Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Vuoksen ve­sien­hoi­toa­lu­eel­le 2022–2027

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus

kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Lausunto Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Vuoksen vesienhoitoalueelle 2022–2027, viite: Kuulutus ESAELY /1221/ 2017 8.1.2018

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys lausuu Vuoksen vesienhoitoalueen vuosien 2022-2027 vesienhoidon suunnittelusta:

Vesiasioita  on Vuoksen vesienhoitoalueen osalta käsitelty keskeiset kysymykset ja työohjelma -raportissa varsin kattavasti, suunnittelijat ovat tehneet huolellista työtä.

Haluamme kuitenkin painottaa ja nostaa esiin seuraavia mielestämme tärkeitä asioita raportin keskeisten kysymysten teemojen alle ryhmiteltynä:

 

Vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen

Vesienhoidon toimenpiteiden koordinointi valuma-aluetasolla on keskeistä vaikuttavan vesiensuojelun aikaansaamiseksi ja erityisen tärkeää tehokkaan resurssienkäytön näkökulmasta.

Vaikuttavuuden ja resurssien tehokkaan käytön näkökulmista olisi tärkeä kytkeä yhteen kalatalousalueiden hoitosuunnitelmien  ja vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmien laatimis- ja toteutusprosessit.

Vesistöseurantojen jatkuminen sekä havaintotietojen kerääminen mm. uusista mahdollisista haitallisista aineista valumavesissä ja vastaanottavissa vesistöissä on turvattava.

Vesienhoito- ja suojelunäkökulmat on aina sisällytettävä kaavoitukseen. Kaavoittajien koulutus vesienhoidon tarpeiden huomioimisessa edesauttaisi osaltaan tätä.

Maakuntauudistuksessa vesienhoidon resursointi (rahoitus ja työntekijät) sekä virkamiesten itsenäisyys suhteessa muihin maakunnan hallinnoimiin sektoreihin tulee turvata. Mahdollisuuksia vesiensuojeluun tuovat mm. maakuntien hallinnoimat EU-rakennerahastojen hankerahat. Vedet ovat nykyisen Etelä-Savon maakuntastrategian yhtenä painopistealueena ja ne on tarkoituksena sijoittaa vastaavalle tasolle myös uudessa maakuntasuunnitelmassa. Tämän painopisteiden eteen on oltava valmius myös tehdä työtä ja resursoida sitä tarpeen mukaan.

 

Hajakuormituksen vähentäminen

Maataloudessa toimia tulee keskittää kuormittavimmille alueille ja kuormittavimpiin toimiin ja maataloustuen suuntaamista nimenomaan näiden toimien rahoittamiseksi tulee edistää.

Metsätalouden nousevat hakkuutavoitteet vaativat erityistä huomiota ja toimia metsienkäsittelyn vesistövaikutusten vähentämiseksi. Suojavyöhykkeet vesistöjen varrelle, jatkuvapeitteinen metsänkasvatus ja metsänhoitosuunnitelmissa vesistönsuojelunäkökohtien huomiointi ovat keskeisiä keinoja. Tarkentuvat tiedot erilaisten metsätyyppien vesistökuormituksesta korostavat vaikuttavien toimenpiteiden tarvetta.

Turvetuotannon osalta esitämme, että sivulle 61 lisätään seuraavan kappaleen jatkoksi tummennettu virke: “Turvetuotannosta poistuvien alueiden vesiensuojelun ja vaikutusten seurannan järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kuormitus saattaa jopa kasvaa riippuen jälkikäytöstä.” Alueiden jälkihoidossa tulee pääsäännöksi ottaa luonnonmukaisen kosteikon luominen aina, kun olosuhteet vain sen sallivat.

 

Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta

Uudet, huonosti tunnetut haitta-aineet vesistöissä kuten mikromuovit, lääkejäämät ja hormonihäiritsijät, edellyttävät jatkuvia vesistöseurantoja. Jätevedenpuhdistamoilta tulee vaatia näiden aineiden huomiointia ja puhdistusta.

Kaavoitus on avainasemassa taajamien hulevesikysymyksien ratkaisuissa.

 

Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen

Uhanalaisten kalalajien (saimaannieriä, järvilohi ja järvitaimen) suojelutoimet, lisääntymisen turvaaminen ja elinympäristöjen laadun turvaaminen ja ennallistaminen ovat alueella ensiarvoisen tärkeitä. Vaellusesteet, mm. padot ja rummut, on poistettava tai missä poisto ei ole mahdollista, niiden ohittaminen on mahdollistettava toimivilla, ensisijaisesti luontaisilla kalateillä.

 

Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

Pohjavesien suojelu kaavoituksella ja lainsäädännöllä on keskeistä. Havaitut uhat pohjavesien laadulle ja määrälle tulee poistaa.

 

Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen

Maa- ja metsätalouden vesistövaikutuksiin ilmastonmuutoksen mukanaantuomalla kasvavalla valunnalla ja mm. talviaikaisen valunnan lisääntymisellä on ratkaiseva merkitys. Vaikuttavat vesiensuojelutoimet näillä sektoreilla ovat siten entistäkin tärkeämpiä.


Mikkelissä 9.7.2018