Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Liikenneviraston päätöksestä hyväksyä Hailuodon kiinteän yhteyden yleis­suun­ni­tel­ma, Hailuoto, Oulu

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa8at)sll.fi

Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry
hailuodon.luonto(at)gmail.com

17.11.2016

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Viite: LIVI/2965/04.01.00/2015 (liite 1)

Asia: Valitus Liikenneviraston päätöksestä hyväksyä Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma, Hailuoto, Oulu

Vaatimus

Päätös on kumottava lainvastaisena.

Perustelut

Liikennevirasto on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman yleissuunnitelman Hailuodon ja mantereen välisestä kiinteästä yhteydestä. Suunnitelman mukaan kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttaliikenteen kaksikaistaisella sekaliikennetiellä. Jalankululle ja pyöräliikenteelle on varattu maantien piennar. Hyväksymispäätöksessä luetellaan alueellisen viranomaisen perustelut hankkeelleen. Pääperuste on kiinteän yhteyden edullisuus tienpitäjälle.

Allekirjoittaneet arvioivat suunnitelmaa 27.2.2015 antamassaan lausunnossa (liite 2). Hyväksymispäätöksen vastineessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toistaa tienpitäjän näkökulman kiinteän yhteyden ensisijaisuudesta, mikä alleviivaa paitsi tienpidon edullisuutta myös autoliikenteen sujuvuutta. Lausunnonantajan näkemyksiä ei ole otettu huomioon, vaikka seikkaperäisesti on tuotu esille tienpitäjän esitysten ristiriitaisuudet ja paikkansapitämättömyydet. Yleissuunnitelman hyväksymisesityksessään viranomainen toteaa, että suojelujärjestöjen lausunto ei aiheuta muutostarpeita yleissuunnitelmaan (liite 3) .

Maantielain3 §:n mukaan ”maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista.

Maantieverkon tulee tarjota mahdollisuus turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet. Huomiota on kiinnitettävä luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja siihen, että maantieverkon ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.”

Lain 17 pykälän mukaan ”yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimiseksi.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa tai tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.”

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 23.11.2015, käsitellään maakunnan liikennejärjestelmä ja logistiikka. Kaavakartassa on Hailuodon Huikun ja Oulunsalon Riutunkarin välillä tieliikenteen yhteystarve -merkintä. Sillä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden sijainnin tai toteuttamistavan määrittely edellyttää lisäselvityksiä. Suunnittelumääräyksessä todetaan, että Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä tulee parantaa luomalla edellytyksiä olemassa olevan lauttayhteyden kehittämiselle sekä selvittämällä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinteän tieyhteyden toteuttamismahdollisuudet. Yksipuolinen, vain kiinteää yhteyttä koskeva yleissuunnitelma ja sen hyväksyminen on maakuntakaavan vastainen.

Kiinteää yhteyttä varten on myös laadittu merialueen osayleiskaava, jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 ja Hailuodon valtuusto 18.12.2014. Kaava ei kuitenkaan ole lainvoimainen. Siitä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 19.1.2014. Oikeuden päätöstä valitukseen ei ole vielä annettu. Sen jälkeen on vielä tarvittaessa mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitus merialueen osayleiskaavasta perustuu riittämättömiin selvityksiin ja virheellisiin olettamuksiin. Siten kyse on yleissuunnitelman sisällöstä. Kun kaava ei ole lainvoimainen ja maakuntakaavasta puuttuu kiinteä yhteys -merkintä, yleissuunnitelman hyväksyminen on ollut ennenaikaista. Toistaiseksi ei ole tiedossa oikeudellista arviota siitä, missä määrin suunnitelma on tai ei ole maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja missä määrin selvitykset ovat riittäviä tai puutteellisia.

Liikenneviraston päätös on kumottava myös siksi, että se on vastoin maantielain 17 §:n vaatimusta, jonka mukaan ”tien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua liikennejärjestelmän kehittämistä koskevaan suunnitteluun.” Kiinteä yhteys Hailuodon ja mantereen välillä ei sisälly maakunnan liikennejärjestämän kehittämissuunnitelmiin, jotka on listattu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksessa kappaleessa 2.6 (sivut 76-88).

Yleissuunnitelmassa tehdään jo päätös kiinteästä yhteydestä. Se on tehty ottamatta huomioon Hailuodon kunnan asemasta eri liikenneyhteysmalleissa. Liikennevirasto toteaa, että poliittinen keskustelu kunnan imagosta ja asemasta on käyty hyväksyttäessä merialueen osayleiskaavat. Hailuodon kunta on omassa lausunnossaan todennut, että sen on tarkoitus säilyä itsenäisenä. Tosiasiassa kunnan asemaa koskevia muutoksia on vain pinnallisesti selvitetty eikä niistä ole käyty laajempaa keskustelua. Kiinteä yhteys -hankkeen vaikutusaluehan on rajattu koskemaan vain Riutun ja Huikun välittömiä alueita. Pääosa vaikutuksista koko saareen on jätetty selvittämättä. Vain joitain, lähinnä arvauksen tasoisia arvioita on esitetty muun muassa palvelujen heikkenemisestä ja liikenteen kasvusta.

Yleissuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen muun muassa laiminlyödessään kevyenliikenteen tarpeiden huomioon ottamisen. Yleissuunnitelmalla kevyelle liikenteelle varataan 1.5 metrin piennar molemmin puolin pengertietä. Kevyttä liikennettä vähätellään sen koskevan lähinnä kesäaikaista lomaliikennettä, joten voidaan todeta, että erillistä väylää sille ei tarvita. Sitä ei ole suunnitelmissa myöskään saaren puolella, vaikka liikenneolosuhteet kiinteän yhteyden toteutuessa muuttuisivat merkittävästi nykytilastaan. Kevyt liikenne pengertiellä tai Hailuodossa muuttuvissa liikenteellisissä olosuhteissa ei ennalta-arvioiden vaikuta turvalliselta. Kevyen liikenteen rakenteiden karsiminen on myös tekijä, joka vääristää kustannuslaskelmaa ja on siten osa valitun vaihtoehdon puoltamista väärin perustein.

Toistaiseksi Hailuoto on saaristokunta. Muuta siihen liittyvää muutosta kuin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajama kiinteä yhteys -hanke ei ole tiedossa. Alueellisen tienpidon viranomaisen tehtävä on varmistaa liikenne saaren ja mantereen välillä ja valmistautua sitä koskeviin parannuksiin ja korjauksiin, esimerkiksi uuden lautan hankintaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry

Kimmo Kaukonen
puheenjohtaja

Asko Heikura
sihteeri

[Liitteitä ei tässä]

Liite 1: Liikenneviraston hyväksymispäätös LIVI/2965/04.01.00/2015

Liite 2: Lausunto Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelmasta, Hailuoto, Oulu

Liite 3: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yleissuunnitelman hyväksymisesitys 26.5.2015 384/2014/POP