Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Ruotsinkylä-Myllykylä II OYK 2011

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry LAUSUNTO
c/o Arja-Leena Aho 26.4.2011
Pahanjäljentie 13 A
04320 Tuusula

Tuusulan kunta/ kaavoitus

RUOTSINKYLÄ-MYLLYKYLÄ II -osayleiskaavaluonnos (DIAARI 69/2008)

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

Louhinnasta aiheutuvan melun, pölyn ja tärinän vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja ympäristöön selvitettävä tarkemmin.

Metsäkylän alueella säilynyt vanha perinnemaisema tulisi säilyttää sellaisenaan. Tämä kulttuurimaisema on paikallisesti merkittävä.

Kaavoitusta tehtäessä tulee ottaa huomioon alueella sijaitsevat muinaismuistokohteet ja huolehtia siitä, etteivät kohteet vahingoitu.

Liikenneselvitys raskaan kaluston liikennemäärien lisääntymisestä on tehtävä jo kaavan tässä vaiheessa, tarkempaa arviota varten. Tämän hetkisten teiden kunto ei ole riittävä raskaan kaluston liikennemäärän lisäämiseen. Tuusulan ympäristöyhdistys ei usko edestakaisten kuljetusten onnistumiseen, sillä rakennustyömaiden ylijäämämaat noudetaan ennen varsinaisen rakennusmateriaalin tuontia paikalle jo ihan logistiikan vuoksi.

Kaava-alueella ei ole hulevesiviemäriverkostoa. Hulevedet tulisi ehdottomasti puhdistaa ennen kuin ne päästetään vesistöihin. Hulevesien vaikutusta ympäristöön tulisi tutkia laajemmin, erityisesti Kylmänojaan ja Tuusulanjokeen. Hulevesien aiheuttama kuormitus vesistöille olisi minimoitava.

Pohjavesi on luokiteltu 2 alueluokkaan eli veden hankintaan soveltuvaksi pohjavedeksi, jota ei saa pilata (YsL 8§). Pohjavesien virtaukset ja pinnan korkeus muuttuu oleellisesti, jos louhinta ulottuu liian syvälle. Tämä saattaa johtaa omien kaivojen varassa olevien veden saantiin ja mahdollisesti päijännetunneliin.

Uudenmaan 1. Vaihemaakuntakaavassa rajattua louhinta-aluetta ei tule kasvattaa. Louhittavaa on jo tämänkin hetkisellä louhinta-alueella sekä tulevalla Focus-alueella kymmeniksi vuosiksi. Gunnkärrin kallioalue tulee merkitä kaavaan MY/geo, kuten Vähäsuonkalliokin on merkitty, sillä kalliot muodostavat yhdessä kalliokokonaisuuden, joka on maisemallisesti arvokas. Viheryhteyden säilyminen Gunnkärrin pähkinäpensaslehtoon on tärkeää. Kallion louhiminen muuttaisi pähkinäpensaslehdon valuma-aluetta, josta lehto on riippuvainen. Gunnkärrin pähkinäpensaslehdon jääminen ”saareksi” keskelle louhinta-aluetta olisi tuhoisaa. Luonnonsuojelulain nojalla pähkinäpensaslehto on suojeltu luontotyyppi eikä sen ominaispiirteiden säilymistä saa vaarantaa. Kalliot ja puusto pidättävät myös louhinnasta aiheutuvaa melua ja pölyä.

Tuusulanjokilaakson sl-merkinnän jatkuminen vantaan puolelta on hyvä asia. Liito-oravien kulkuyhteyksien turvaaminen on myös tulevaisuudessa tärkeää.

Linnustoselvitykseen (2007) mukaan kaava-alueella esiintyy runsas määrä EU:n direktiivi-, uhanalais- ja Suomen vastuulajien joukkoon kuuluvia lintulajeja. Näiden lintujen elinympäristöä on suojeltava ja vaalittava, jotta linnuston ja luonnon monimuotoisuus säilyy.

Kaava-alueella on myös uhanalaisen keltamataran sekä valtakunnallisesti silmälläpidettävän vaskitsan elinympäristöt.

Koska kaavamuutoksen vaikutukset koskevat huomattavasti laajempaa aluetta kuin kaavassa käsitellään, tulisi kaavamuutosta tarkastella nykyistä suuremmalla kaava-alueella. Aluetta ei ole tarkasteltu kokonaisuutena, vaan pienissä paloissa, joka on riittämätöntä. YVA tulisi tehdä myös alueelle, jolle YVAa ei ole vielä tehty. Uusimmat lentomelumittaukset on huomioitava.

Tuusulassa 26.4.2011

Tiina Järvenkylä
Varapuheenjohtaja

Arja-Leena Aho
Puheenjohtaja