Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry. (1092861–1)

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Piirin toiminnan keskeisinä organisoijina ovat piirihallitus ja palkattu osa-aikainen työntekijä (aluesihteeri).

Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin sekä kehitetään yhteistoimintaa. Lisäksi piiri lähettää paikallisyhdistyksille vuoden aikana yhdistyskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa järjestetään koulutustapahtumia yhdistysten toimijoille.

Työntekijän toimipaikkana on piirin toimitila Kuopiossa (Puijonkatu 15).

Vuoden aikana aluesihteeri vierailee paikallisyhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa. Kartoitetaan piirin ja yhdistysten sekä eri toimintaryhmien yhteistoiminnan tarpeita ja tuetaan heikosti toimivia yhdistyksiä avustuksilla. Lisäksi kehitetään paikallisyhdistysten viestintää, toimintaa ja jäsenhankintaa.

Piiri tukee paikallisyhdistyksiä Kilta-jäsenrekisterin hoitamisessa.

Piirin luonnonsuojelutyö on monipuolista käsittäen vesistöjen, soiden, metsien sekä uhanalaisten lajien ja niiden elinalueiden suojelun. Piiri pyrkii vaikuttamaan lausuntojen, kannanottojen, aloitteiden ja tarvittaessa valitusten avulla myös kaavoitukseen, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten haittojen hillitsemiseen sekä muuhun päätöksentekoon Pohjois-Savon alueella.

Piiri osallistuu valtakunnalliseen ”VieKas LIFE” eli vieraslajihankkeeseen.

Lisäksi järjestetään tapahtumia myös muiden toimijoiden kanssa ja edistetään Pohjois-Savon reittien  kalateiden kunnostuksia.

Yhteistyö

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri osallistuu eri yhteistyöryhmien toimintaan: Luonnonvarakeskus (Luke) /Pohjois-Savon alueellinen metsäneuvosto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesienhoidon yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä ja Riistakeskus Pohjois-Savo sekä Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkosto Muikku-verkko.

Ollaan yhteistyössä Metsähallituksen, Metsäntutkimuskeskuksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), riistanhoito- ja metsästäjäyhdistysten sekä Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Martta-järjestön ja Pohjois-Savon kuntien kanssa.

Hanke- ja projektitoiminta

 Rastunsuo

Rastunsuon lintujärveä hoidetaan parantamalla eri tavoin lintujen elin- ja pesintäedellytyksiä sekä edistetään mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun. Käytännön hoitotoimista, laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti, vastaa piirihallituksen asettama Rastunsuon lintujärven hoitokunta.

 Saimaannorppatyö

Piiri tekee saimaannorpan suojeluun liittyvää työtä, mikäli rahoitus (Yhteinen saimaannorppamme-hanke) järjestyy. Tavoitteena on mm. perustaa norpan suojeluun omistautunut ryhmä, jonka toimintaa piiri tukee.

Haminalahden vieraslajihanke

Piiri koordinoi Haminalahden vieraslajihanketta, mikäli rahoitus (Kainuun ELY-keskus) järjestyy. Työtä tekee piirin aluesihteeri ja hankkeessa on mukana Haminalahden nuorisoseura.

 Minna merikotka

Piiri osallistuu Minna-merikotkan liikkeiden seurantaan. Piiri myös maksaa paikantimesta tulevat maksut. Minna-merikotkasta saadaan jatkuvaa seurantadataa ja tietoja on Pohjois-Savossa hyödynnetty mm. sähkölinjalausuntojen- ja Leppävirralle suunnitellun tuulivoimapuiston taustatietona. Tieteellisenä tietona Minna-merikotkan seuranta on osoittanut, että merikotkien talvimuuttotieto on puutteellista.

 Palokinkosket

Piiri järjestää Palokinkoskiin liittyviä webinaareja ja yhteistyötä Palokin osalta laajennetaan Pohjois- ja Etelä-Karjalan- luonnonsuojelupiirien kanssa.

 Ympäristötiedon levittäminen

Suuren yleisön luonto- ja luonnonsuojelutietoutta edistetään lehtikirjoitusten lisäksi jakamalla valistusmateriaalia ja järjestämällä yleisötilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa sekä myös osallistumalla muiden järjestöjen kanssa järjestettyihin yleisötapahtumiin.

Lisäksi yhdistys järjestää kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, joista ainakin osaan voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kampanjat ja tapahtumat

Webinaarit

Piiri järjestää   Palokinkoskiin liittyvän, sarjassaan kolmannen webinaarin.

Kaivosvuosi 2022

Osallistutaan soveltuvin osin Suomen luonnonsuojeluliiton kaivosteemavuoteen. Seurataan Pohjois-Savoon suunniteltuja kaivoshankkeita sekä Terrafamea, sillä Nilsiän reitti kärsii sen saasteista ja on suuri vaara, että myös Iisalmen reitti tulee samaan sen saasteita. Osa sen saasteista voi levitä Ylä-Savoon myös ilman kautta.

Luonto lainassa-viikko, kirjasto

Piiri osallistuu luonto lainassa-kirjastoviikkoon.

Toritapahtuma yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) kanssa

Piiri järjestää luonnonsuojeluliiton näkyvyyttä lisäävän tapahtuman Kuopion torille. Mukana KLYY ja mahdollisesti muita toimijoita.

Retken järjestäminen

Pyritään järjestämään retki johonkin luontokohteeseen. Pyrimme ottamaan perheet retken suunnittelussa huomioon.

Luontokino

Osallistutaan Luontokinon järjestämiseen yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kino Kuvakukon, KLYY:n, Kuopion luonnontieteellisen museon ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Tiedotus ja viestintä

Tiedotus ja viestintäkanavina toimivat piirin verkkosivut Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen alla osoitteessa staging.sll.fi/pohjois-savo, Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteiset Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/sllitasuomi, Luonnonsuojelija-lehti, paikallisyhdistysten FB- ja kotisivut sekä tiedotteet. Piirillä on myös oma Instagram-tili.