Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus maisematyölupa Jokela 2.3.2018

Oikaisuvaatimus päätöksestä myöntää maisematyölupa (Kirkonkylä, 858-405-0003-0398, Virtalantie, 05400 JOKELA)

Esitämme kunnan myöntämän maisematyöluvan kumoamista sillä perusteella, että päätöksen tietopohja on vahvasti puutteellinen sekä metsätalouskuvioiden puusto- ja kasvillisuustietojen että liito-oravan suojelun kannalta. Maisematyölupa tulee kumota ja palauttaa uuteen valmisteluun siten, että sen pohjana toimivaa tietopohjaa parannetaan olennaisesti.

Metsäsuunnitelmien puutteellisuus
Päätöksen pohjatietona toiminut metsäsuunnitelma ovat puutteellisia niin puustotietojen kuin biotooppitiedonkin osalta. Tämän seurauksena hakkuita ollaan muun muassa esittämässä kuvioilla 618 ja 620 luontotyyppeinä uhanalaisiksi luokiteltuihin reheviin korpiin (metsätalousinsinööri Jyri Mikkolalta 20.2.2018 saatu kirjallinen tiedoksianto).
Kuvioiden puustotiedot ovat myös puulajitietojen osalta puutteellisia eli antavat kuvioiden puustosta ja puulajisuhteista reaalitodellisuutta selvästi yksipuolisemman ja siten virheellisen kuvan.

Liito-oravan puutteellinen huomiointi
Toimenpidealueilla on huomattavasti enemmän liito-oravalle elinympäristöksi soveltuvaa metsää kuin mitä alueella tehdyissä liito-oravaselvityksissä on tunnistettu. Muussa taustamateriaalissa on määritelty ”liito-oravalle sopiva” metsänosa. Todellisuudessa em. metsän osa on ns. klassista kirjallisuudessa kuvattua liito-oravametsää, ja käytännössä kaikki metsä maisematyöluvan alueella on liito-oravalle soveltuvaa metsää (mikä paremmin, mikä huonommin).
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittely on ollut ontuvaa – koska papanapuita on ollut muuallakin kuin mitä on llp:ksi määritetty, niin jos näillä paikoilla on ollut enemmän kuin pelkkiä yksittäispapanoita, niistä ei (ainakaan useammissa tapauksissa) voi todeta ettei kyseessä ole lisääntymis- ja levähdyspaikka. Etelä-Suomessa läheskään kaikki kolot ja risupesät eivät ole helpolla maanpinnalta havaittavissa.
Tietopohja ei liito-oravan osalta ole nähdäksemme riittävä, jotta voitaisiin välttää luonnonsuojelulain vastaiset liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiset.
Maisematyölupa on annettu myös alueen vanhapuustoisimpiin kuuluvan kuvion 618 harvennukseen. Kuviolta on havaittu liito-oravia mm. vuonna 2017 (ei kattava selvitys). Liito-oravan käyttämien mahdollisten kolopuiden ja risupesien sijaintia ei ole kuviolta ilmeisestikään selvitetty. Metsäsuunnitelmassa liito-oravan huomiointi kyseisellä kuviolla on esitetty hoidettavaksi säästämällä suuret kuuset ja haavat. Tälle tasolle jätetty ohjeistus, yhdessä puutteellisen kolo- ja risupesäselvityksen kanssa, johtaa helposti siihen, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja heikennetään. Asiallinen liito-oravan huomiointi vaatisi mm. pienempien suojaavien puiden säästämistä liito-oravan käyttämien kolo- tai risupesäpuiden ympärillä.

Tuusulassa 2.3.2018

Tiina Järvenkylä Laura Kujansuu
Puheenjohtaja Sihteeri
Suomen luonnonsuojeluliitto Suomen luonnonsuojeluliitto
Tuusulan yhdistys ry Tuusulan yhdistys ry

Liitteenä: viikon 7 julkipanolista