Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Puutionsaaren tuulipuiston osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta ja sen YVA-se­los­tuk­ses­ta

Hankkeessa tulee ottaa huomioon susireviirin säilyminen ja seurantaohjelmaan tulee lisätä susiin kohdistuvien vaikutusten seuranta.
Hankkeessa tulee ottaa huomioon susireviirin säilyminen ja seurantaohjelmaan tulee lisätä susiin kohdistuvien vaikutusten seuranta. Kuva: Kai Skyttä.
Hankealueen arvokkaita kohteita ovat Mustakorven Natura-alue ja luonnon-
suojelualue sekä länsiosassa sijaitsevat Ängeslammit. Vaihtoehdossa VE1 
voimaloita sijoittuu vähemmän ja kauemmaksi näistä kohteista, joten
hanketta tulisi kehittää vaihtoehdon VE1 mukaisesti. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

15.9.2020

Haapaveden kaupunki

haapaveden.kaupunki(at)haapavesi.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Mielipide Puutionsaaren tuulipuiston osayleiskaavaluonnoksesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin Puutionsaaren alueelle, Haapaveden keskustasta noin 11,5 kilometriä länteen, tuulivoimapuistoa. Hankkeen toteutusvaihtoehdossa VE1 tarkastellaan 43 voimalan rakentamista ja vaihtoehdossa VE2 49 voimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on molemmissa vaihtoehdoissa 300 metriä. Sähkönsiirron toteutusvaihtoehtoina tarkastelleen voimajohdon rakentamista ilmajohtona kaava-alueelta Uusnivalan sähköasemalle. Voimajohtolinjaus sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, niiden länsipuolelle. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Alue on suurelta osin ihmisen muokkaamaa elinympäristöä ja siinä mielessä sopivaa tuulivoimarakentamiseen. Alue on myös vaihemaakuntakaavassa siihen tarkoitukseen varattu.

Joitakin ristiriitoja hanke kuitenkin aiheuttaa, ja ehkä tässä tapauksessa erityisesti sudelle, jonka reviirille hankealue sijoittuu. Kun tuulivoimaa sijoitetaan asumattomille alueille, se pirstoo ja rikkoo eläinten reviirejä. Jos ja kun susi joutuu maankäytön tehostumisen takia väistymään, se voi johtaa uusiin konflikteihin ihmisen kanssa. Hankkeessa tulee ottaa huomioon susireviirin säilyminen ja seurantaohjelmaan tulee lisätä susiin kohdistuvien vaikutusten seuranta.

Alue on melko iso ja itä-länsisuuntainen eli muodostaa poikittaisesteen muuttolinnustolle. 
Linnustovaikutusten seurannassa tulee seurata vaikutuksia erityisesti kurkiin, etenkin jos 
voimalatornit varustetaan harusvaijereilla.

Hankealueen arvokkaita kohteita ovat Mustakorven Natura-alue ja luonnonsuojelualue 
sekä länsiosassa sijaitsevat Ängeslammit. Vaihtoehdossa VE1 voimaloita sijoittuu 
vähemmän ja kauemmaksi näistä kohteista, joten luonnonsuojelupiirin näkemyksen 
mukaan hanketta tulisi kehittää vaihtoehdon VE1 mukaisesti. Voisiko voimalapaikkoja 
lisäksi ryhmittää vielä enemmän turvesuolle ?

Luonnonsuojelupiiri toivoo saavansa lausuntopyynnön kaavaehdotuksesta.

Esko Saari, puheenjohtaja

Heli Kinnunen, sihteeri