Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen yva-ohjelmasta

Yvan tekeminen ilman maastokautta on huono idea.

Vantaan Petikonhuippua korotettaisiin täyttömaiden läjitystä ja kierrätystoimintoja lisäämällä. Piirin mielestä kaavojen virkistysmerkinnät toteuttaisiin toki nopeimmin ilman sitä. Täyttömäelle voisi tehdä joka tapauksessa uuselinympäristöjä uhanalaisille lajeille, kuten Vuosaaren huipussa.

1.10.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten lausuntopyyntöönne 29.8.2019 Dnro UUDELY/9569/2019

Lausunto Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen ym. yva-ohjelmasta

Kiitämme lausuntopyynnöstä. Suomen luonnonsuojeluliitossa tämän lausunnon antaa sen Uudenmaan piiri.


Yleistä

Arviointiohjelman aikataulu on liian lyhyt. Selostus tehtäisiin myöhäissyksyllä, mikä ei mahdollista esimerkiksi maastotöitä luontokartoituksille oikeana vuodenaikana. Tällaisilla alueilla on joskus jopa yllättäen uhanalaisia lajeja. Mitä täyttömäen nykytilasta tiedetään? Mitä kasvi- ja hyönteislajeja siellä nyt esiintyy?

Luontovaikutukset

Hankealue rajoittuu neljältä suunnalta nykyisiin tai tuleviin suojelukohteisiin sekä muihin luontoarvojen erityisalueisiin:

– lounaassa on Natura-ohjelmaankin kuuluva Pyymosan aarniomainen lehto,

– etelässä Pyymosanmetsän merkittäviä vanhojen metsien suojeluaarvoja sisältävä suojelualue,

– luoteessa Metsäluonnoltaan monipuolinen Allkärrin SL-varaus

– ja koillisosassa yleiskaavan luo-alueisiin kuuluva Bredmalmin alue.

Ainakin Pyymosanmetsän suojelualueen pohjoisosassa on jo pitkään ollut nähtävissä merkittävää pölyhaittaa, jolla saattaa olla vaikutuksia myös alueen suojeluarvoihin.

Vaikutusarvioinnissa on syytä varmistaa suojelukohteisiin kohdistuvien pöly- ja meluvaikutusten arvioinnin korkea laatu ja riitävyys. Haitallisia vaikutuksia voi kohdistua erityisesti ns. epifyyttilajistoon.

Tiilitien ja Pyymosantien huomattavan, usein kovilla nopeuksilla tapahtuvan rekkarallin vaikutukset tieliikennekuolemille herkkiin lintuihin, nisäkkäisiin sekä sammakkoeläimiin on syytä arvioida ja huomioida.

Sosiaalisten vaikutusten riittävä huomiointi

Petikon luonto- ja viheralue on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus niin luontoarvojen kuin virkistyskäytönkin kannalta. Eri vaihtoehdoille on huomattavia eroja sen osalta, mikä on alueen luonne mm. liikennemelun, turvallisen liikkumisen sekä luonnonrauhan osalta.

0-vaihtoehto mahdollistaisi muita vaihtoehtoja nopeammin se, että Petikonmäen laaja alue on mahdollista saada maakunta- ja yleiskaavan mukaiseksi VU-alueeksi. Tällä on suoraa merkitystä Petikon virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Tätä täytyy pitää yhtenä vertailukohtana muihin vaihtoehtoihin.

Täyttömäen muuttaminen virkistys- ja urheilupalvelujen alueeksi mahdollistaa myös biodiversiteetin suojelua edistävien keinoympäristöjen laaja-alaisen kehittämisen Helsingin Vuosaaren huipun tavalla. Näin voitaisiin auttaa uhanalaisia kasveja ja hyönteisiä. Teema ei ole Vantaankaan kaupungin biodiversiteettipolitiikalle uusi, mistä todistaa mm. vuoden 2007 yleiskaavan luo-alueisiin kuuluva Vehkalanmäen entinen täyttömääalue (noin 13 ha). Asia on syytä huomioida eri vaihtoehtojen monimuotoisuushyötyjä arvioitaessa. Lisäksi tällainen biodiversiteettipainotteinen maisemointi voisi olla oma vaihtoehto, 0++ -vaihtoehto.

Lisätiedot: suojeluasiantuntija Keijo Savola, p. 045 652 1974, keijo.savola (a) gmail.com

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija