Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Tiedote suden kaadon poikkeusluvasta

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan suden kaatamiselle Köyliön ja Huittisten alueella. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri pitää poikkeusluvan myöntämistä perusteettomana ja valitettavana. Suden lisääntymisaika on jo alkanut. Lisääntymisaikaan ajoittuva metsästys ei ole hyväksyttävää eikä metsästyslain edellyttämän kestävän käytön periaatteen mukaista minkään lajin kohdalla. Erityisen moitittavaa se on uhanalaisen lajin kohdalla.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan suden kaatamiselle Köyliön ja Huittisten alueella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri pitää poikkeusluvan myöntämistä perusteettomana ja valitettavana.

Suden lisääntymisaika on jo alkanut. Lisääntymisaikaan ajoittuva metsästys ei ole hyväksyttävää eikä metsästyslain edellyttämän kestävän käytön periaatteen mukaista minkään lajin kohdalla. Erityisen moitittavaa se on uhanalaisen lajin kohdalla.

Viime vuoden lopulla tehdyssä laskennassa Köyliön lauman suuruudeksi saatiin seitsemän yksilöä. Laskenta suoritettiin aikana, jolloin nuoret sudet eivät vielä olleet lähteneet laumasta. Nyt osa nuorista yksilöistä on erittäin todennäköisesti jo poistunut alueelta. Nuoret yksilöt jättävät syntymälauman tyypillisesti tähän aikaan vuodesta, laumaan saattaa jäädä jokin nuori yksilö seuraavan lisääntymiskauden ajaksi. Penikoimisen lähestyessä lauman koko on tyypillisesti pienentynyt noin kolmeen tai neljään suteen. Tässä tilanteessa on hyvin todennäköistä, että kaato onnistuessaan kohdistuu alfayksilöön nuoren yksilön sijasta. Alfayksilöön kohdistuvan kaadon on todettu lisäävän jäljelle jäävien yksilöiden ongelmalliseksi koettua käyttäytymistä, kuten liikkumista asutuksen läheisyydessä. Luonnonsuojelupiiri huomauttaa, että alfayksilön ampumista ei ole lupaehdoissa suoranaisesti kielletty, vaan lupaehdoissa ainoastaan kehotetaan välttämään alfayksilön kaatamista. Näin ollen hakijalla ei välttämättä ole motivaatiota välttää alfayksilön kaatamista. Alfayksilön ampuminen olisi pitänyt lupaehdoissa yksiselitteisesti kieltää.

Köyliön/Huittisten susilauma on tällä hetkellä Lounais-Suomen ainoa lisääntyvä lauma. Mikäli jahti onnistuu ja kaato kohdistuu alfayksilöön, mitä voi pitää todennäköisenä, ei Lounais-Suomessa enää ole lisääntyvää susikantaa. Varsinais-Suomen susilaumasta ammuttiin alfanaaras viime vuonna, Eurajoen-Nakkilan alueella elänyt lauma katosi viime vuonna. Myöskään Pohjois-Satakunnassa ei ole susireviiriä. SLL:n Satakunnan piirin mielestä poikkeusluvan myöntäminen Lounais-Suomen ainoalle laumareviirille vaarantaa vakavasti lajin suotuisan suojelutason ja kannanhoitosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet. Lisääntyvän parin poistuminen vähentää myös RKTL:n arvioimaa laskennallista susikantaa 10%:lla.

Luvan perusteluissa mainittua koettua turvallisuusuhkaa ei voida poistaa poikkeusluvalla, koska ihmisten kokema susipelko ei ole sidoksissa susien määrään tai edes pelkäävän henkilön havaintoihin susista. Pelko on ongelma, joka voidaan ratkaista vain sutta koskevalla tiedolla. Lounais-Suomen susikeskustelulle on ollut ominaista runsas virheellisen tiedon ja huhujen levittäminen, pelottelu sekä jopa valtakunnanuutisiksi nousseet lukuisat paikkansapitämättömät tarinat. Nämä ovat susipelon varsinainen syy.

SLL:n Satakunnan piiri on huolissaan siitä, miten lupaehtojen noudattaminen käytännössä todennetaan. Onko paikalla ulkopuolinen taho valvomassa, että susi todella kaadetaan alle 100 metrin päässä asutusta rakennuksesta löydettyjä jälkiä seuraamalla siten, että jäljestys ei katkea?