Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Vapo Oy:n oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä POPELY/2541/2015 (Vapo Oy:n Ison Pajusuon tur­peen­kai­vuu­alu­een yli­vir­taa­ma­ti­lan­tei­den tark­kai­lusuun­ni­tel­ma)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

30.9.2016

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Viite: Vastinepyyntö 13.9.2016

Asia: Vastine Vapo Oy:n oikaisuvaatimukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä POPELY/2541/2015 (Vapo Oy:n Ison Pajusuon turpeenkaivuualueen ylivirtaamatilanteiden tarkkailusuunnitelma)

Oikaisuvaatimuksessaan Vapo Oy vaatii muutoksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 17.5.2016 antamaan päätökseen Ison Pajusuon ylivirtaamien luotettavasta päästömittauksesta. Päätöksen kohdasta 1 vaaditaan kumottavaksi velvoite kolmesta peräkkäisinä päivinä tehtävästä näytteenotosta ylivirtaaman alkuvaiheessa ja kohtaa 2 poistettavaksi kokonaan. Kohtiin 4 ja 5 yhtiö esittää tekstimuutoksia, joilla voi olla vaikutuksia mittausten luotettavuuteen.

Kohdan 1 vaatimusta Vapo perustelee Pöyry Oy:n selvityksillä turvesoiden ylivirtaamatilanteiden vedenlaadusta. Niiden laskelmat perustuvat kuitenkin velvoitetarkkailujen määräaikaisen näytteenoton tuloksiin, joilla voimakkaiden, mutta lyhytaikaisten virtaamahuippujen päästöjä ei saada selville. Bioenergiayhdistyksen teettämän selvityksen (Vapon liite 2) sivulla 7 neljännen kappaleen lopussa tuodaan hyvin esille virtaamahuipun luonne. ”Kiintoainepitoisuudet ja samalla myös kuormitus vaihtelee virtaamahuipun eri vaiheessa. Ennen huippuvirtaamaa virtaamien nousuvaiheessa tuotantoalueelta vesiensuojelurakenteelle kohdistuva kiintoainekuormitus on suurimmillaan (Tuukkanen ym. 2011).”

Näytteenoton tulisi osua juuri tähän kriittiseen tulvan nousuvaiheeseen, jolloin liikkeellä voi olla todella suuret kiintoainemäärät. Kun tulvahuippu ohitetaan, vesien ainepitoisuus laskee nopeasti. Jotta näytteenotto osuisi mahdollisimman tarkkaan kohdalleen, tarvitaan useampi peräkkäinen näytteenotto, kuten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää. Vapo Oy:n vaatimus näytteenoton supistamisesta yhteen kertaan heikentäisi oleellisesti tuloksen luotettavuutta ja tulee hylätä KHO:n päätöksen vastaisena.

Kohdan 2 määräys sunnuntaisesta näytteenotosta tulee säilyttää, sillä senkin jälkeen jokaiseen viikonloppuun jää 2 perättäistä päivää, jolloin näytteitä ei oteta. Käytännössä se tarkoittaa yli kahden vuorokauden jaksoa, jolle sattuvan rankkasateen päästöjä ei pystytä mittaamaan.

Luonnonsuojelupiiri vastustaa myös kohtaan 4 sisältyvää oikaisuvaatimusta siitä, että vesinäytteen voisi analysoida tarkkailua suorittavan konsultin sijasta kuka tahansa julkisen valvonnan alainen konsultti. Viime aikoina on kuulunut viestejä, että ”sujuvoittamisen” nimissä ympäristöselvityksiä tekevien konsulttien pätevyysvaatimuksia ja valvontaa oltaisiin joiltakin osin heikentämässä. Tällaista mahdollisuutta ei tule sallia ainakaan turvetuotannon päästöjen analysoinnissa. Näytteiden analysointi kuuluu vesistöä tarkkailevan konsultin tehtäviin ja hänellä on myös parhaat edellytykset suoriutua siitä luotettavasti.

Olennaista ylivirtaamien päästöjen mittaamisessa on oikea-aikaisen näytteenoton lisäksi yhtä luotettava virtaamien mittaus, joka edellyttää riittävän kokoiseksi mitoitettua mittakaivoa. Laskuojan vetokyvystä huolehtiminen myös tulvan aikana kuuluu niinikään vesiensuojelurakenteiden hoitoon, eli toiminnan harjoittajalle. Tässäkään tapauksessa (kohta 5) ELY-keskuksen päätöstä ei tule muuttaa.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri