Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Virtaa takaisin vesieliöstölle

Vaellusesteiden kiertäminen ohitusuomilla ja niihin ekologinen virtaama. Siinä on haastetta Suomelle - ei mikään mission impossible, mutta voimayhtiöt vastustavat. Kuva: Merja Ylönen

Kalataloudellisen velvoitemuutoksen avaaminen Oulujoellakin on tulevaisuutta. Sitä odotellessa Merikosken vanhan uoman vesityksestä voi aloittaa.

Isojen jokien virtaamat on yksipuolisesti valjastettu vesivoiman tuotantoon. Rakennettujen jokien ekologinen tila on romahtanut. Vaelluskalakannat ovat uhanalaistuneet, jopa menetetty.

Vaelluskaloille ja muille vesieliöille on palautettava vapaa liikkuvuus esteiden ohi niin ylä- kuin alavirtaan. Luonnonmukainen ohitusuoma ympäristövirtaamineen on siihen toimivin ratkaisu.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 2022 – 2027 kuuleminen on meneillään 2.11.2020 – 3.5.2021. Viimeistään vuonna 2027 vesistöjen pitää olla vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Osa vesistöistä on kuitenkin määritetty voimakkaasti muutetuiksi ja niille on räätälöity alemmat ympäristötavoitteet. Tavoitteeksi riittää hyvä saavutettavissa oleva tila. Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tilan määrittäminen on ajankohtaista.

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään, kuinka paljon vesienhoitotoimenpiteitä voidaan tehdä aiheuttamatta merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai merkittäville toiminnoille, kuten esimerkiksi vesivoiman tuotannolle, vesistön säännöstelylle tai tulvariskien hallinnalle. Mitä vähemmän voidaan eri toimenpitein parantaa ekologista tilaa aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle, sitä parempi on nykyinen tila. Iijoella se on tyydyttävä, mutta esimerkiksi Oulujoella jo valmiiksi hyvä. Iijoella hyvän tilan edellytys on vaellusyhteyden ja jokijatkumon palauttaminen.

Vesienhoitosuunnitelmassa Oulujoki sen sijaan on leimattu menetetyksi suurjoeksi. Se on jo niin hyvässä tilassa kuin on mahdollista saavuttaa. Hydrologis-morfologisia olosuhteita, säännöstelyä ja esterakenteita ei voi muuttaa ekologisen tilan parantamiseksi olennaisesti aiheuttamatta merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle. Merkittävää haittaa ei ole Suomessa kuitenkaan määritelty.

Luonnonsuojelupiiri aikoo kyseenalaistaa arvion ja vaatia Oulujoenkin määrittämistä korkeintaan tyydyttävään tilaan. Suomi on jo saanut huomautuksen tarkastella kaikkien vesivoimalaitosten luvat, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat. Niihin kuuluvat muun muassa ekologinen virtaama ja kalatiet.

Oulujoellakin kalataloudellisen velvoitemuutoksen avaaminen Iijoen tapaan on otettava tavoitteeksi. Sitä ennen joen ekologisen tilan parantaminen voidaan aloittaa Merikosken vanhasta uomasta. Ohitusuomat riittävine ympärivuotisine virtaamineen on Oulujoenkin tulevaisuutta. Istutuksiin perustuva kompensaatio oli alunperinkin väliaikainen ratkaisu. Voimalaitoksilla on voimassa kalatievelvoite. Pääuoma on vaellusväylä ylös sivujokiin ja taas alas merelle.

Tavoitteitaan Oulujoen ekologisen potentiaalin edistämiseksi luonnonsuojelupiiri tulee esittämään myös Oulujoki-visiota kokoavassa ARVOVESI-hankkeessa.