Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaku KHO:lta Fortumin ka­la­ta­lous­vel­voi­te­pää­tök­seen

Oulujoki virtaa leveänä Lamminahon ohi. Kuva: Merja Ylönen

Kalatalousvelvoitteet vaativat uudistamista. Muutokset on tehtävä eri osapuolten tasavertaiset  vaikuttamismahdollisuudet turvaten. Asian hoitamiseksi oikea vesilain kohta on 3 luvun 22 §.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

28.6.2019

Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi

Viite: Dnro 00940/17/5202

Asia: Muutoksenhaku Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 19/0139/2: Fortum Power and Heat Oy:n valitus Oulujoen voimalaitosten (Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Ala- Utos, Nuojua ja Jylhämä) kalatalousvelvoitetta koskevasta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, Muhos, Utajärvi, Vaala (liite 1)

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Valituslupaa haetaan hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohtien perusteella: 1) oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi sekä 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Asian saamisella korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erittäin merkittäviä yleisiä syitä sekä ennakkotapauksen luonne.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Vaasan hallinto-oikeus ovat tehneet päätöksensä voimayhtiön hakemuksen vaatimuksesta vesilain 3 luvun 23 pykälän perusteella ja päätyneet toisistaan selkeästi poikkeavaan lopputulokseen. Mainitun pykälän mukaan lupamääräysten muuttaminen luvanhaltijan hakemuksesta on mahdollista sillä edellytyksellä, että vesitaloushanketta toteutettaessa havaitaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa lupamääräyksiä ja että muutos on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Vesilain soveltamisessa kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta on tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, koska vastaavia velvoitteiden muutostarpeita on useilla vesistöalueilla ja niihin sisältyy monenlaisia ja ristiriitaisiakin intressejä ja vaatimuksia.

Vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muutostarve on yleisesti tiedossa ja koskee myös Oulujokea. Sen velvoitehoito ei vastaa voimaloille määrättyjä alkuperäisiä velvoitteita (muun muassa kalateiden rakentaminen), vaan perustuu yhtiön ja kalatalousviranomaisen (MMM) sopimiin istutuksiin. Kysymys on merkittävästä yleisestä edusta. Tässä tilanteessa ainoa vesilain mukainen menettely saada kalatalousvelvoitteiden sisältö ja taso vastaamaan olennaisesti muuttuneita olosuhteita on vesilain 3 luvun 22 §:n mukainen muutoskäsittely. Siten myös kaikkien asianosaisten puhevallan käyttö tulisi turvatuksi.

Kun vesilaissa on erityissäännös kalatalousvelvoitteen muuttamisesta, niin soveltamalla ”kevyttä hakijamyönteistä” menettelyä (VL 3 luvun 23 §) syrjäytetään mahdollisuudet käsitellä kalatalousvelvoitteiden muutokset kokonaisvaltaisesti. Sillä, että asia on erikseen mahdollista saattaa vireille 3 luvun 22 §:n mukaisena hakemuksena, ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Käytännössä tilanteissa, joissa kalatalousvelvoite olisi ”päivitetty” vesilain 3 luvun 23 §:n mukaisessa menettelyssä, olisi esimerkiksi kalatalousviranomaisen mahdollisuudet saattaa asia vesilain 3 luvun 22 §:n mukaiseen menettelyyn tosiasiallisesti erittäin heikot.

Erityisenä seikkana yhdistys tuo esiin vielä sen, että vaikka se on ottanut kantaa hakemukseen aluehallintoviraston käsittelyssä (ja AVI:n päätös on ollut SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kannan mukainen), niin yhdistys ei ole saanut AVI:n päätöksen kumoavaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä suoraan tietoonsa. Vaasan hallinto-oikeuden olisi tullut lähettää päätöksensä niille, jotka ovat muistuttaneet tai toimittaneet mielipiteensä asiassa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon ja lisäksi vastineensa Fortum Power and Heat Oy:n valitukseen.

Edellä mainittujen seikkojen suuren merkityksen ja ennakkopäätösluonteen vuoksi Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry pyytää, että sille myönnetään valituslupa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 19/0139/2, annettu 7.6.2019.

Valituksen vaatimus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös perusteluineen (nro 19/2017/2, annettu 11.4.2017 ) saatettava voimaan.

Perustelut

Yhdistys korostaa vaatimuksensa perusteluina erityisesti sitä, että kyseessä olevien voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden toteutustavalla on erittäin laaja-alaiset vaikutukset, jotka muun muassa merilohen osalta koskevat Itämerenkin aluetta. Kalatalousvelvoitteiden muutokset eivät ole merkitykseltään vähäisiä ja ne koskevat merkittävästi yleistä ja yksityistä etua. Asiaa ei ole mahdollista käsitellä vesilain 3 luvun 23 §:n tarkoittamana vähämerkityksellisinä lupamääräysten muutoksina (liite 3).

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[liitteitä ei tässä]

Liite 1: Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 19/0139/2

Liite 2: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Dnro PSAVI/16/04.09/2014

Liite 3: Mielipide 13.12.2016 hakemuksesta muuttaa Oulujoen voimalaitosten (Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Ala-Utos, Nuojua ja Jylhämä) kalatalousvelvoite, Muhos, Utajärvi, Vaala