Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus luvasta poiketa rauhoitetun ja luon­to­di­rek­tii­vin liitteen lV (b) tiukasti suojellun lietetattaren (Persicaria foliosa) rau­hoi­tus­mää­räyk­sis­tä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

14.7.2017

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Viite: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.6.2017 POPELY/1145/2A17 (liite 1)

Asia: Valitus luvasta poiketa rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteen lV (b) tiukasti suojellun lietetattaren (Persicaria foliosa) rauhoitusmääräyksistä

Vaatimus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös myöntää lupa lietetattaren (Persicaria foliosa) rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen on kumottava luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin vastaisena.

Perustelut

Oulun kaupunki hakee lupaa ruopata Kuusisaaren uimarantaa virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruoppausalueella esiintyy rauhoitettua ja tiukasti suojeltua lietetatarta. Rahoituksesta ja suojelusta poikkeamiseksi vaadittavat ehdot: erittäin tärkeä yleinen etu ja muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen, eivät tässä tapauksessa täyty.

Uimarannan ruoppaamiseen ei ole erittäin tärkeää yleisen edun kannalta pakottavaa syytä. Oulussa on keskustan lähellä useita muita vaihtoehtoisia uimarantoja. Lähimmät uimarannat ovat 1,4 kilometrin päässä sijaitseva Tuiran uimaranta ja 2,4 kilometrin päässä oleva Nallikarin uimaranta. Nallikarin uimarannalla on 500 metriä hiekkarantaa ja Tuirassakin 150 metriä, joten vaihtoehtoisia Kuusisaaren rantaa parempia uimapaikkoja on kaupunkilaisille tarjolla.

Kuusisaaren ranta on ollut virallisena uimarantana vuoteen 2010 asti. Uimaranta on edelleen Maanmittauslaitoksen kartalla merkitty uimarannaksi ja rannalla voi uida kivistä ja liettymisestä huolimatta. Kaupunki ylläpitää virallisena uimarantana myös hyvin liettynyttä ja matalaa uimarantaa Oulunlahdella 5 km:n päässä Kuusisaaresta ja kivikkoista Meriniemen uimarantaa Kellon kaupunginosassa. Liettyminen ja kivikko eivät siten estä virallisen uimarannan statusta eivätkä uimarannan käyttöä. Kyse on lähinnä mukavuustekijästä. Syvemmällä rannalla on toki mukavampi uida, mutta pakottavaa tarvetta ruoppaamiselle ei ole. Kaupunki on päättänyt toteuttaa tapahtumapuiston uimarannan ruoppaamisesta riippumatta, joten uimarannan ruoppauslupa ei vaikuta merkittävästi alueen käytön toteutumiseen. Alueen kaavoitustilanne ei edellytä uimarannan ruoppaamista.

Muita tyydyttäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja lietetattarien hävittämiselle on olemassa. Kuten edellisestä kappaleesta käy ilmi, voi uimarantaa käyttää, vaikka lietetattareita ei hävitettäisi ruoppaamalla. Veden virtausta Kuusisaaren uimarannalla voi parantaa poistamalla keinotekoisen Kissakosken kannaksen ilman, että lietetattaren olosuhteet merkittävästi huononisivat. Mikäli keskustan alueelle halutaan uusi virallinen syvempi uimaranta, löytyy sille vaihtoehtoisia paikkoja muilta rannoilta. Rantaviivaa Oulujokisuistossa on useita kilometrejä eikä lietetatarta esiinny kaikkialla. Oulun vetovoimaisuuden lisäämiseksi valmistellaan parhaillaan Oulujoen suistovisiota,jossa yhteydessä voitaisiin myös selvittää vaihtoehtoiset paikat uimarannalle. Ei ole osoitettu, että kaikki muut rannat olisivat Kuusisaaren rantaa liejuisempia tai muutoin uimarannaksi huonommin sopivia.

Lietetattaren suojelun taso ei uhkaa merkittävästi heikentyä. Uuden suojelualueen perustaminen Loistokariin varmistaa lietetattarelle soveltuvan elinympäristön riittävyyden. Toisaalta lietetatar on rauhoitettu ja suojeltu kaikkialla, vaikka suojelualuetta ei perustettaisikaan. Siten uusi suojelualue ei välittömästi paranna lietetattaren suojelun tilaa. Suojelualueen perustaminen Loistokariin on joka tapauksessa hyvä asia, mutta se on myös tästä asiasta osin erillinen päätös ja kyseinen suojelualue voidaan perustaa joka tapauksessa, mikäli kaupunginhallitus niin päättää.

Haettava lietetattaren suojelusta poikkeaminen täyttää luontodirektiivin artiklan 16 poikkeamisedellytyksistä vain yhden: Suotuisan suojelun taso säilyy. Sen sijaan kaksi muuta edellytystä: erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy ja muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen eivät täyty. Lupa on siten kumottava.

Esko Saari                                              Merja Ylönen
puheenjohtaja                                         sihteeri

 

[Ei liitteitä tässä]

LIITTEET

Liite 1: Valituksenalainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös POPELY/1145/2A17