Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Turveruukki Oy:n valitukseen Oulun Lavasuon turvetuotantoa koskevasta ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.3.2018

Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao(at)oikeus.fi

 Dnro 00140/18/5115

Asia Vastine Turveruukki Oy:n valitukseen Oulun Lavasuon turvetuotantoa koskevasta ympäristölupapäätöksestä

Valituksessaan Turveruukki Oy on tyytymätön muun muassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Lavasuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentälle asettamiin puhdistusvaatimuksiin. Lupapäätöksen mukaan pintavalutuskentän puhdistustehoa tai siltä lähtevän veden pitoisuuksia koskevat vaatimukset ovat kuntoonpanovaiheessa ja kahtena ensimmäisenä tuotantovuonna tavoitearvoina ja sen jälkeen raja-arvoina: puhdistusteho / lähtevän veden pitoisuus: kiintoaine 50 % / 6 mg/l, kokonaisfosfori 50 % / 60 µg/l, kokonaistyppi 20 % / 1 200 µg/l.

Näiden lukujen tilalle Turveruukki vaatii huomattavasti väljempiä päästöoikeuksia: puhdistusteho / lähtevän veden pitoisuus: kiintoaine 50 % / 8 mg/l, kokonaisfosfori 30 % / 95 µg/l, kokonaistyppi 20 % / 1700 µg/l. Kentän puhdistustehon ja lähtevän veden pitoisuuden tavoitteet säilyisivät lupapäätöksen mukaisina, eli ne ovat kuntoonpanovaiheessa ja kahtena ensimmäisenä tuotantovuonna (noin 4-5 vuotta) ainoastaan tavoitearvoja ja sen jälkeen vasta raja-arvoja.

Turveruukin näkemys Lavasuon pintavalutuskentän toimivuudesta selviää sen kommentista Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin (nyt Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri) muistutukseen: ”Hakija on tuonut esille mahdollisuuden, että kenttä huuhtoo alussa mahdollisesti fosforia. Fosforin huuhtoutuminen on normaali ojitettujen alueiden vesittämisessä tapahtuva ilmiö, minkä vuoksi sen esille tuominen on hakijan näkemyksen mukaan perusteltua ja vaikutusten arvioinnin kannalta myös tarpeellista. Oleellista on se, aiheuttaako toiminta (fosforin mahdollinen huuhtoutuminen huomioiden) haitallisia vesistövaikutuksia. Lavasuosta tehtyjen vaikutusarvioiden perusteella toiminta ei aiheuta haitallisia vesistövaikutuksia. Mielipiteessä mainitusta poiketen kentän ei ole todettu lisäävän yleisesti kuormitusta, vaan esille on tuotu ainoastaan fosforin huuhtoutumismahdollisuus. Pintavalutuskentän oletetaan pidättävän hyvin esimerkiksi kiintoainetta.”

Hakija siis ilmoittaa olevansa huolestunut lähinnä Lavasuon pintavalutuskentän mahdollisista fosforipäästöistä toiminnan alkuvaiheessa. Hakijalla näyttää olevan käsitys, että toiminnan haitalliset vesistövaikutukset voidaan välttää väljentämällä lupaehtoja, jolloin tilanne on hallinnassa, koska toiminta on ”lupaehtojen mukaista”. Tällainen suhtautuminen on vastuutonta, sillä vaikka ympäristönsuojelulaki sallii määrätyissä rajoissa päästöjen aiheuttamisen, se kieltää vesistöjen pilaamisen. Vesienhoitolaissa taas on asetettu vesistöjen tilatavoitteet, jotka tulee tiettyyn määräaikaan saavuttaa ja kielletään ehdottomasti vesien tilan heikentäminen. Jos Lavasuon fosforipäästöt jäävät pitemmäksi aikaa huomattavan suuriksi, vesiensuojeluratkaisuksi tulee määrätä kemikalointi, joka poistaa fosforia tehokkaasti.

Lupapäätöksessä Lavasuon pintavalutuskentän lähtevän veden fosforin raja-arvo on 60 µg/l. Se vastaa hyvin Pohjois-Suomen ojitettujen pintavalutuskenttien keskimääräistä arvoa, joka on kokonaisfosforin osalta 57 µg/l (Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje 2015). Turveruukin vaatimus on näitä yli kolmanneksen suurempi, eikä yhtiö ole esittänyt sen perusteluksi mitään vakavasti otettavaa näyttöä. Samoin perusteet lupapäätöksen muuttamiselle puuttuvat myös kiintoaineen sekä kokonaistypen kohdalla.

Koska päästörajat määritellään vuosikeskiarvoina, lupapäätöksen rajoissa pysyvät päästötkin merkitsevät huomattavaa vesistön kuormitusta. Hakijan kannalta on edullista, että päästöjen raja-arvoista tulee ehdottomia vasta 4-5 vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta, jolloin aloitusvaiheen suuremmista päästöistä ei tarvitse huolehtia. Tämä ja aiemmin sanottu huomioon ottaen Turveruukin Lavasuon päästörajoja koskeva valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan

Mauri Huhtala                                               Merja Ylönen
varapuheenjohtaja                                        sihteeri