Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Huittisten Kiimasuon alueen tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­vas­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri suhtautuu myönteisesti uusiutuvan tuulivoi-maenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakenne-taan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvai-kutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Myllyjen vaatima laaja soritettu huol-toalue tiestöineen ja voimajohtokäytävineen heikentää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoja.

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulipuistohankkeen selvitystyön yhteydessä tulee selvittää hankkeen yhteisvaikutukset lähialueelle todennäköisesti tulevan vaihemaakuntakaavan tuulivoimalle varatun alueen kanssa. Mannertuulihankkeessa selvitettiin tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Satakunnassa.  Hankkeen tulokset toimivat vaihemaakuntakaava 1:n tausta-aineistona. Maakuntakaavan tarkoitus on ohjata tuulivoimaa soveltuville alueille. Kiimasuon osayleiskaava-alue ei sisälly vaihemaakuntakaavan aluevarauksiin.  Kaavatyön yhteydessä tulee selvittää maakuntakaavaan varatun alueen ja Kiimasuon  tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset. Pitää selvittää onko alueelle syntyvän tuulivoimatuotannon määrä liian suuri suhteessa muuhun maankäyttöön ja maakuntakaavan tavoitteisiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään varsin kattava määrä luontoselvityksiä alueelta. Se että onko näitä jo tehty tai  tulevatko ne jossain vaiheessa nähtäville ei käy suunnitelmasta selville. Suunnitelmassa listatut selvitykset eivät ole alueen luonnonolot huomioon ottaen kuitenkaan kattavia. Merkittävää on kattavan pesimälinnustoselvityksen puute. Erityisesti isojen  petolintujen, kuten sääksen ja kotkien, pesäpaikat ja reviirit tulee selvittää. Vaikutukset riistaan ja alueella asustavaan susilaumaan tulee niinikään arvioida. Linnustollisesti arvokkaat suoalueet aivan alueen tuntumassa ovat kriittisiä arvioitaessa alueen soveltuvuutta tuulivoimalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty hankeaikataulu on mahdoton kansalaisten osallistamiseen ja täydentäviin esiselvityksiin vaadittavan ajan suhteen.

Suunnitelman mukaan tuulivoimaosayleiskaava on tarkoitus laatia siten, että MRL 77 a §:n mukaisesti tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Suunnittelualue sijaitsee kuitenkin maakuntakaavassa tuulivoimarakentamiseen osoitetun alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin tämän tuntumassa. Alueita tulee mielestämme tarkastella yhteisvaikutusten kannalta ja näin ollen hankkeeseen on sovellettava lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). Vaikutukset edellämainittuihin alueen luonnonolojen erikoispiirteisiin riittävällä tasolla edellyttävät myös YVA-selvitystä.

 

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry

 

Pirkko Valpasvuo-Jaatinen

Huittisten seudun ympäristöyhdistys ry

 

Seppo Varjonen

Ala-Satakunnan ympärisöseura ry