Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ennallistaminen vaatii huolellista suunnittelua ja uusien menetelmien kehittämistä

Ojan suulle rakennettavan padon tarkoitus on estää kiintoaineksen pääsy puroon. Kuva: Merja Ylönen

Kuivaniemen Pekkasuo on Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin kohdelistalla. Suon kaakkoisnurkalla, Uudenjärvenojan varressa oltiin porukalla ennallistamishommissa elokuun puolivälissä.

Pekkasuolla ennallistamista tehdään sekä käsityönä että konevoimin. Talkoolaisten urakkana oli ennen konetyötä rakentaa puroon laskevien ojien suulle suodattavia patoja. Niiden tarkoitus on estää kaivurilla tehtävästä ojien tukkimisesta irtoavan kiintoaineksen pääsy puroon. Asiantuntija-apua ja opastusta saatiin Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen suunnittelijalta ja huoltomiehiltä.

Juuttisäkeistä patoja Pekkasuon ennallistamistalkoissa

Kahden päivän aikana (16.-17.8.2019) rakennettiin yhteensä seitsemän patoa. Niitä on tehty aiemminkin lukuisissa talkoissa, mutta ensimmäistä kertaa padot koottiin juuttisäkeistä. Brasilialaisten kahvipajujen sijaan säkit täytettiin koivunoksilla, suuosat sidottiin juuttinarulla ja pullevat säkit ladottiin ojan pohjalle kahteen tai kolmeen kerrokseen suuosa vedenvirtausta vasten. Tulvan varalle säkkirivit kiinnitettiin puutolpilla ja -rimoilla. Lopuksi pato maisemoitiin säkityksestä jäljellejääneillä risuilla ja rungoilla.

Talkooväki täyttää juuttisäkkejä lehtevillä koivunoksilla. Kuva: Merja Ylönen

Vesitalouden korjaamistoimia on tehty varsinkin suojelualueilla. Aktiivinen ennallistaminen voi olla perusteltua myös hukkaojitetuissa suometsissä hiilivaraston suojaksi ja -nielun palauttamiseksi sekä suoluonnon suojelemiseksi. Vesistökuormitus saattaa kuitenkin aluksi lisääntyä. Sen estämiseksi tarvitaan sekä hyvää paikkakohtaista hydrologista suunnittelua että uusien menetelmien kehittämistä.

Kiintoainesta suodattavat juuttisäkkipadot on Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen testaama paikallinen menetelmä. Pato on maatuva ja lehtevillä risuilla täytetty säkki riittävän hatara päästääkseen veden virtaamaan lävitseen. Suodatinkangastakin on kokeiltu, mutta se on osoittautunut liian tiiviiksi.

Uudenjärvenojan ympäristössä on ennen 1970-luvulla tehtyjä ojituksia ollut erilaisia korpia. Kuivatus ei ole lisännyt puuston kasvua eikä poimintahakkuita kummempia metsätaloustoimia ole tehty. Isoimpien ojien tukkimisella nopeutetaan suon luonnontilaistumista. Turpeen hajoaminen lakkaa, eikä vain hiilivarasto säily, vaan suo palaa hiilinieluksi. Korvet ovat uhanalaisia puustoisia suotyyppejä, joiden ennallistaminen lisää monimuotoisuutta. Retkeilijä kiittää, kun ojien ylitykset vähenevät.

Pekkasuon ennallistamistyömaa ei tullut kerralla valmiiksi. Ensi kesänä jatketaan patojen rakentamista ja myös perattujen puronosien kunnostamista.

Uudenjärvenojan peratun osan kiveämistä ja muuta kunnostamista ehdittiin vasta aloitella. Kuva: Merja Ylönen

Kiitos isosta avusta Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen suunnittelijalle ja huoltomiehille sekä tuesta Hiilipörssille ja sen osakkeita hankkineille soiden ystäville!