Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vaalan tuu­li­voi­may­leis­kaa­va­vas­ta 2030

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

2.6.2017

Vaalan kunta, kunnanhallitus
kirjaamo@vaala.fi

Viite: Lausuntopyyntö 5.5.2017

Asia: Lausunto Vaalan tuulivoimayleiskaavavasta 2030

Pohjois-Pohjanmaan piiri ry vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton saamaan lausuntopyyntöön koskien Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotusta. Vaala on osa Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminta-aluetta ja on kuulunut vuoden 2016 alusta lähtien myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.

Vastikään nähtävillä olleessa (10.4.-12.5.2017) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on tarkasteltu myös Vaalan maankäyttövarauksia, mukaan lukien tuulivoiman hyödyntämistä. Laadittujen selvitysten perusteella 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 uutta tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta ja siitä poistetaan 10 Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettua tuulivoima-aluetta. Uusista varauksista 15 sijoittuu mantereelle ja kaksi merelle. Lopputuloksena Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa on varausmerkinnällä yhteensä 69 seudullista tuulivoimaloiden aluetta. Vaalassa niistä sijaitsee viisi. Ne ovat Metsälamminkangas (tv-1 369), Naulakangas (tv-1 370), Rovankangas-Pirttikangas (tv-1 371), Haarasuonkangas (tv-1 372) ja Kiviselkä-Pitkäsuo (tv-1 373).

Kaavaselostuksen mukaan Vaalan tuulivoimayleiskaava on strateginen aluevarauskaava, jonka tarkoituksena on ohjata tuulivoimala-alueiden sijoittumista. Yleiskaavaehdotuksessa on 6 tuulivoimapuistojen aluekokonaisuutta: Rovankangas-Pirttikangas, Haarasuonkangas-Aittoselkä-Kiviselkä-Kivisuo-Turkkiselkä, Painuan kanava-Naulakangas, Kaunistonkangas, Syrjäsuo ja Metsälamminkangas. Niistä Metsälamminkankaalla on myös valtuuston hyväksymä osayleiskaava, mutta se ei ole ilmeisesti vielä lainvoimainen.

Maakuntakaavalla ohjataan seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista. Sellaiseksi on määritelty 10 voimalaa tai enemmän käsittävät tuulivoimala-alueet. Niiden lisäksi voidaan toteuttaa paikallisia alle 10 voimalan kokonaisuuksia. Syrjäsuolle on suunnitteilla 6 voimalaa ja Naulakankaalla on aloitettu 6 voimalan kokonaisuuden kaavoitus. Toisaalta Vaalan kaavassa Syrjäsuolle esitetään laajennuksia ja Naulakankaalle on kaavakarttaan merkitty 16 voimalan rypäs sekä laajennusosa. Kaunistonkankaalle on merkitty 9 voimalaa sekä laajennusosa. Epäselväksi jää, onko jotkin varaukset tulkittu maakuntakaavoituksessa paikallisiksi, mutta Vaalan kaavan aineiston perusteella ne ovat kaikki seudullisia kooltaan. Näin ollen 3. vaihemaakuntakaavan luonnos ja Vaalan yleiskaavaehdotus poikkeavat toisistaan. Vaikuttaa siltä, että joitain tuulivoimalle Vaalan kaavassa varattuja alueita on vaihekaavasta karsittu.

Kaavaselostuksessa todetaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan laadinnan alkaminen ja Vaalan maankäytön tarkastelun sisältyminen siihen. Eriaikaisuus sekoittaa tilannetta, mutta kaavojen yhteneväisyys on varmistettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleis- ja asemakaavoja eikä päinvastoin. Vaihemaakuntakaavan ensisijaisuutta korostaa myös se, että sen laadinnassa on panostettu erityisesti tuulivoimaa koskeviin selvityksiin.

Korkein hallinto-oikeus on linjannut vuosikirjapäätöksessään KHO:2016:14, että yhteisvaikutusten arviointi tulee tehdä nimenomaan maakuntakaavoituksessa. Kyseisessä tapauksessa ei ollut tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksia koskevien selvitysten ja vaikutusten arviointien puuttuessa KHO:n mukaan mahdollista arvioida, ”ovatko valituksessa tarkoitettujen tuulivoimaloiden alueiden aluevaraukset asianmukaisesti sovitettavissa yhteen luonnonarvojen vaalimiseen liittyvien alueidenkäyttötavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten kanssa. Tämän vuoksi ja kun maakuntakaavan tarkoittaman tuulivoimaratkaisun yhteisvaikutukset eivät voi tulla yksittäisen tuulivoima-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa riittävästi arvioiduksi, maakuntakaava ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.”

Tekeillä oleva 3. vaihemaakuntakaava ohjaa yleispiirteisesti tuulivoiman sijoittumista, mutta kuntakohtaisellekin strategiselle tuulivoimakaavalle on tarvetta. Myös luonnonsuojelupiirille tuulivoima on sijaintikysymys. Pohjois-Pohjanmaasta on kehittynyt tuulivoiman hyödyntämisen keskittymäalueeksi. Siksi erityisesti myös kokonaisuuden ja yhteisvaikutusten arviointi ovat olennaisia. Kuten KHO on todennut yksittäisten hankkeiden kohdalla yhteisvaikutusten arviointi on jäänyt olemattomaksi. Selvä ongelma on ollut, että huolimatta runsaista maakuntakaavassa osoitetuista varauksista lukuisia hankkeita on toteutettu tai suunniteltu muualle joko osaksi tai kokonaan. Kun 3. vaihekaavoituksessa on panostettu uudelleen tuulivoiman sijainninohjaukseen ja yhteisvaikutusten kartoitukseen, Vaalan yleiskaavaehdotus on päivitettävä vastaamaan 3. vaihekaavaa ja siksi odotettava ennen kaavan hyväksymistä vähintään vaihekaavaehdotuksen valmistumista.

Se on siksikin tarpeen, että Vaalan kaavan selostuksessa yhteisvaikutuksia käsitellään hyvin suppeasti ja pinnallisesti. Nurinkurisesti vaikutusten arviointi ja haittojen vähentäminen jätetään hankekohtaisten selvitysten ja suunnitelmien varaan. Kappaleen 9.19 kirjauksilla pitkälti mitätöidään strategisen kaavoituksen merkitys toteamalla, että ensimmäisten kohdalla vaikutukset jäävät lieviksi, mutta mikäli kaikki tuulivoimapuistot toteutuvat, niin niiden kumulatiivinen vaikutus voi olla suurikin. ”Vaikutukset tarkentuvat hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä, jolloin yksityiskohtaisten selvitysten perusteella määritellään kullekin alueelle soveltuva voimalamäärä ja mitoitus.” Lausahdus herättää huolta sikälikin, että hankkeita pilkotaan, kuten Naulakankaalla ilmeisesti tehdään. Siihen on usein syynä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn välttäminen.

Ympäristöministeriö jätti joitain tuulivoimavarauksia Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta vahvistamatta, koska kaikilta osin siinä esitetty maankäytön ohjaus tuulivoimaloiden sijoittamiseksi ei täyttänyt riittävästi alueidenkäyttötavoitetta ekologisesta kestävyydestä. Siinä tapauksessa puutteet koskivat tärkeälle muuttoreitille sijoitettuja tuulivoimavarauksia. Vaalan kohdalla kyse on riittävästä pesimälinnuston ja suoluonnon sekä ekologisten yhteyksien huomioon ottamisesta.

Vaalan tuulivoima-aluevarausten kohdekohtaisissa kuvauksissa toistuu seuraava arvio: tuulivoimapuiston toteuttamisella on todennäköisesti häirintä- ja estevaikutusta muun muassa linnustolle, mutta huolellisella suunnittelulla voidaan negatiivisia vaikutuksia minimoida. Tuulivoimaloita, tiestöä ja voimasiirtolinjoja ei tulisi sijoittaa linnustollisesti tärkeiksi merkityille soille eikä niiden välittömään läheisyyteen. Linnustollisesti tärkeiden soiden ja rakennelmien väliin tulisi jättää luontoselvityksessä mainitut vähintään 200 m leveät suojavyöhykkeet.

Strategisella kaavoituksella kuitenkin tavoitellaan haittoja ennalta ehkäisevää maankäytön ohjausta. Aluevarausmuutosten ohella kaavamääräyksiä on syytä täydentää seuraavasti: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.

Ensinnäkin strategisen kaavan kaavamääräysten on oltava linjassa vaihekaavan määräysten kanssa ja toisekseen luontoselvitykset osoittavat, että tuulivoimaa varten tehdyt aluevaraukset ovat hyvin summittaisia. Niihin sisältyy muun muassa luonnontilaisia soita, joilla on myös linnustollista merkitystä. Soiden vesitalouden säilyttäminen häiriöttömänä on yksi perusvaatimus sijoitettaessa tuulivoimapuistoja ja yksittäisiä tuulivoimaloita maastoon. Toinen tärkeä periaate on välttää esteiden muodostuminen tuulivoimaloista linnuston pesimäalueella ruokailualueiden välille. Maankäytön ohjauksen onnistumiseksi on syytä asettaa velvoite mainittujen tekijöiden huomioon ottamisesta, joka hankkeessa yleensä tarkoittaa voimaloiden määrän vähentämistä.

Tiivistelmä

Huolellinen sijainninohjaus vähentää ristiriitoja ja parantaa hankkeiden laatua. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, jossa päivitetään ja yhtenäistetään Vaalan kaavamerkinnät osana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa, on ensisijainen kaava ja sen tulee ohjata Vaalan kuntakohtaista tuulivoimakaavaa. Vaalan strategista kaavaehdotusta ei tule hyväksyä, ennenkuin yhteensopivuus varmistuu.

Luonnonsuojelupiiri pyytää kaavapäätöksen tiedoksi yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Esko Saari puheenjohtaja, Merja Ylönen sihteeri