Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Urpolan luon­non­suo­je­lu­alueen käyttö- ja hoito­suun­ni­tel­mas­ta 2017-2025

Suur-Savon yhdistys antoi 29.8.2016 lausunnon Urpolan luonnonsuojelualueen tulevasta hoidosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto Suur-Savon yhdistys ry.

 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin toimipaikka

Kiiskinmäenkatu 5-7/PL 167

ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi

 

Lausunto Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2017-2025 (Ympäristölautakunta 15.6.2016 §55 Liite 3)

Suomen luonnonsuojeluliitto Suur-Savon yhdistys toteaa lausunnolle lähetetystä Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2017-2025 seuraavaa:

Tekstissä on monipuolisesti kuvattu Urpolanjoen uoman ja jokilaakson kasvistoa ja eläimistöä ja alueen merkitystä Mikkelin keskustaajaman luonnolle. Myös alueen syntymisen geologia on esitetty asianmukaisesti.

Pidämme hyvänä, että suunnitelmassa korostetaan joki/puro/uomaa varjostavien ja jokeen kaatuneiden puiden merkitystä joen ekosysteemille. Samoin pidämme tärkeänä lahopuiden, myös kaatuneiden, merkitystä hyönteisille ja sitä kautta ravintoketjussa ylempänä oleville eliöille. Näitä seikkoja taajamassa sijaitsevan luonnonsuojelualueen lähiasukkaat eivät monestikaan ymmärrä. Tähän liittyy myös se, ettei tontinomistajilla ole oikeutta ottaa käyttöönsä tonttiinsa rajoittuvaa luonnonsuojelualueen osaa.

Myös suojelualueen ulkopuolella, sekä kaupungin omilla mailla että yksityisillä mailla, tapahtuvissa toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon, että niillä on vaikutusta suojelualueen luontoon. Suojelualueeseen rajautuvien yksityismaiden omistajilla on velvollisuus kunnioittaa suojelualueen rajausta sekä alueen suojeluarvoja. Esimerkiksi pienilmaston muodostuminen joen varrelle luonnonsuojelualueen kapeilla kohdilla vaatii myös suojavyöhykkeen jättämisen luonnonsuojelualueen ulkopuolella.

Esitämme, että myllyn alapuolinen joki tonttien kohdalla valokuvataan yksityiskohtaisesti, jotta voidaan todentaa nykytila ja valvoa, että tonttien laajentamista ja uusien rakennelmien tekokieltoa noudatetaan.

Yleisesti pitäisi tiedottaa asukkaille siitä, että Urpolan joen luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön lähtökohtana tulee olla luontoarvot. Alueen virkistyskäyttö tulee ohjata siten, että luontoarvot eivät vaarannu.

Sähkökalastuksella todettu taimenmäärä kertoo jokiuoman biologisesta arvosta. Tätä tulosta pitää arvostaa ja suotuisan tason ylläpitämiseksi uoman hoitoa tehostaa esim. kutusoraikkojen osalta.

Urpolan luonnonsuojelualue päättyy Ristiinantiehen ja jokilaakson maisema muuttuu Saimaaseen ulottuvaksi puistoalueeksi. Kalaston, varsinkin taimenen, viihtymisen kannalta on erityisen tärkeää, ettei luonnonsuojelualueen alapuoliseen Urpolanjoen uomaan kohdistu mitään sitä muuttavia toimenpiteitä. Taimenen kulkureitin turvaamiseksi kutualueelle esitämme, että suojelualue laajennetaan ulottumaan Saimaaseen saakka.

Koska suojelualueen rajaus on niin kapea, tulisi kaupungin muutenkin tarkastella suojelualueeseen rajautuvia alueitaan ja mahdollisuuksia laajentaa Urpolan luonnonsuojelualuetta.

Haluamme, että kaupunki kiinnittää huomiota ja varmistaa, että jokiuoman kunnostustoimenpiteet on kesän aikana tehty kuten kohdassa Putkirikon aiheuttamat kunnostustarpeet sanotaan: “Parhaat taimenen poikastuotantoalueet tulee tarkistaa kevään / kesän 2016 aikana ja tarvittaessa poistaa lapioimalla hienojakoista ainesta tärkeimpien soraikkojen kohdalta.”

Vieraslajien osalta esitämme, että ne poistetaan sekä luonnonsuojelualueelta että sen välittömästä läheisyydestä. Varsinkin jättipalsamin etenemisen estäminen vaatii pikaisia toimia.

Urpolanjoen suojelualue ja luontokeskus ovat erittäin merkittäviä ympäristökasvatuksen kannalta Mikkelissä. Se on ainoa paikka Mikkelissä, jossa on tarjolla asiantuntevaa opastusta ryhmille sekä ympäristöaiheista ohjelmaa lapsille kesäisin, laadukasta luontoaiheista näyttelytoimintaa jne. Tätä keidasta tulee jatkossakin ylläpitää ja kehittää. Luontokeskuksen mahdollisuuksia esim. kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutuksessa tulisi jatkaa. Kaupungin tulee turvata opastuspalvelut pysyvästi Urpolan luontokeskuksen osalta.

Luontopolun opastaulut tulee uusia. Tulipaikan rakenteiden uusiminen on alueella vierailevien ryhmien kannalta todella kannatettava asia. Luontopolun ja tulipaikan uusimisesta tulee huolehtia ajallaan. Laadukkaat rakenteet luonnonsuojelualueella edistäisivät asukkaiden myönteistä suhtautumista keskellä asuinaluetta olevaan Urpolan luonnonsuojelualueeseen. Yksi mahdollisuus voisi olla virtuaalisen luontopolun käyttö.

Suojelualueen kulttuurivaikutteisilla niityillä tulisi arvioida mahdollisuutta hoitaa niitä niittämällä ja/tai laiduntamalla. Siten saataisiin monipuolisempi luontokokonaisuus, joka parantaisi alueen ympäristökasvatusmahdollisuuksia, ihmisten viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta.

Pienenä yksityiskohtana voimme todeta, että kohdassa 3.7 Urpolan luontokeskus on ulkomaalaisten kävijöiden osuus jäänyt käsikirjoitukseen lisäämättä. Samoin kohdassa 2. Vieraslajien torjunta on jäänyt mainitsematta, mitä pihapiirien lajeja on alueelle karannut (s. 24).

Urpolanjoen suojelualueen suojelun perusteina ovat jokiluonto sekä lehdot ja nämä ovat myös hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana. Myös rauhoitusmääräykset on otettu hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi, mikä on hyvä asia. Tavoitteista tulee pitää huolta myös hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteutettaessa.