Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ylivieskan Pajukoski II tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen OAS

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

17.9.2018

Ylivieskan kaupunki / kaavoitus

Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2018

Asia: Lausunto Ylivieskan Pajukoski II tuulivoimapuistohankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)

Yhdistys kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä materiaaleineen. Kaavoittaja pyytää erityisesti palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Kyse on paitsi olennaisten selvitettävien asioiden kartoittamisesta myös kaavoituksen vuorovaikutusmenettelystä. Sellainen on niinikään ympäristövaikutusten arviointi, jollainen mainitaan tehtävän Pajukoski II tuulivoimahankkeessakin. Syytä olisi kertoa, että se on aloitettu jo useita vuosia sitten. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä toukokuussa 2015 ja yhteysviranomaisen lausunto on annettu 17.6.2015. Ohjelman laati sama konsultti eli FCG kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hankkeesta vastaavakin on edelleen TM Voima Oy. Ohjelmassa esitettiin 3 hanketta toteuttavaa vaihtoehtoa, joista VE1 käsitti 9 voimalaa hankealueen pohjoisosassa, VE2 saman määrän eteläosassa ja VE3 molemmat osa-alueet eli 18 voimalaa. Arviointiselostuksen piti ilmestyä elokuussa 2015.

OAS:ssa ei viitata jo julkaistuun arviointiohjelmaan eikä muutoinkaan vaikutustenarvioinnin aikatauluun. Sen sijaan siinä on seikkaperäinen kuvaus kaavoituksen etenemisestä. Epäselväksi jää, valmistuuko seuraavaksi arviointiselostus vai uusi arviointiohjelma, joka sisältää vain yhden toteuttamisvaihtoehdon. Päivitettävää joka tapauksessa on. Muun muassa voimaloiden enimmäiskorkeus on OAS:n mukaan 280 metriä, kun se YVA-ohjelmassa oli 230 metriä.

Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan ohjelmasta, että ”hankevastaavan tulee huomioida myös lausunnonantajien ja mielipiteenesittäjien arviot tarpeellisessa laajuudessa.” Pohjois-Pohjanmaan liitto huomautti muun muassa, että vaikutusten arvioinnissa on perusteltua paneutua huolella muodostettujen vaihtoehtojen väliseen vertailuun.” Maakuntakaavoittaja ei varsinaisesti ota kantaa, toteuttaako 18 voimalan hanke Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaa, mutta selvästikin se on yksi arvioitavista seikoista. Myös yhteysviranomainen lausuu, että osayleiskaavoituksessa voi jonkin verran muutoksia tulla, mutta olennaista on, etteivät maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet vaarannu.

Vaihemaakuntakaavan tuulivoimaa koskevan suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.” Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan ei tullut muutoksia varauksen tv-1 347 rajaukseen. Syitä siihen ovat ainakin Kauhanevan luo-1 -merkintä ja alueen sijainti kurkien muuttoreitillä ja lähellä tärkeää kurkien kerääntymisaluetta. Varauksiahan tuulivoimapuistoja varten on vaihekaavassa runsaasti ja niiden lisäksi on mahdollista toteuttaa alle 10 voimalan kokonaisuuksia.

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri toi esiin lausunnossaan ohjelmasta, että Kauhanevan luo-1 -varaus on ainoa uusi soidensuojelua edistävä merkintä vaihemaakuntakaavassa Ylivieskassa. Vaihemaakuntakaavoitusta varten laaditussa Kauhanevan inventointiraportissa todetaan muun muassa, että ”toisin kuin ympäröivää aluetta yleensä, Kauhanevan reunuksia on ojitettu poikkeuksellisen rajoitetusti ojituksien keskittyessä eteläiselle, yksityisessä omistuksessa olevalle laidalle. Ojituksia lienevät rajoittaneet paikoin hyvinkin louhikkoiset kangasmaiden reunukset. Raportissa kirjoitetaan lopuksi, että ”Lisäarvoa Kauhanevalle tuo se harvinainen seikka, että tämä prosessi (dynaaminen ekohydrologinen keidastuminen) tapahtuu luonnonmukaisesti, lähes luonnontilaisessa ja lisäksi maisemaltaan edustavassa ympäristössä.”

On hyvin mahdollista, että Pajukoski II 18 voimalan kokonaisuutena on vaihemaakuntakaavan vastainen. OAS:sta on pääteltävissä, että ongelmaa ei tunnisteta. Kaavatilanne esitellään, mutta annetaan ymmärtää, ettei siitä seuraa mitään puntaroitavaa. Vaihemaakuntakaavan rajaus ja 18 voimalan kokonaisuuden maankäytön tarve poikkeavat kuitenkin merkittävästi, joten kaavallisen ristiriidan vaikutuksia on selvitettävä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavoitusta tehdään uuden käytännön mukaan samanaikaisesti ja yleensä kaavaa laaditaan maksimivaihtoehdon mukaisena, tässä tapauksessa 18 voimalan kokonaisuutena. Sen seurauksena käytännössä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulokset ja palaute jäävät hyödyntämättä. Kun yhtä ja toista on Pajukoski II hankealueesta jo tiedossa, kaavaluonnosta voitaisiin perustellusti laatia myös maakuntakaavan mukaisella rajauksella. Ainakin se on olennainen vaikutusvertailun vaihtoehto.

YVA-ohjelmassa luontoinventoinnit kerrotaan jo tehdyn maastokaudella 2014, mutta tuloksia ei siinä vielä esitetty. OAS:ssa annetaan ymmärtää, että selvitykset tehdään eikä, että selvitykset olisivat tehtyjä. Ilman muuta on hyvä, että luontoselvitykset vähintään päivitetään. Niiden täydentämisenkin tarvetta on. Jos laaditaan uusi YVA-ohjelma ja se samanaikaisesti kaavaluonnoksen valmistelun kanssa, luontoselvitysten tulokset on siinä syytä esittää. Onhan luontoselvityksien vaatimustaso jo tiedossa. Mainittujen luontoselvitysten lisäksi hankealueen merkitys metsäpeuran elinympäristönä pitää selvittää.

Lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti. Sen ohella pitäisi olla mahdollista lähettää palaute sähköisenä. Toivon mukaan kaavaluonnosvaiheessa lausunnon voi toimittaa myös sähköpostiosoitteeseen.

Merja Ylönen, aluepäällikkö / sihteeri