Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto YVA-lain mukaisesta ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­ses­ta: Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

Naakat voimalinjalla. Kuva: Mikko Pitkäniemi

On syytä ottaa periaatteeksi, ettei uusia tai levennettyjä sähkölinjoja rakenneta suojelualueiden päälle. Uusiutuvaa energiaa tulisi tuottaa lähempänä sen kuluttajia. Siirrossa tapahtuu aina hävikkiä ja elinympäristöjen pirstoutumista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Kauppurienkatu 33
90100 Oulu

pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

26.7.2021

Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000
70101 Oulu
kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi

Lausunto YVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

YVA-menettelyssä tarkastellaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 400 ja 110 kilovoltin voimajohtohanketta Vaalan ja Joroisten välillä, eli niin kutsutun Järvilinjan vahvistamista. Suunnitellun voimajohdon reitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, sitä kuitenkin leventäen. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta ja tästä uutta maastokäytävää on noin 2,4-19,3 kilometriä valitusta reittivaihtoehdosta riippuen.

Luonnonsuojelupiiri ottaa hankkeeseen kantaa vain oman toimialueensa (Vaala) osalta.

Luonnonsuojelupiiri pitää hyvänä, että voimajohto suunnitellaan nykyisten voimajohtojen yhteyteen aina, kun mahdollista. On myös syytä ottaa periaatteeksi se, ettei uusia tai levennettyjä linjoja rakenneta suojelualueiden päälle. Uusia siirtolinjoja on tulossa kasvavan tuulivoimarakentamisen myötä paljon lisääkin. Positiivinen asia hankkeessa on myös, että maanomistajille tarjotaan neuvontaa ja rahallista tukea perinnemaisemien ylläpitoon siirtolinjojen alueella. Nämä uuselinympäristöt voivat osaltaan luoda korvaavia elinympäristöjä niittykasvillisuudelle.

YVA-selostuksessa tarkastellaan muutamassa kohdassa vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä. Vaalassa vaihtoehtoina ovat Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Luonnonsuojelupiirin mielestä tulisi valita kiertoreitti, jolloin voidaan minimoida suoluontoon ja Natura-alueelle kohdistuvat vaikutukset. Alue on myös IBA-kohde, mikä korostaa kiertoreitin tarvetta. Natura-arvioinnissa todetaan, että jos voimajohto rakennetaan Natura-alueen läpi, kasvavat etenkin linnustoon kohdistuvat vaikutukset monen lajin osalta kohtalaisen kielteisiksi. Linjan huomiorakenteille ei ole tarvetta Natura-alueen kiertävässä vaihtoehdossa, koska voimajohto ei ylitä avoimia alueita. Kiertoreitin vaikutukset on kuitenkin syytä selvittää asianmukaisesti. YVA-selostuksesta ei löydy mainintaa selvityksistä. Vaikka voimajohto sijoittuukin suurimmaksi osaksi ihmisen muokkaamaan ympäristöön ja seuraa pitkän matkaa Vuolijoentien vartta, on syytä selvittää, aiheutuuko metsäisillä osuuksilla elinympäristöille tai lajeille haittaa. Kiertoreitinkin rakentamisen aiheuttamat vaikutukset on tarvittaessa kompensoitava.

Vaikka hanke on kantaverkon käyttövarmuuden sekä pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirron kannalta välttämätön, haluamme tuoda esille, että sähköntuotantoa olisi tulevaisuudessa syytä hajauttaa tasaisemmin ja esimerkiksi tuulivoimaa suunnitella enemmän Etelä-Suomeenkin rakennettavaksi. Siirtokapasiteetin rakentaminen on tavallaan reagointia vallitsevaan tilanteeseen kun uusiutuvaa energiaa siirretään pohjoisesta etelään. Kokonaissuunnittelua olisi syytä tehdä, ja uusiutuvaa energiaa tuottaa lähempänä sen kuluttajia. Siirrossa tapahtuu aina hävikkiä ja elinympäristöjen pirstoutumista.

Esko Saari, puheenjohtaja
Kirsi Eskelinen, sihteeri