Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Porontiman ranta-asemakaavan luonnoksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

1.12.2017

Kuusamon kaupunki
Yhdyskuntatekniikan lautakunta
kirjaamo(at)kuusamo.fi

Asia: Muistutus Porontiman ranta-asemakaavan luonnoksesta

Vaatimus

Porontiman Pitkäniemen ranta-asemakaavoitus on peruttava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena tai kaavaluonnoksesta on karsittava vähintään rakennuspaikat RA-1 3-6.

Perustelut

Porontiman Pitkäniemi on arvokasta maisema-aluetta kuuluen osana valtakunnallisesti merkittävään Rukan vaarajonon maisema-alueeseen. Vattuvaara-Porontiman kanjonin kallioalue on arvokas geologinen muodostuma. Lisäksi alue on luontotyypeiltään ja lajeiltaan monimuotoista. Pitkäniemi on valtion maata, jota Metsähallitus hallinnoi.

Ranta-asemakaavaluonnoksessa esitettyjä maankäyttövarauksia ei voi toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen varauksia ja suunnittelumääräyksiä noudattaen. Lainvoimaisen 2. vaihemaakuntakaavan arvokasta maisema-aluetta koskevien ja arvokkaan geologisen muodostuman suunnittelumääräyksien mukaan:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttö-
tarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.
Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Mietintö 66/1992, ympäristöministeriö, 1993) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen.

Arvokas geologinen muodostuma

Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat
geologiset muodostumat.

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon
merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.

Kuten selvityksistä käy ilmi järven rannoilla on jo entuudestaan varsin paljon pysyvää tai loma-asutusta. Vaikka tonttivaraukset on sijoitettu niemen läntiselle puolelle, rakentamisesta teineen ja kunnallistekniikoineen aiheutuu haitallisia muutoksia ja häiriötä koko niemelle ja sekä lähi- että kaukomaisemaan. Kaavassa esitetty maankäyttö on luonnontilaiselle ja luonnonkauniille ja tähän asti rakentamattomana säilyneelle niemelle liian voimaperäinen.

Kuviokartan mukaan Pitkäniemellä on merkittävästi todella vanhoja metsiä, jotka ovat hyvin harvinaisina erityisen arvokkaita. Monet vanhan metsän lajit ovat uhanalaisia. Elinympäristön pirstoutuminen ja häiriöiden lisääntyminen merkitsisi todennäköisesti Pitkäniemen populaatioiden köyhtymistä, mikä ei ole valtion maalla tapahtuvana hyväksyttävää, kun otetaan huomioon velvoite edes pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Paitsi maiseman turmeltumista ja luontoarvojen häviämistä rakentaminen aiheuttaisi maanpinnanmuodoista ja maalajeista johtuvia eroosiohaittoja.

Sopivampi ja muuta Rukan alueen maankäyttöä ja matkailun kehittämistä tukevampi vaihtoehto on alueen suojelu sen luonnontilaa muuttavalta rakentamiselta. Metsähallituksen kiinteistönjalostukselle on asetettu tulostavoitteet, mutta Pitkäniemen luonto- ja maisema-arvojen kustannuksella niitä ei pidä täyttää.

Luonnonsuojelupiiri pyytää toimittamaan yllä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen sekä tiedon kaavaehdotuksen nähtäville tulosta (MRL 65 §).

Esko Saari  Merja Ylönen
puheenjohtaja sihteeri