Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Haapajärven Pa­ju­pe­rän­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma 27.1.2017

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
PL 86
90101 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Viite: POPELY/2609/2016

Asia: Lausunto Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä toteuttamisvaihtoehtoa, 16 voimalan kokonaisuutta, jota kuvataan maksimitilanteeksi. Voimaloiden yksikköteho on 3-6 MW (VE1). Napakorkeus on 180 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä. Nollavaihtoehto (VE0) on mukana vertailussa.

Sähköverkkoon liittämiselle on useita vaihtoehtoja, mutta sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein myös hankealueen ulkopuolella eikä ohjelman mukaan uusia ilmajohtoja rakenneta lainkaan. Fingridin voimajohto kulkee hankealueen länsipuolelta.

Hankkeesta vastaava yhtiö on Infinergies Finland Oy.

Hankkeen vaikutuksista

Hanke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan vahvistetussa 1. vaihemaakuntakaavassa tuulivoiman varausalueelle tv-358 (Pajunperänkangas, Haapajärvi-Reisjärvi). Varauksen pinta-ala on 1680 hehtaaria. Hankkeen pinta-alaksi ilmoitetaan 850 hehtaaria. Maakuntakaavan rajaus on suuntaa antava, mutta sitä on pidettävä määräävänä rajauksen eteläosasta. Siinä on otettu huomioon Pajuperänkankaan suojelualue sekä ge-2 -merkintä, joka tarkoittaa arvokasta geologista muodostumaa, tässä tapauksessa moreenimuodostumaa. Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat.

Hankealue rajautuu suojelualueeseen ja ohjelman mukaan ehkä ulottuukin jonkin verran suojelurajauksen sisäpuolelle. Maakuntakaavan maankäytön ohjausvaikutus on ilmiselvästi sivuutettu, vaikka maakuntakaavan rajauksessa on kaksinkertaisesti pinta-alaa hankkeen pinta-alaan verrattuna.

Voimalapaikkojen karsinta muun muassa suojelualueen välittömästä läheisyydestä saattaa olla tarpeellista, jotta hanke voi edetä osayleiskaavoituksessaan. Voimalapaikkojen väheneminen vaikutusten arvioinnissa on yleistä, mutta kun se tehdään yhdestä maksimivaihtoehdosta, se on vain selvityksen tulos eikä vaihtoehtojen vertailua voi tehdä. Toinen vaihtoehto muodostuisi luontevasti maakuntakaavan rajauksesta. Kysymys jää jatkosta. Esittääkö rajaus ensin tehtyjen maankäyttösopimusten tilaa ja laajennusvaraa vai onko kokonaisuus nyt tiedossa?

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset on tehty, mutta tuloksia ei esitetä. Maastotöihin on käytetty kaksi työpäivää heinäkuun lopussa 2016. Inventointi on koskenut voimalapaikkoja ja huoltotielinjauksia lähialueineen sekä karttatarkastelun perusteella valikoidut kohteet. Kartoitustyön tarkkuudesta ei jaeta tietoa. Pistemäisen kartoituksen ohella pitää arvioida alueen pirstoutumisen vaikutusta luontotyyppeihin ja lajistoon.

Ohjelmassa mainitaan vanha maakotkan pesä, jossa ei tiettävästi ole pesitty vuoden 1997 jälkeen. Kotkan puuttuminen lähialueelta on syytä varmistaa. Yhden pesän autioituminen ei vielä merkitse reviirin tyhjentymistä. Kalasääski lähialueella pesiikin, mikä osoittaa tarjolla olevan sopivia pesäpaikkoja suurille petolinnuille.

Hankealueen pohjoisosassa sijaitseva Antinneva näyttää kartan perusteella olevan länsireunastaan ojittamaton. Voimalapaikat 1 ja 2 on sijoitettu suon reunoille, toinen pohjoispuolelle ja toinen lounaisreunaan. Voimaloiden pystytys edellyttää uuden tien rakentamista. Selostuksessa on erityisesti selvitettävä Antinsuon luontoarvoja ja merkitystä seudun eliöstölle ja virkistyskäytölle sekä tien ja voimaloiden vaikutukset suon vesitalouteen ja maisemaan.

Voimalapaikka nro 14 sijoittuu lähes Pajuperänkankaan suojelualueen reunalle ja karttapaikan ilmakuvan mukaan hyvinkin yhtenäisen metsän alueelle. Voimalapaikan rakentaminen vaatii myös uuden tien tekemistä. Laadittiinpa Natura-selvitystä tai ei voimalan rakentamisen vaikutukset luontoarvoihin ja linnustoon on selvitettävä ottaen huomioon suojellun alueen ja hankealueen vuorovaikutuksen.

Kartan mukaan hankealueella risteilee paljon polkuja. Niiden tilaa ja käyttöä on syytä kuvailla selostuksessa. Kuva 7.4 viittaa maastoon, jossa mielellään retkeillään. Hakkuuaukkojen ja ojitettujen soiden ympäristössä pienillä luontolaikuilla ja eheillä maisemilla on iso merkitys virkistyskäytölle.

Ohjelmassa ei ole karttaa muista seudun tuulivoimaloista tai tuulivoimahankkeista. Lähimmät on siinä vain lueteltu. Tuulivoiman hyödyntämisen keskittymäalueella kuitenkin ollaan, joten yhteisvaikutuksiin pitää paneutua huolella.

Luonnonsuojelupiirille tulleen palautteen mukaan alueen asukkailla on huoli lisääntyvän tuulivoimarakentamisen vaikutuksista muun muassa viestintäliikenteeseen. Sitä mainitaan selvitettävänkin. Tuulivoimalat eivät välttämättä ole aina esille tulleiden häiriöiden aiheuttajia, mutta siitä huolimatta niiden viitseliäs käsittely niin selostuksessa kuin yleisötilaisuuksissa on suotavaa.

Esko Saari puheenjohtaja Merja Ylönen sihteeri