Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Focus-liikekeskus asemakaavan muutosluonnos 12.6.2015

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                           LAUSUNTO

c/o Tiina Järvenkylä                                                                                                                     12.6.2015

Ajomiehentie 9 C 24

04300 Tuusula

 

 

Tuusulan kunta/ kaavoitus

 

FOCUS-LIIKEKESKUS, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

MUUTOSLUONNOS

diaarinro 372/2015

 

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry

 

 

Alueelta paikallistettiin maastokäynnillä Tuusulan oloissa merkittäviä luontoarvoja, joiden

säilymisen kannalta asemakaavaluonnoksen maankäyttösuunnitelmat ovat ongelmallisia.

 

Kaava-alueen pohjoisosassa on säilynyt melko laaja alue, jonka kasvillisuudessa vallitsevat erilaiset lehdot ja lehtoturvekankaat. Pääosalla alueesta myös metsät ovat olleet melko pitkään metsätalouden ulkopuolella, jolloin varttuneisiin ja vanhoihin kehitysluokkiin

painottuvissa metsissä on paikoin myös runsaasti lahopuuta sekä eri-ikäisrakennetta.

 

Kokonaisuutena alue (etenkin osa-alueet B ja E) lähestyy luonto-arvojen merkittävyyden osalta maakunnallisesti merkittävää

 

(http://www.uudenmaanliitto.fi/files/6297/Luonnonymparistojen_arvottamisen_kriteeristo_Uudellemaalle_E119.pdf).

 

Kaavaluonnoksen vaikutus luontoarvoihin

 

Nykyinen kaavaluonnos ohjaisi muuttavaa maankäyttöä  (Yhdystien varaus, KM-2-varauksen pohjoisosa) osin arvokkaalle luontoalueelle. Osa alueesta on kuitenkin osoitettu EV-alueeksi.

 

Kaavaluonnoksen esittämä maankäyttö olisi säilyneiden ja kehittyvien luontoarvojen osalta voimakkaasti heikentävä. Kaavaa tulisikin kehittää siten, että pohjoisosassa säästettäisiin nykyistä laajempi alue EV-alueena. Yhdystien osalta olisi hyvä selvittää vaihtoehtoisia reittejä, jotka eivät nykylinjauksen tapaan pirstoisi täydellisesti alueen arvokkainta runsaslahopuustoista lehtoa.

 

Luontoarvojen osalta kaava-alueen pohjoisosan arvokkaimmat osa-alueet tulisi lisäksi osoittaa  luo-merkinnällä tai muulla vastaavalla säilyttävällä ominaispiirremerkinnällä.

 

Huomioita osa-alueiden luonteesta ja luontoarvoista

 

Osa-alue A: Niittymaalle luontaisesti kehittynyttä kulttuurilehtoa, jossa kasvaa  mm. nuoria ja järeitä haapoja. METSO-lehtona kehittyvää luokan II-III lehtoa, kuviolla myös jonkinasteista liito-oravapotentiaalia.

 

Osa-alue B: Arvokas ja melko laaja tuoreen lehdon alue, osin lehtoturvekangasta. Kuviolla kasvaa pitkään luonnontilassa kehittynyttä  eri-ikäistä sekapuustoa ja myös erikokoista ja -ikäistä lehtilahopuuta on runsaasti. Täyttää runsaslahopuustoisuutensa takia METSO I luokan arvolehdon kriteerit.

 

Osa-alue C: Nuorta sekapuustoa kasvavaa tuoretta ja kosteaa lehtoa, paikoin esiintyy selvää lähdevaikutteisuutta. Lehtona METSO II-luokkaa (lähteisyys, kostean lehdon laikut).

 

Osa-alue D: Syvän valtaojan ympäristön lehtoturvekangasta, jossa kasvaa melko luonnonmukaista eri-ikäisrakenteista sekapuustoa. Lahopuuta esiintyy jonkin verran. METSO II-III-luokan lehtoa.

 

Osa-alue E: Monipuolinen ja vaihteleva osa-alue, jossa on sekä erilaisia lehtoja, lehtoturvekankaita että lehtomaista kangasta (kaakkoisosan rinne). Kuvion puusto on saanut kehittyä pitkään ilman varsinaisia metsönhoitotoimia ja se on pääosalla alueella

luonnontilaisen kaltainen, vaikka yksittäisiä puita onkin sahattu ja kaadettu. Osa-alueella on merkittävästi lahopuuta sekä ilmeistä liito-oravapotentiaalia. Kuvion alueella vaihtelevat METSO I ja II luokkien arvometsät.

 

Osa-alueen länsiosassa on pieni lähteinen puro, jonka ympäristössä on kasvistoltaan edustavaa kosteaa lehtoa. Puron varressa on myös hyvin runsaasti lehtilahopuuta. Kyseessä on ilmeinen metsälain 10 § kriteerit täyttävä erityisen tärkeä elinympäristö.

 

Osa-alue F: Nuoripuustoisempi osa-alue, jossa ei käyty. Ilmeisesti kuvio on lehtopohjainen.

 

Liite. Kartta, jossa osa-alueiden rajat.

 

 

Tuusulassa 12.6.15

 

 

 

 

Tiina Järvenkylä

Puheenjohtaja

 

 

 

 

 

Laura Kujansuu

Sihteeri