Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lupaa pen­ger­tie­hank­keel­le ei olisi saanut myöntää ja se tulee kumota

Naurulokkikolonia on asettunut Oulunsalon Riutunkarin edustalle aallonmurtajalle. Pengertiehanketta puuhataan viereen ja lintujen pesimämenestys on vaakalaudalla. Kuva: Merja Ylönen

Hailuodon ja mantereen välisen liikenteen järjestämiseksi on erilaisia vaihtoehtoja. Lautta on pengertietä parempi valinta. Sen kehittäminen estyi, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti, että vain kiinteä yhteys täyttää palvelutasovaatimukset, lähinnä mahdollisuuden myös yöaikaiseen siirtymiseen saareen mantereelta ja päinvastoin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tiedote 19.3.2020

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon ja mantereen välisen kiinteän yhteyden vesiluvasta

Lupaa hankkeelle ei olisi saanut myöntää ja se tulee kumota

Pengertiehanke ei ole vesilain tavoitteiden mukaisesti taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä. Siitä aiheutuisi luonnonsuojelulain kieltämiä haitallisia vaikutuksia Natura-suojelualueiden luontotyypeille ja lajeille, vesistöissä ei olisi mahdollista saavuttaa hyvää tilaa eikä hankkeesta olisi yleisille eduille vesilain tarkoittamaa huomattavaa hyötyä menetyksiin verrattuna. Hailuoto on saari ja vesiväylä sen ja mantereen välillä ylittyy lautalla kestävimmin.

Vesilupapäätös oli saatettava Vaasan hallinto-oikeuden tarkasteluun. Olemme pengertiehankkeen eri vaiheissa antaneet asiantuntemuksella perusteltuja mielipiteitä, lausuntoja ja muistutuksia 16 kertaa. Virheitä ja puutteita paljastanutta palautetta ei ole kuitenkaan otettu huomioon.

Luvan hakijan, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, määritelmän mukaan lauttaliikenne ei palvelutasoltaan ollut riittävä eikä tasa-arvoinen maakunnan muiden kuntien kanssa. Ongelman ratkaisuksi kelpasi vain autolla ajettava maantie. Virasto on tehokkaasti hallinnut prosessia kolmoisroolinsa – hankevastaava, yhteysviranomainen ja valvova viranomainen – turvin.

Valittu lopputulos näkyi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaihtoehtojen vertailun painotuksissa ja suppeaksi rajatussa vaikutusalueessa, vain Riutunkarin ja Huikun väli ja sen lähialue. Niistä johtuneet puutteet ovat kertautuneet koko prosessin ajan kaavoitukseen ja lopuksi päätyneet vesilupahakemukseen ja sen pohjalta tehtyyn päätökseen.

Epävarmuus vaikutuksista Natura 2000 -suojeluverkoston luontotyypeille ja lajeille on merkittävä ja se on luvan myöntämisen este. Avainasemassa olevan jääeroosion mekanismeissa eri osissa vaikutusaluetta on epäselvyyttä ja virhetulkintoja eivätkä luvan saannin ehtona olevat haittojen lieventämistoimet ole toteuttamiskelpoisia. Luvassa niin toteuttajat kuin toimien kesto jäävätkin avoimiksi. Pitkäaikaisvaikutuksia ei ole edes arvioitu.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 toimenpiteistä huolimatta Oulun edustan vesimuodostuman tila on huonontunut. Se on uusimman tila-arvion mukaan välttävässä tilassa ja Luodonselkä tyydyttävässä. Kiinteän yhteyden rakenteet heikentäisivät hydromorfologisia olosuhteita ja niistä aiheutuvat muutokset virtauksissa vaikuttaisivat merkittävästi ja pitkäaikaisesti niin, ettei vähintään hyvää ekologista tilaa olisi mahdollista saavuttaa ja säilyttää. Sekin olisi lainvastainen seuraus, jolloin lupa pitää evätä.

Harvinaisen monimuotoinen ja herkkä luonto ja vesistön selvästi hyvää huonompi tila ja vähintään hyvän tilan saavuttamisen vaarantuminen osoittavat, että varovaisuusperiaate huomioiden kyseinen paikka ei sovellu massiivisen kiinteän yhteyden rakentamiseen. Hailuoto on saari ja se on saavutettavissa saaren ja mantereen välillä liikennöitävällä lautalla. Kehittyvä tekniikka ja monipuolistuvat polttoainevalikoimat mahdollistavat sen ympäristövaikutusten pienentämisen ja palvelutason parantamisen nykyisestä.