Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Oulun lentoaseman lii­ken­neyh­teyk­sien esi­sel­vi­tys­luon­nok­ses­ta

Kuva: Merja Ylönen

Selvityksessä on tunnistettu, että vaihtoehto B sisältää suurimmat ympäristöriskit heikentäen luonnon monimuotoisuutta ja lisäämällä päästöjä suosimalla henkilöautoilua. Luonnonsuojelupiirin mielestä vaihtoehto B ei ole toteuttamiskelpoinen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

pohjois-pohjanmaa@sll.fi

28.5.2020

kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi

Viite: Lausuntopyyntö 23.4.2020

Asia: Lausunto Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvitysluonnoksesta

Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat yhdessä konsulttien kanssa laatineet esiselvityksen Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämisestä.

Selvitystyössä on muodostettu yhdeksän tutkittavaa vaihtoehtoa lentoaseman liikenneyhteyksistä.

Vaihtoehdoista muodostettiin kolme jatkotarkasteluun valittua vaihtoehtoa. Nämä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot ovat:

VE A: Nykyisen Lentokentäntien kehittäminen

VE B: Oulunsalon taajaman eteläinen ohitustie, ns. Uusi Lentoasemantie

VE C: Kaakkurin terminaali

Vaihtoehto A jaettiin liikennemallitarkasteluissa kahteen alavaihtoehtoon; A1, jossa autoliikenteellä on käytössä 1+1 -kaistaa ja ulommat kaistat on varattu joukkoliikenteelle ja A2, jossa autoliikenteelle on käytössä 2+2 -kaistaa.

Vaihtoehtojen arvioinnissa on oletettu, että Oulun lentoaseman lentoliikenne jatkaa kasvamistaan.

Todennäköisen maksimin arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa matkustajaa, jonka toteutuminen vaatisi matkailuliikenteen voimakasta kasvua. Selvityksen mukaan ”Lentoliikenne voi kuitenkin notkahtaa ennalta arvaamattoman kriisin, kuten pandemian, vaikutuksesta”. Nyt eletään keskellä koronaepidemiaa ja lentoliikenne on lähes pysähdyksissä. On vaikea kuvitella, että lentoliikenne palaa enää entiselleen, saati että se kasvaisi. Koettu epidemia sekä havahtuminen ilmastonmuutokseen vaikuttavat ihmisten matkustustapoihin. Turhia työmatkoja vältetään ja suositaan etäkokouksia. Kotimaan matkailu ja junalla matkustaminen tulevat todennäköisesti lisääntymään ja lentomatkustaminen vähenee. Selvitystyössä tulee ottaa huomioon, että epidemian jälkeenkään lentoliikenne ei todennäköisesti ole kasvussa.

Selvityksessä on tunnistettu, että vaihtoehto B sisältää suurimmat ympäristöriskit heikentäen luonnon monimuotoisuutta ja lisäämällä päästöjä suosimalla henkilöautoilua. Luonnonsuojelupiirin mielestä vaihtoehto B ei ole toteuttamiskelpoinen.

Henkilöautoliikenteen päästöt vähenevät eniten vaihtoehdoilla A ja C yhä useamman lentomatkustajan valitessa joukkoliikenteen henkilöauton sijaan. Seudullisella tasolla päästöt vähenevät eniten vaihtoehdon C mukaisella ratkaisulla, jossa lähijuna tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoliikenteen matka-ajan kanssa etenkin seutukuntien ja Oulun välillä.

Asiantuntijaselvityksen johtopäätöksenä esitetään, että lentoaseman liikenneyhteytenä kehitetään nykyistä Lentokentäntietä vaihtoehdon A mukaisesti ja vaihtoehtoa C pidetään pitkän aikavälin yhtenä kehittämisen mahdollisuutena.

Luonnonsuojelupiiri pitää tärkeänä sujuvaa joukkoliikennettä, jolloin henkilöautoilu vähenisi. Esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto A1 vähentäisi henkilöautoilua eniten, mutta selvityksen mukaan silläkään ei saavuteta tavoitetta, jonka mukaan liikenteen päästöjen täytyy puolittua nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi voidaan tarvita henkilöautoilun hintakilpailukyvyn heikentämistä. Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä ovat ilmaisen pysäköinnin vähentäminen tai tietullityyppiset ratkaisut.

Seudulliseen raideliikenteeseen varautuminen vaihtoehdon C mukaisesti on periaatteessa suositeltavaa. Näin suuriin investointeihin ei ehkä ole mahdollisuuksia nykyisessä epävarmuudessa ja heikossa taloudellisessa tilanteessa.

Suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon Oulun kaupunkistrategia 2026, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040, tiivistää kaupunkirakennetta ja edistää ympäristöystävällistä liikkumista.

Esko Saari

puheenjohtaja

Heli Kinnunen

sihteeri