Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken purkamisen vaihtoehdoista

Patojen purku on tärkeää vaelluskaloille. Vanhankaupunginkoski Arabianrannan muraalissa. TVe/SLL

Muistutimme Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäseniä, että Vanhankaupunginkosken länsiosan purkamisesta ei ole vieläkään kunnollista ja tasapuolista selvitystä. Konsultin lähinnä haastatteluista tekemä uusi kooste ei ole riittävä syy haudata Atte Harjanteen ym. aloitetta.

 

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen,

On ongelmallista, että Vanhankaupunginkosken länsipadon kokonaisesta – tai osittaisesta – purkamisesta ei ole vieläkään tehty tasapuolista selvitystä.
– FCG:n lähinnä haastatteluihin perustunut selvitys ei tuonut asiasta esille mitään uutta.

Tähän mennessä tehdyissä selvityksissä on seuraavia ongelmia:

1) Vesilain ja vesipuitedirektiivin kannalta
– tähän mennessä tehdyissä selvityksessä ei ole huomattu, että Vanhankaupunginkosken kalateiden parantaminen on vesipuitedirektiiviä toteuttavassa Uudenmaan vesienhoidon toimintaohjelmassa 2016–2021
– erittäin uhanalaisen meritaimenen ja muiden vaelluskalojen suojelua ei ole käsitelty riittävästi, vaikka se on ollut padon purkamisen aloitteen syy
– nämä ovat keskeisiä asioita vesipuitedirektiivin ja vesilain intressivertailun kannalta

2) Luonnonsuojelun kannalta
– Natura- ja vuollejokisimpukkaselvitykset tulee tehdä, mutta arvioimme niiden todennäköisesti tulevan osoittamaan padon pukamisesta olevan suojeluarvoille enemmän hyötyä kuin haittaa
– padon purkaminen edistäisi joen ennallistamista luontodirektiivin luontotyypin 3210 Fennoskandinavian luonnontilaiset jokireitit kriteerit täyttäväksi (mitä se ei nyt patojen takia ole)
– nämä ovat tärkeitä näkökulmia luonnonsuojelulain, luontodirektiivin ja Natura 2000:n kannalta

3) Kulttuuriympäristön ja kaavan kannalta
– kannattaisi järjestää työpaja, jossa kulttuuriympäristön ja kaavoituksen asiantuntijat tapaisivat padon purkua kannattavat järjestöt sekä virtavesien ja vaelluskalojen asiantuntijat
– käsityksemme mukaan luonto- ja kulttuuriarvot yhdistävä win-win -ratkaisu (kuten osittainen purku) olisi mahdollinen

4) Työtä kannattaa jatkaa tilaamalla jatkoselvityksiä
– kun lisäselvitykset on tehty, asiasta kannattaa pyytää myös lausunnot ja kuulla kansalaisia
– vasta sen jälkeen kannattaa päättää ratkaisuvaihtoehdoista, ja jos hanke katsotaan toteuttamiskelpoiseksi, tarkemmasta teknisestä suunnittelusta ja lupien hakemisesta

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry