Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Utajärven Maaselän tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Muhoksen suot on laaja ojittamattomien soiden kokonaisuus Oulujoen pohjoispuolella. Kuvassa olevan Ison Matinsuon poikki menee jo yksi iso voimalinja. Tuulivoiman tarvitsemalle uudelle sähkönsiirtolinjalle pitää löytyä reitti muualta. Kuva: Merja Ylönen.

Kaakkurilammen vesitalouden korjaaminen olisi sopiva kompensaatio maaston pirstomiselle. Sähkönsiirron vaihtoehto Muhoksen soiden halki on merkittävin ympäristövaikutus.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

28.2.2020

Utajärven kunta / kunnanhallitus

kirjaamo(at)utajarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntö 23.1.2020

Asia: Maaselän tuulivoimaosayleiskaavaluonnos

Tornator Oyj:n omistama Maaselän Tuulipuisto Oy suunnittelee laajimmillaan 8 voimalan rakentamista Utajärven Maaselän alueelle. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.

Tässä hankkeessa merkittävin ympäristövaikutus on sähkönsiirto, jos Muhoksen suot -kokonaisuuden kautta rakennettava vaihtoehto valitaan toteutettavaksi. Iso Matinsuo-Räkäsuo-Lääväsuo-Kivisuo on arvokas ojittamattomien soiden kokonaisuus, jonka tilaa ja maisemaa ei pidä uudella siirtolinjalla enää heikentää. Tuulivoimarakentaminen lisääntyy ja eritoten Pohjois-Pohjanmaalla. Sitä pyritään toteuttamaan etäämpänä asutuksesta, mikä kasvattaa myös uusien siirtolinjojen tarvetta ja niiden pituutta. Kun rakentaminen nakertaa ja pirstoo maastoa, on tärkeää valita luonnon monimuotoisuudelle ja luonnonmaisemalle haitattomimpia sähkönsiirtoratkaisuja ja myös pyrkiä sijoittamaan linjat olemassa oleviin käytäviin ja pylväisiin.

Luontoselvityksessä todetaan, että tuulivoimala-alue T5 rajoittuu ”Kaakkurilammen itäpuolelle avosuon reunaojaan. Suo on reunaojan tuntumassa kuivahtanut ja kasvillisuudeltaan muuttunut.” Tuulivoimarakentamisella ei suota pidä kuitenkaan enää lisää kuivattaa. Suon hydrologista tilaa ei ole tarkemmin selvitetty, vaikka olisi pitänyt. Oletettavasti virtaus on maaselältä suolle päin. Vastapainona voimaperäiselle maastonmuokkaukselle olisi syytä selvittää Kaakkurilammen vesitalouden korjaamista. Ennallistaminen sopii kompensaatioksi luontoarvoille aiheutuvien haittojen lieventämiseksi. Riekko ja metsähanhi ovat esimerkkilajeja, joille Kaakkurilammen tilalla on iso merkitys – ja myös sillä, ettei voimala ole heti avosuon reunassa. Voimala T5 on sijoitettu Kaakkurinlampi-nimisen suon reunaan. Voimala tulee joko karsia kaavasta tai siirtää sen paikkaa etäämmälle suon reunasta.

Liitteenä olevassa kaavakarttaluonnoksessa maastotiedot on häivytetty. Kaavakarttaan tulee merkitä ojittamattomat suot ja eritoten Kaakkurilampi siltä osin kuin se hankealueelle sijoittuu luo-2 -merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaina alueina. Vastaava merkintä on esimerkiksi Pahkavaaran hankkeen kaavakartassa. Sen kaavamääräys on Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Suoalue. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kohteen olosuhteiden säilyttäminen ja luontoarvojen turvaaminen.

Jos tuulivoimarakentamisen tarvitseman kiviaineksien otto tapahtuu kaava-alueella, syntyvä avolouhos on syytä sijoittaa kaavakartalle. Kuten selostuksessa todetaan, louhos on pysyvä maamerkki eikä maisema- ja muilta vaikutuksiltaan mitenkään vähäinen.

Yhdistys kiittää lausuntopyynnöstä. Kaavoittajan palautteen voi lähettää tiedoksi yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Yhdistys ottaa mielellään vastaan lausuntopyynnön myös kaavaehdotuksesta.

Esko Saari
puheenjohtaja

Heli Kinnunen
sihteeri