Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri Rauman seudun yhdistys

Rauma
Navigaatio päälle/pois

säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on 19.10.2015 lähtie Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ja kotikunta Rauma. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Rauman ja Eurajoen kunnat. Yhdistys kuuluu Suomen luonnonsuojeluliittoon Satakunnan piirin kautta.

 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

  • edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan
  • seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
  • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
  • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja ja julkaisemalla alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä.
  • elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon
  • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
  • pitää yhteyttä samoja päämääriä toteuttaviin järjestöihin ja toimia mahdollisuuksien mukaan niiden kanssa yhteistyössä

 

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

 

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalla tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta.

Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä.

 

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksan syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä, joista syyskokous vuosittain valitsee yhden hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jäsen voi kuulua hallitukseen yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja kutsua niihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee piirikokousedustajat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa.

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään kahta viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla ja/tai ilmoituksella vähintään kahta viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2) Valitaan hallituksen jäsenet.

3) Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

4) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

5) Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet.

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

7) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.

8) Päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta (sääntöjen puitteissa), jolla kokouksiin kutsutaan.

9) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10§ Ylimääräinen kokous

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11§ Ilmoitusvelvollisuus piirille

Yhdistyksen sihteerin on lähetettävä piirille sen pyytämät tiedot ja kahtena kappaleena heti syyskokouksen jälkeen edellisen vuoden toimintakertomus ja ilmoitus yhdistyksen hallituksesta.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

13§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Toiminta

Toimintasuunnitelma

Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seutu ry

Lue lisää