Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Siikajoen Kangastuulen tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

12.4.2017

Siikajoen kunta / Kunnanhallitus
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

 

Viite: Lausuntopyyntö 13.3.2017

Asia: Lausunto Siikajoen Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta

Uusittavassa Siikajoen Revonlahden ja Raahen välille 8-tien varteen sijoittuvan Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksessa osoitetaan sijoituspaikka 33 tuulivoimalalle. Voimaloiden yksikköteho on 3-5 megawattia ja kokonaiskorkeus 230 metriä.

Maankäyttövarauksia voimaloille on 12 vähemmän kuin aiemmassa, vuosi sitten käsitellyssä kaavaluonnoksessa. Se noudatti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vaihtoehtoa VE2, jossa alueelle suunniteltiin pystytettävän 45 voimalaa. Niistä 11 sijoittui Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimavarausalueen tv-319 ulkopuolelle, eritoten sen Isonevan puoleiseen päähän. Arviointimenettelyn VE1:n 34 voimalaa sijoittui kokonaisuudessaan vaihekaavassa varatulle alueelle ja etäämmälle Siikajoen lintuvedet ja suot -suojelualueesta. Nyt kaavoitettavassa hankkeessa osa voimalapaikoista sijoittuu edelleen vaihekaavan varausalueen ulkopuolelle ja nimenomaan lähelle Isonevan suojelualuetta ja Isoneva 1 -tuulivoimapuistoa.

Luonnonsuojelupiiri lausui vuosi sitten hankkeen kaavaluonnoksesta ja esitti karsittavaksi vähintään voimalapaikat T7, T13, T14, T19, T20 ja T21. Perusteluna oli niiden sijoittuminen liian lähelle mainittua suojelualuetta. Sinänsä on harmillista, että Isoneva I:n lainvoimaisessa kaavassa on osoitettu 3 voimalan riville varaus Isonevan suojelualueen ja Kangastuulen hankealueen väliin 1. vaihemaakuntakaavan vastaisesti. Yleisen edun mukaista ei ole toistaa samaa vaihemaakuntakaavan vastaista kaavoittamista ja piittaamattomuutta luonnonsuojeluviranomaisen lausunnosta, jonka mukaan Siikajoen lintuvedet ja suot -Natura-alueelle aiheutuu haitallisia vaikutuksia liian lähelle sijoitettavista voimaloista. Voimaloita ei onneksi rakenneta suojelualueen ja rannikon väliin, mutta Kangastuulen ja Isonevan tuulivoimapuistot ovat kuitenkin osa isoa rypästä, jossa lukuisat tuulivoima-alueet sijoittuvat välittömästi toistensa viereen ja myös sisäkkäin sekä turhan lähelle tärkeitä linnustoalueita ja muuttoreittiä. Sehän ei edes ole vain Pohjanlahden rantaviivaa mukaileva, vaan hajaantuu leveämmälle vuodenaikojen, säiden ja lajien vaihdellessa.

Jotta voimaloista ei muodostu liian tiheää ja leveää rakenteiden massaa, kaavoitettavia alueita ei pidä täysimääräisesti mitoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen muun muassa linnustolle aiheutuvan törmäysriskin vähentämiseksi. Tutkimusten mukaan linnut eivät loputtomasti väistä tuulivoimala-alueita, vaan lentävät niiden läpi, jos este vaikuttaa hyvin laajalta ja yhtenäiseltä. Haitallisia vaikutuksia voi vähentää muun muassa jättämällä voimalaryppäiden väliin riittävän leveitä käytäviä.

Kaavoittaja ilmoittaa ottaneensa aiemmasta kaavaluonnoksesta saadun palautteen huomioon. Voimalapaikka nro 21 on karsittu, mikä on perusteltu muutos. Nro 19 on siirretty toiseen paikkaan, nro 13 on sisennetty ja se ja nro 14 on sijoitettu sen kanssa pystyriviin. Pääosin siirrot ovat vähäisiä tarkistuksia lukuunottamatta kaava-alueen itäreunasta poistettuja voimalapaikkoja.

Luonnonsuojelupiiri kannattaa edelleen arviointiselostuksen vaihtoehdon VE1 mukaista ratkaisua, joka noudattaa 1. vaihemaakuntakaavan rajausta pohjoisnurkaltaan läheltä Isonevaa ja ottaa siten huomioon tarpeen suojavyöhykkeestä. Kaavaluonnoksesta esitämme joka tapauksessa karsittavaksi voimalapaikan nro 20. Sillä muutoksella mahdollistetaan poistettavaksi myös uusi huoltotie ja maakaapeli osa-alueelta toiselle.

Voimalan nro 19 aiemmalle paikalle on sijoitettu uusi sähköasema. Sen tarkoitus ja tarve ei selviä kaavaselostuksesta. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleita pitkin. Jos toisesta, pohjoisesta sähköasemasta johdetaan ilmajohdoin sähkö eteenpäin, se tulee kaavassa osoittaa ja sen vaikutukset selvittää. Joka tapauksessa on tarve tarkentaa, mikä toisen sähköaseman suunniteltu käyttötarkoitus on.

Kaavakarttaluonnoksessa eikä kaavaselostuksessakaan ole esitetty muiden viereisten tuulivoimahankkeiden kaavojen voimalapaikkoja, vaikka alueet sijoittuvat välittömästi toistensa viereen ja sisäkkäinkin. Yksittäin kaavaselostuksessa on kyllä esitetty aiemmin kaavoitetut alueet, mutta niiden avulla kokonaisuutta ei ole helppo hahmottaa.

Sähkönsiirrossa Siikajoen Ruukin sähköasemalle aiotaan hyödyntää yhteistä johtokäytävää, joka sijoittuu pääosin olemassa olevan linjan viereen. Muutoin yhteiskäytön mahdollisuuksia ei tuoda esiin. Yhteistyön mahdollisuutta esimerkiksi maankäytön muokkauksen haittojen lieventämiseksi voisi selvittää, onhan kaavoittaja sama kaikissa samaan kokonaisuuteen kuuluvissa tapauksissa.

Uutta tiestöä Kangastuulen hankealueelle on selostuksen mukaan tulossa noin 13 kilometriä ja suurin piirtein saman verran parannetaan eli vahvistetaan ja levennetään olemassa olevaa tiestöä tuulivoimarakentamiseen soveliaaksi. Yleismääräyksenä kaavalla velvoitetaan ottamaan huomioon tuulivoimaloiden nostoalueiden, huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapeleiden sijoittamisessa luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet. Tärkeää on, ettei uusien teiden ja vanhan tiestön parannusten yhteydessä aiheuteta vesieliöstölle lisäesteitä, vaan korjataan aiempiakin virheitä, kuten väärin asennettuja tierumpuja, olivatpa kaavoitettavan alueen vesistöt luonnontilaisia uomiltaan tai eivät. Sitä voisi tukea lisäämällä vaatimuksen vesistöjen vaellusesteettömyydestä.

Luo-merkintöjä on lisätty. Kaikki paikallisesti arvokkaiksi selvityksissä noteeratut luontokohteet ja lajiesiintymät onkin syytä merkitä kaavakartalle ja ohjeistaa niiden luonnontilan turvaamisessa.

Palautepyyntö

Luonnonsuojelupiiri pyytää kaavoittajan palautteen tiedoksi yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Yhdistys ottaa mielellään vastaan lausuntopyynnön myös kaavaehdotuksesta.

Esko Saari puheenjohtaja,   Merja Ylönen sihteeri