymisestä pääosin yleisessä käytössä olevana luonto- ja virkistyskäyttökohteena ja kaupunkiviljelyn jatkuminen nykyisillä paikoillaan ole otettu huomioon.

Asemakaavan muutos on nimetty Hietasaaren kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, retkeily- ja ulkoilualuetta sekä lähivirkistys-, rautatie ja katualuetta koskevaksi kaavoitushankkeeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin urheilu-, retkeily-, ulkoilu ja virkistysalueiksi, joilla sijaitsee yhdeksän vanhaa huvilapihapiiriä rakennuksineen. Pääosa kaavamuutosalueesta sisältyy valtakunnallisesti merkittävään Hietasaaren huvila-alueeseen (RKY2009).

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Hietasaari on virkistysaluetta V. Merkintä osoittaa seudullisesti merkittäviä retkeily-, ulkoilu- urheilu ja virkistysalueita. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on luotava edellytykset seudullisten virkistyskäytön verkostojen toteutumiselle. Virkistyskäyttöpainotteista maankäyttöä alueelle esitetään edelleen myös 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa, jossa aiheena ovat muun muassa kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet ja joka on vastikään ollut nähtävillä.

Oulun kaupunginvaltuuston (18.4.2016) hyväksymässä uuden Oulun yleiskaavassa asemakaavoitettava Vaaskiventien ympäristö on merkitty virkistysalueeksi V, joka varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen on sallittua. Lisäksi asemakaavan muutosalueella on yleiskaavassa merkintä RA-1/s, jonka mukaan alue on varattu yhteisöjen virkistys- ja koulutuskäyttöä palveleville loma-asunnoille ja kokoontumistiloille ja RP-merkintä, jolla osoitetaan siirtopuutarhalla varattua aluetta.

Voimassa olevassa muutoksenalaista aluetta koskevassa asemakaavassa Vaaskiventien puoleinen osa on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU-2) ja muilta osin retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1). Hietasaarentien itäpuolinen Salasalmenpuisto on lähivirkistysaluetta (VL). Yleiskaava on laadittu vireillä olevaa asemakaavoitusta noudattavaksi, vaikka kaavoituksessa maankäytön ohjauksen pitäisi tapahtua päinvastaisessa järjestyksessä. Hietasaaren maankäytössä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen järjestys auttaisi kokonaisuuden hallinnassa. Pienipiirteisimmän kaavatason määräävä asema näkyy Hietasaaren maankäytön tehostamisena ja monimuotoiseen luontoon pohjaavan virkistyskäytön sivuuttamisena.

Uuden Oulun yleiskaavaan liittyvässä ”Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus -suunnitelmassa VILMO” (2014) Hietasaari on osoitettu kuuluvaksi Oulun kaupungin keskuspuistoalueelle, joka on keskeistä virkistysaluetta, johon muut maisemarakennetta jäsentävät viheryhteydet johtavat. Merkittävyydeltään Hietasaari, yhdessä muiden keskustan edustan saarien tavoin, on merkitty hyvin merkittäväksi ja viheralueiden käyttötyypiltään virkistysalueeksi. VILMO:n mukaan Oulujoki ja suisto – alueen jatkosuunnittelussa huomioitavia piirteitä ovat muun muassa merkittävä ja monipuolinen virkistysalue, maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokas alue sekä monimuotoinen luonnon ja kulttuurihistorian rantavyöhyke.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimuksiin kuuluu ottaa huomioon virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys ja rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Sisältövaatimusten perusteella uudelle asuinalueelle on osoitettava myös lähivirkistysalueita. MRL:n 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Vaaskiventien asemakaavamuutoksessa ei ole otettu huomioon samanaikaisesti vireillä olevassa Holstinsalmentien-Vellamontien-Nallikarinrannan (kaavatunnus 564-1976) asemakaavamuutoksessa esitettyjen ratkaisujen vaikutuksia muutoin kuin varaamalla alueita palstaviljelyyn. Lisäksi Toppilansaaren ja Toppilansalmen mantereen puolen toteutuneen ja edelleen jatkuvan sekä ns. Vaakunakylän suunnitellun asuntorakentamisen tuoman väestönkasvun vaikutuksia Hietasaaren maankäyttöön ei ole arvioitu. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Vaaskiventien kaavaehdotuksessa todetaan muutamaan kertaan, että kaavaesitykset tukevat pääosin alueen yleistä tai vähintään puolijulkista käyttöä. Tosiasiassa kaavarajaukseen sisältyvä alue muuttuu kaavan toteutuessa entistä enemmän yksityiseksi tilaksi. Se vähentää yleiseen virkistyskäyttöön varatun alueen pinta-alaa -myös välillisesti ohjaamalla luonnontilaistuvia alueita rakentamiseen ja voimaperäiseen maankäyttöön. Yhdessäkään lähialueen asuntokantaa kasvattavassa hankkeessa Suur-Tuiran alueella ei ole myöskään lisätty lähivirkistysalueita tai muuallakaan kantakaupungin uusilla kerrostaloalueilla, vaan pikemminkin aiemmin virkistyskäytössä olleita alueita on otettu asuntorakentamisen piiriin ja sensuuntainen kehitys jatkuu edelleen.

Asemakaavan muutoksessa huvilapihapiirit osoitetaan huvilarakennusten korttelialueiksi (RA-2). Tonttien kerrosala on pääosin 160 + t50. Käyttötarkoitusmerkinnän mukaan huviloiden

pääasiallinen käyttötarkoitus on yleinen tai yhteisöjen loman- ja vapaa-ajankäyttö sekä koulutuskäyttö. Myös toiminnan tai kunnossapidon kannalta tarpeellinen sivuasuntotyyppinen asuinkäyttö (alle 80 kem2) on mahdollistettu.

Säilytettävien huvilapihapiirien täydennykseksi on osoitettu neljä tonttia ympäristöä ”eheyttävään” täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentamista osoitetaan Vaaskiventien ohella Jähtikujalle, mikä tarkoittaa käytännössä omakotiasumisen lisääntymistä Hietasaaressa. Jähtikujan tontit sijoittuvat nykyisin puustoiselle metsäalueelle, joka luontoselvityksen mukaan on huomattava puuryhmä.

Kaavamuutosaluetta täydentää vielä Vaaskiventien eteläpuoliselle alueelle suunniteltu uusi kaupunkiviljelyalue palstaviljely-, siirtolapuutarha- ja kasvitarha-alueineen. Lisäksi Vaaskiventien varren siirtolapuutarha-alueelle (RP) on mahdollista sijoittaa noin 30 siirtolapuutarhamökkiä yhteisjärjestelyineen. Alueelle osoitettu kerrosala on yhteensä 1200 kem2. Jousiammuntakentälle mahdollistetaan harjoitushallin rakentaminen, vaikka se on asemakaavaehdotuksessa V-aluetta. Muilta osin alue säilyy urheilu-, retkeily-, ulkoilu- ja virkistyskäytössä nykyisine ulkoilupolkuineen ja ratsastusreitteineen, mutta se osa Hietasaarta on pääosin asemakaavarajauksen ulkopuolista aluetta. Näin ollen yleiseen virkistyskäyttöön osoitettu alue lasketaan asemakaava-alueen hyväksi, mutta muut maankäytön ratkaisut kaavarajauksen ulkopuolisella osalla Hietasaarta ja sen lähiympäristössä eivät vaikuta asemakaava-alueen maankäyttöön.

Hietasaaren voimassa olevassa kaavassa Salasalmenpuiston lähivirkistysalueeksi merkityllä alueella olevia rakennuksia Vaaskiventien 1 ja 3 ei ole purettu kaavan toteuttamiseksi. Rakennukset ovat olleet vasta pari viimeistä vuotta tyhjillään. Nyt kyseisille tonteille esitetään muutosta uudisrakentamisen mahdollistamiseksi. Arviointiselostuksessa olevan palautteen mukaan tontit on varattu Oulun Metsänkävijäin Tuki ry:lle, joka on Oulun alueella toimiva partiotoiminnan tukiyhdistys. Tonteille on suunnitteilla alueellisen ja kansainvälisen partiotoiminnan

toimintakeskus, Oulun Partiotalo. Siten tonteille on suunnitteilla uudisrakentamista yhteisöjen käyttöön ja osin asuinkäyttöön, mikä tarkoittaa lähivirkistykseen osoitetun alueen supistamista. Kaavoittaja on myös tullut vastaan tontin jalostajan eduksi, kuten kaavaluonnokseen tehdystä muutoksesta käy ilmi. Toimintakeskuksen vaikutuksia ei ole selvitetty eikä kaavoituksessa otettu huomioon.

Hietasari on paitsi lähialueen myös koko kantakaupungin asukkaille tärkein ja monipuolisin lähivirkistysalue. Se on myös tutkitusti monimuotoisin, mikä seuraa myös sen suuri merkitys viihtyisyydelle ja hyvinvoinnille. Luonto- ja maisemaselvitys on hyvin valaiseva. ”Kasvirunsaus kertoo monipuolisesta ja vaihtelevasta ympäristöstä. Se merkitsee myös hyönteisrunsautta ja se taas ilmenee lintujen korkeina parimäärinä.” Kaavoittaja vetoaa uhanalaisten lajien puuttumiseen, mutta se ei heikennä alueen soveltumista virkistyskäyttöön, pikemmin on päinvastoin.

Luonnonsuojelupiiri on samaa mieltä luontoselvityksen johtopäätöksen kanssa, että Vaaskiventien eteläpuolinen yhtenäinen metsäalue ei sovellu intensiiviseen rakentamiseen omalaatuisuutensa ja poikkeuksellisen rehevyytensä takia. Vaaskiventien metsät tulee säästää myös raivaamiselta palstaviljelyä varten ja säilyttää arvokkaana kulttuuriluontotyyppinä ja erikoisena lehtomuuntumana. Lähiluonnon suojeluunkin pätee se ekologinen tosiasia, että alueiden on oltava riittävän laajoja, jotta metsiköillä on sekä sydänosa että reunaosat.

Hietasaaren kaupunkiviljelyalue, Vaaskiventie -asemakaavamuutoksesta on luovuttava. Se on liian raskas ja epätarkoituksenmukainen kaava sijaintipaikalleen. Kun Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavaehdotuksesta (Holstinsalmentie, Vellamontie, Nallikarinranta, kaavatunnus 564 – 1976) poistetaan siihen sopimaton huvipuistoa koskeva kaavavaraus, palstaviljelyalueen siirtäminen käy tarpeettomaksi.

Luonnonsuojelupiiri pyytää toimittamaan alussa ilmoittamaansa osoitteeseen kaupungin perustellun kannanoton esitettyyn mielipiteeseen sekä päätöksen kaavaehdotuksesta.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri