Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Iin Raasakan voimalaitospadon kalatiehankkeen uudelleen kuulutetusta lupahakemuksesta

Iijoen alaosalla on viisi voimalaitosta vaellusesteenä - toistaiseksi. Velvoitemuutoshakemus on kuulutettu. Uudet ratkaisut löytyvät luonnonmukaisista ohitusuomista. Hakemuksen teknisestä kalatiestä on aika ajanut ohi. Kuva: Merja Ylönen.

Kalaviranomaisen Iijoen velvoitemuutoshakemus on vihdoin kuulutettu. Entistä vankemmat ovat perustelut hankkeiden yhteiskäsittelystä vesilain 11 luvun 13 §:n nojalla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

26.2.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Viite: Dnro PSAVI/686/2017

Hakija: PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus

Asia: Iin Raasakan voimalaitospadon kalatien rakentamista ja valmistelua koskevan lupahakemuksen uudelleenkuulutus

Vaatimus

Lupaa teknisen kalatien rakentamiseen ei tule myöntää. Jos lupa kuitenkin annetaan, valmistelulupaa ei tule myöntää ennen luvan lainvoimaisuutta.

Perustelut

Luonnonsuojelupiiri on ilmoittanut asiasta mielipiteensä 20.4.2018 hakemuksen kuulutuksen johdosta ja täydentänyt sitä vielä 16.10.2019. Uudelleen kuulutetussa hakemuksessa voimalaitospadon kalatiestä ei ole mitään olennaista sisällöllistä muutosta, joka antaisi aihetta miltään osin muuttaa aiemmin sanottua. Lupaa haetaan edelleen teknisen betonirakenteisen kalatien rakentamiseen. Toiminnallista vaatimusta ei vapaaehtoisuuteen perustuvassa hankkeessa ole ja kalatiehen juoksutettava ”optimaalinen” juoksutusmäärä ja ajankohta sovittaisiin hakijoiden ja asiantuntijaryhmän kesken myöhemmin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä myös Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalvelujen hakemus Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi (dnro PSAVI/3111/2017). Hakemus on nyt myös kuulutettu (25.2.2020). Muutosta haetaan vesilain 3 luvun 22 §:n nojalla.

Iijoen alaosa on Oulujoen-Iijoen ensimmäisessä, vuonna 2016 hyväksytyssä vesienhoitosuunnitelmassa nimetty voimakkaasti muutetuksi vesistöksi ja luokiteltu tyydyttävään tilaan. Hyvän tilan edellytys on vaellusyhteyden ja jokijatkumon palauttaminen sekä Iijoen vesistön ekologisen tilan parantaminen kaloille ja muulle virtavesieliöstölle. Meneillään on kolmannen vesienhoitosuunnitelman laadinta vuosiksi 2022-2027, jolloin viimeistään vesistöjen tulee olla vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.

Voimakkaasti muutettujen vesistöjen luokittelua on muutettu, mutta Iijoen alaosa tullee edelleen olemaan korkeintaan tyydyttävässä parhaasta saavutettavissa olevasta tilasta. Luokka määräytyy vesistön biologiaa hyödyttävien toimenpiteiden perusteella. EU:n komissio esitti Suomelle vesienhoitosuunnitelmista antamassaan palautteessa kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden toteutumiseksi, joita ovat erityisesti ekologinen virtaama, kalatiet ja muut haittoja lieventävät toimenpiteet. Tiedossa on aiemman aineiston perusteella, että Iijoella biologisia tekijöitä tukeva toimenpidekokonaisuus on laaja ja mahdollinen toteuttaa vesipuitedirektiivin tavoitteiden täyttämiseksi.

Kalaviranomaisen hakemuksessa suunnataan velvoitehoidon painopiste toimenpiteisiin, jotka tähtäävät vaelluskalakantojen palauttamiseen niiden luonnolliseen elinympäristöön. Vaellusesteiden poistamiseksi toimenpiteitä ovat muun muassa toimivat kalatiet ja alasvaellusreitit ohjausmenetelmineen ja niihin tarvittava vesimäärä sekä kalateiden toimivuuden ylläpito ja kehittäminen.

Raasakan suunnitelman mukainen tekninen kalatie ei enää vastaa vaellusesteiden poistolle asetettuja vaatimuksia. Hakemuksen puutteet ovat merkittäviä eikä esitys ekologiseen toimivuuteen liittyvien seikkojen sopimisesta joidenkin osapuolten kesken jälkikäteen ole hyväksyttävä, joten sen pohjalta ei vaellusesteiden poistamisesta tule päättää. Vesieliöstön kulun esteistä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi ja poistamiseksi on olemassa toteuttamiskelpoinen vaihtoehtoinen ratkaisu, luonnonmukainen ohitusuoma, joka mahdollistaa nousun ylävirtaan vesistön rakentamattomalla osalla oleville lisääntymis- ja poikastuotantoalueille, helpottaa alasvaelluksen järjestämistä ja on myös itsessään poikastuotantoalue. Parhaan käytännön löytämiseksi asia on käsiteltävä yhdessä kalatalousviranomaisen velvoitemuutosta koskevan hakemuksen kanssa.

Vesilain 11 luvun 13 §:n mukaan lupaviranomainen voi käsitellä hakemukset yhdessä, jos ne liittyvät läheisesti toisiinsa ja jos sitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena eikä yhteinen käsittely kohtuuttomasti viivytä asian käsittelyä tai aiheuta muuta haittaa. Kalatalousviranomaisen hakemus on vapaaehtoista hakemusta painokkaampi tutkitusta tiedosta ja yhteiskunnallisesta tarpeesta lähtevä esitys sisältäen kalatiet kaikkiin voimalaitoksiin, vanhojen ohitusuomien hyödyntämisen, istutukset, alasvaelluksen turvaamisen ja seurannan ja tarvittavan virtaaman määrittämisen. Yhteinen käsittely ei viivytä kohtuuttomasti asian ratkaisemista, koska se johtaa kokonaisvaltaisempaan vuosikymmeniä vallinneen epäkelvon asiaintilan korjaamiseen.

Raasakan kalateistä päättäminen vapaaehtoisuuteen perustuvana erillishankkeena ei ole yleisen edun mukaista. Kalatien suunnitelma tulee hylätä ja aloittaa uuden suunnittelu edellä mainituista lähtökohdista ja tavoitteista.

Valmistelulupa

Valmistelulupaa ei tule myöntää, koska ei ole perusteltua syytä ryhtyä valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Valmisteluun liittyvät toimenpiteet olisivat ennenaikaisia ja mahdollisesti haittaa aiheuttavia tai ainakin turhia ja olojen palauttaminen ennalleen valmistelutoimien jäljiltä vaikeaa tai mahdotonta siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
taloudenhoitaja