Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Eläinten kulkureitit valtatiellä 4 välillä Kello – Räinänperä, Oulu, Ii

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.3.2018

Liikennevirasto
PL 33
00521 Helsinki
kirjaamo(at)liikennevirasto.fi

Asia: Eläinten kulkureitit valtatiellä 4 välillä Kello – Räinänperä, Oulu, Ii

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri on esittänyt helmikuussa 2017 kyseistä tiehanketta koskevaa suunnitelmaa (liite 1) täydennettäväksi eläinten kulkureitillä. Tiehankkeen suunnittelusta vastaava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole ottanut ehdotusta huomioon. Palautteeseen ei ole ylipäänsä vastattu, mutta nähtävillä olevaan suunnitteluaineistoon ei ole lisätty eläinten kulkureitteihin viittaavaa järjestelyä. Hankkeella ei käytettävissä olevan aineiston mukaan ole tunnistettu olevan vaikutuksia eläimistöön.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti 31.10.2017 asettaa tiesuunnitelman nähtäville 3.11.2017 – 4.12.2017 (liite 2). Tuolloin yhdistys muistutti tarpeesta järjestää eläinten kulku vilkkaasti liikennöidyn valtaväylän yli tai ali. Oulun kaupunki esitti saapuneiden muistutusten johdosta, että ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksen tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymiskäsittelyssä (liite 3).

Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaistalla tai keskikaiteella sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia. Moottoritien toinen ajorata suunnitellaan nykyisen tien itäpuolelle Kiiminkijoen eteläpuolelle saakka (liite 4).

Vaikka suoraa palautetta ehdotuksesta ei olekaan tullut, yhdistys on saanut tietää, että tiesuunnitelmaa ei ole tarkoitus täydentää lisäämällä eläimille oma kulkureitti tiealueen toiselle puolelle. Perustelu on kuullun mukaan se, ettei yli-/alikululle ole maksajaa. Tieosuuden kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Pohjois-eteläsuuntainen yhä leveämmäksi kasvava pääliikenneväylä on merkittävä vaelluseste sisämaan ja Perämeren rannikon välillä. Tunnetusti hirvet vaeltavat keväällä kesä- ja syksyllä talvilaitumille. Kesäksi eläimet siirtyvät rannikolle ja saariin kyseisellä kellon – Räinänperän välisellä alueella. Havaintojen mukaan hirvet pyrkivät ylittämään valtatie 4:n Kellon Asemaperän seudulla, missä nykyinen nelikaistainen tie päättyy. Tiehankkeessa tieto tulisi hyödyntää ja rakentaa mainitulle kohdalle hirville ja muille isoille eläimille vihersilta.

Kulkuyhteyden/-yhteyksien rakentaminen tieremontin osana on edullisempaa kuin jälkikäteen tehden. Riistakäytävä on erittäin merkittävä liikenneturvallisuutta parantava rakenne, kun se ehkäisee varsinkin hirvien ohjautumista tielle. Eläimille asiantuntevasti suunnitellut ali- ja ylikulkureitit vähentävät myös niiden liikennekuolemia, joita tieliikenteessä tapahtuu Suomessa vuosittain miljoonia, suuntaa-antavien arvioiden mukaan miljoona nisäkästä, parisataatuhatta matelijaa, miljoona sammakkoeläintä ja useita miljoonia lintuja (liite 5).

Vihersiltojen ohella myös kuivapoluilla voi vähentää merkittävästi eläinten liikennekuolemia ja samalla eläinten aiheuttamia kolareita. Suunnitelman mukaan moottoritien uudelle ajoradalle rakennetaan neljä uutta siltaa ja moottoriliikennetiellä levennetään yhdeksän nykyistä siltaa. Muun muassa Kalimenjoki kuuluu ylitettäviin vesistöihin, joihin rakennetaan uusi silta. Kalimenjoki on merkittävä kokonaan Oulun alueella virtaava Perämereen laskeva pienvesistö, jonka tilaa pyritään kunnostustoimin parantamaan. Kun nähtävillä olevasta aineistosta ei selviä, onko eläinten kulku otettu rakenteissa huomioon, pyydämme varmistamaan, että siltojen alle tehdään kuivapolut. Ne ovat edullisia ja helppoja toteuttaa siltaremonttien yhteydessä.

Ohjeistoa eläinten kulkureittien suunnittelusta ja rakentamisesta tiehankkeissa on ollut jo pitempään ja Etelä-Suomessa niitä on toteutettukin onnistuneesti. Sama käytäntö on ulotettava Perämeren rannikkoa myötäilevän valtaväylän varrelle. Kulkureitit tulee sisällyttää suunnitelmaan alusta lähtien ja ottaa huomioon kustannusarviossa. Resurssien varaaminen turvallisen ylityksen ja alituksen järjestämiseen eläimille on tärkeää luonnonsuojelutyötä ja keino ehkäistä onnettomuuksia ennalta. Jos kustannuslaskelmissa ei oteta huomioon, paljonko mahdollisuus vähentää inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja säästää yhteiskunnan taloudellisia vastuita, laskelmia on tarpeen monipuolistaa. Valtatie 4:n muutostyöt rahoitetaan joka tapauksessa valtion varoin.

Esko Saari                                                    Merja Ylönen
puheenjohtaja                                               sihteeri

Tiedoksi: Pohjois-Suomen kansanedustajat

[Ei liitteitä tässä]

Liitteet:

Liite 1:    Valtatien 4 parantaminen välillä Kello – Räinänperä, Oulu ja Ii : ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1.3t 15.2.2017

Liite 2: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 27.9.2017

Liite 3:    Tiesuunnitelman hyväksymiskäsittely: VT4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä, Oulu, Ii, lausunto tiesuunnitelmasta 30.1.2018

Liite 4:    Valtatie 4 Kello – Räinänperä tiesuunnitelmakartta

Liite 5:    Eläimille rakennetut kulkureitit teiden yli ja ali vähentävät merkittävästi eläinkolareiden  määriä. 29.3.2016 https://yle.fi/uutiset/3-8768288

Milla Niemen väitöstutkimus Animal-vehicle collisions – from knowledge to mitigation 1.4.2016. Helsingin yliopisto, maa- ja metsätieteellinen tiedekunta.