Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan hy­vin­voin­tia­lu­een stra­te­gia­luon­nok­seen 2023 – 2030

Kevätjää. Kuva: Kirsi Eskelinen

Luontokato ja ilmastokriisi läpileikkaavat yhteiskunnan toiminnot ja niiden vaikutukset vain korostuvat tulevaisuudessa. Ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen järjestämistä ei voi irrottaa ympäristöstään.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
hyvinvointialue.kirjaamo(at)ppshp.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnokseen 2023 – 2030

Otamme kantaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnokseen, koska alueemme hyvinvointistrategialla on merkittävä ympäristöulottuvuus.

Huomiota herättävää on, että strategiassa ei ole mainittu lainkaan sanaa ”ilmasto” ja ”ympäristö” on mainittu ainoastaan toimintaympäristönä. Myöskään sanaa ”vastuullisuus” ei näy strategialuonnoksessa.

Nykypäivänä kaikkien organisaatioiden strategioihin edellä mainittujen asioiden on syytä kuulua. Vastuullisuus palvelujen ja tuotteiden hankintaketjuissa tulee olla kirjattu jo strategiaan sekä liittää se osaksi strategian seurantaa ja arviointia.

Luontokato ja ilmastokriisi läpileikkaavat yhteiskunnan toiminnot ja niiden vaikutukset vain korostuvat tulevaisuudessa. Ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujen järjestämistä ei voi irrottaa ympäristöstään. Kunnat tekevät enenevässä määrin ympäristövastuullisia valintoja ja samaa edellytämme hyvinvointialueelta.

Esimerkiksi lähiruoka, luomu sekä kasvispainotteisempi ruoka ovat tulevaisuuden välttämättömiä trendejä. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen ohella geopoliittinen tilanne vaikeuttaa tuotantopanosten saatavuutta ja nostaa hintoja. Esimerkiksi Ruokaminimi-hankkeen (lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161742/VNTEAS_47_Ruokavaliomuutoksen%20vaikutukset.pdf?sequence=1&isAllowed=y ) selvityksen mukaan ilmastohyötyjä tuottava ja samalla ravitsemussuositukset täyttävä ruokavalio edellyttää merkittävää lihankulutuksen vähentämistä ja kasviperäisten tuotteiden lisäämistä. Eläinperäisten tuotteiden tuottaminen vaatii paljon peltoalaa verrattuna kasviperäisiin tuotteisiin. Rehuntuotannossa on lähes 80 prosenttia peltoalasta.

Edellämainittujen asioiden huomioiminen päätöksenteossa auttaa vähenevien resurssien tehokkaassa käytössä ja parantaa paikallisomavaraisuutta.

Ympäristön hyvinvointi on kiinteässä yhteydessä ihmisten hyvinvointiin. Hyvinvointialueen hyvinvoiva ympäristö edesauttaa myös ihmisten hyvinvointia ja osaltaan ennaltaehkäisee sairauksia. Vastuullisuus hankinnoissa niin ympäristön kuin ihmisoikeuksien suhteen on olennainen osa kestävää aluepolitiikkaa. Strategiassa on siksi huomioitava myös nämä seikat.

Aluevaltuustot ovat merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä. Niiden päätöksillä vaikutetaan ympäristöön, luonnonvaroihin, ilmastoon ja hiilijalanjälkeen. Hyvinvointialueiden ensisijainen tavoite on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja niihin liittyvien palvelujen järjestäminen. Samalla voidaan kuitenkin vähentää ympäristökuormaa ja päästöjä. Hankintalain mukaan tarjousvertailu perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan. Hinnan lisäksi voidaan pisteyttää esimerkiksi tuotteen elinkaaren mittainen ympäristövaikutus. Näin mitaten kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi vaihtoehdoksi voi rakennuskohteessa osoittautua puuta suosiva ratkaisu betonin sijaan ja ravitsemuspuolella kasvikunnan tuotteita suosiva päätös lihaa suosivan päätöksen sijaan. Merkityksensä on myös hyvinvointialueella tapahtuvan liikkumisen ja logistiikan järjestämisellä. Digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan vähentää turhia matkoja. Hävikkiä voidaan pienentää esimerkiksi kertakäyttötarvikkeita vähentämällä. Rakennusten sekä rakentamis- että käytönaikaista hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Energiavalinnoissa tulee tehdä aktiivista siirtymää pois fossiilisista enegianlähteistä.

Ilmaston ja vastuullisuuden huomioiminen strategiatason tavoitteissa on nykyaikana välttämätöntä ja tavoitteiden tulee myös näkyä päätöksenteossa. Ilmasto- ja vastuullisuusasiat tulee sisällyttää läpileikkaavana hyvinvointialuestrategian tavoitetilaan, palvelulupaukseen sekä arvoihin.

Oulussa 5.4.2022

Esko Saari, puheenjohtaja

Kirsi Eskelinen, sihteeri