Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Aloite Luon­non­suo­je­lu­alueen perustamisesta Säynättiin

Kuva: Markku Nironen

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. teki 15.12.2017 Mikkelin kaupungille aloitteen Säynätin luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

Mikkelin kaupunki

 

Asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen Mikkelin kaupungin Säynätin retkeilyreitistä ja sitä ympäröivistä metsäalueista

Säynätin retkeilyreitti on yksi harvoista kaupungin lähiympäristössä sijaitsevista retkeilyvarustelluista virkistysalueista. Se houkuttelee asukkaita päiväretkille sekä marjastamaan ja sienestämään ja toimii myös suosittuna kuntosuunnistuskohteena. Retkeilyreittiä ympäröivien metsien käsittely kuitenkin uhkaa alueen virkistys- ja luontoarvoja.

Mikkelin kaupungin Metso-inventoinneissa Säynätinsaari ja sen eteläpuoleinen metsäalue on arvioitu kuuluvaksi Metso-kriteerien luokkiin I ja II. Muilta osin Säynätin alueilta ei ole tehty Metso- inventointia tai muuta luontoarvojen selvitystä. Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen havaintojen mukaan Säynätin alueella on kuitenkin mm. saniaiskorpea, joka on Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi. Alueella elää myös liito-orava.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Mikkelin kaupunki perustaa Säynätin metsäalueista luonnonsuojelualueen. Luonnonsuojelualueeksi soveltuisivat Salosaari-Häyrylän osayleiskaavassa (2010) merkinnällä SL varustettu Säynätinsaari ja MU-2 -merkinnällä varustettu Ylä-Säynätjärven eteläosaa ympäröivä metsäalue ja soveltuvin osin lisäksi tätä aluetta ympäröivä M-1-merkitty metsäalue (ks. Liite 1, ympyröity alue). Koko edellä mainitulta kaupungin metsäalueelta tulee tehdä luontoarvojen selvitys. Säynätin alueen ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Konijärven luonnonsuojelualueen välinen ekologinen yhteys tulee turvata.

Ehdotettuun luonnonsuojelualueeseen sisältyisi myös eri-ikäisiä talousmetsinä käsiteltyjä metsäkuvioita (ks. Liite 2). Niiden sisällyttäminen suojelualueeseen on perusteltua sekä suojelualueen luontoarvojen turvaamisen kannalta riittävän pinta-alan saavuttamiseksi että metsien luontaisen kehittymisen ja ennallistamisen kautta lisääntyvien luontoarvojen vuoksi. Luonnonsuojelualueelle tulee tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka avulla turvataan suojelu- ja virkistyskäytön tavoitteet.

Perustamalla luonnonsuojelualueen vielä Suomen 100-vuotisjuhlavuonna kaupunki voi myötävaikuttaa laajemminkin luonnonsuojeluun. Kaupunki osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä lanseeraamaan Luontolahja Suomelle kampanjaan, jossa valtio on sitoutunut suojelemaan vastaavan alan kuin kaupungit, kunnat ja muut maanomistajat. Lisätietoja Luontolahja Suomelle kampanjasta: www.luontolahjani.fi

Mikkelissä 15.12.2017

Liite 1. Ehdotettu Säynätin luonnonsuojelualue (Salosaari-Häyrylän osayleiskaavassa 2010).

Liite 2. Ilmakuva ja kiinteistörajat ehdotetulla Säynätin luonnonsuojelualueella (MML Karttapaikka).