Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Mullikonnevan tur­peen­ot­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Turve on Suomen kivihiili, ilmastoa lämmittävät ominaispäästöt sitäkin pahempia. Kuva: Mauri Huhtala

Mullikonnevan turpeenottolupahakemus tulee hylätä vesienhoitolain tilatavoitteiden vastaisena. Uusien kuormituslähteiden luvittaminen latvavesistöön vaarantaisi vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen sekä Hinkuanjoella että Hautaperän tekoaltaalla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

9.9.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristöluvat

kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Viite: PSAVI/1765/2017

Asia: Mielipide Mullikonnevan turpeenottohankkeen ympäristölupahakemuksesta

Hakija: Kanteleen Voima Oy

Vaatimus

Mullikonnevan turpeenottolupahakemus tulee hylätä vesienhoitolain tilatavoitteiden vastaisena.

Perustelut

Mullikonnevalle suunniteltu turvetuotantoalue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin Latvasen kylässä. Mullikonnevalla on tarkoitus ottaa turvetuotantoon 124,8 ha:n suuruinen suoalue. Suunniteltu tuotanto on jyrsinpolttoturvetta, joka toimitetaan hakijan omistaman Haapaveden voimalaitoksen käyttöön.

Suunnitellun tuotantoalueen vedet laskisivat Latvastenjokea myöten Hinkuanjoen kautta Hautaperän tekojärveen. Hakemuksen (liite 9) mukaan Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 2016-2021 Hinkuanjoelle ei olisi asetettu erillistä tavoitetta ravinnekuormituksen vähentämiseen. Hinkuanjoelle on kuitenkin asetettu kokonaisfosforille vähennystarve >50 %.

Sekä Hinkuanjoki ja Hautaperän tekoallas ovat tyydyttävässä tilassa. Hautaperän tekoaltaan kemiallinen tila on hyvää huonompi elohopean mittaustietojen perusteella. Hakijan mukaan hyvään tilaan arvioidaan päästävän vuoteen 2021 mennessä. Vesienhoitosuunnitelmassa on kuitenkin arvioitu, etteivät suunnitellut kuormituksen vähentämistoimet ole riittäviä Hautaperän tekoaltaalla eikä Hinkuanjoella (VHS TPO, osa 2, taulukko 2.8) hyvän tilan saavuttamiseen johtuen kemiallisesta kuormituksesta. Vesienhoitolain mukaan kaikkien vesistöjen tulisi saavuttaa hyvä ekologinen tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Uusien kuormituslähteiden luvittaminen latvavesistöön vaarantaisi vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen sekä Hinkuanjoella että Hautaperän tekoaltaalla.

Suomen poliittisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Valtion hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö puolittuisi vuoteen 2030 mennessä. Turve on kaikista polttoaineista ilmaston kannalta vahingollisinta, joten turpeen polton vähentäminen on yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää energiantuotannon ja maankäytön ilmastohaittoja.

Ympäristönsuojelulain 1 §:n 2) kohdan mukaan lain tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta. Mullikonnevan turpeenottohanke on kaikkien näiden tavoitteiden vastainen.

Esko Saari, puheenjohtaja

Heli Kinnunen, sihteeri