Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselityksen täydennys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Östersundomin yleiskaavaa koskevassa valituksessa

Uudenmaan piiri vaatii, että muutkin Östersundomin aluetta koskevat valitukset, jotka jätettiin huomioimatta, otetaan käsittelyyn mikäli asia palautuu Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA

Vastaselityksen täydennys valituslupahakemukseen ja valitukseen 5838/1/19 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 19/0777/5 viitaten korkeimman hallinto-oikeuden 15.1.2020 päivättyyn selityspyyntöön.

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 29.11.2019 19/0777/5, jolla on kumottu Östersundom-toimikunnan päätös 11.12.2018 § 4 Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 9.12.2014 päivätyn sekä 15.12.2017 ja 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan piirustuksen numero 12320 (Helsinki), G19 (Sipoo) ja YK0035 (Vantaa) mukaisena.

VASTASELITYKSEN ANTAJA
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

PROSESSIOSOITE

Erityisasiantuntija Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 0400 615 530
Sähköposti uusimaa (at) sll.fi

VASTASELITYKSEN TÄYDENNYS VALITUSLUPAHAKEMUKSEEN JA VALITUKSEEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri uudistaa asiassa jo aiemmin lausumansa ja esittää asiassa lisäksi seuraavaa.

Vastaselityksessään Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri perusteli kattavasti syyt miksi valitukselle ja valitusluvalle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kumota yhteistä yleiskaavaa koskeva päätös ei ole perusteita.

Mikäli korkein hallinto-oikeus kuitenkin näkee, että Östersundom-toimikunnan valituksella ja valitusluvalla on perusteita, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vaatii, että Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessään käsittelemättä jättämät valitukset ja valitusperusteet palautetaan Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 19/0777/5 mukaan ”kun otetaan huomioon, että päätös on kumottu edellä mainituin perusteluin, ei muista valituksista ja valintaperusteista ole tarpeen enemmälti lausua.” Koska Helsingin hallinto-oikeus siten kumosi Östersundom-toimikunnan yhteistä yleiskaavaa koskevan päätöksen jo ”Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet” -Natura-alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin liittyen, se ei lainkaan ottanut kantaa muihin Östersundomin luontoarvoja koskeviin valituksiin ja valitusperusteisiin.

Kuten Helsingin hallinto-oikeuskin päätöksessään toteaa, heikentämiskieltoa koskeva säännös edellyttää lajien elinympäristöjä koskevaa kokonaisarviota. Östersundomin aluetta tulisi siten tarkastella laajempana kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on säilyttää koko alueen luonnonsuojelullisesti arvokkaat lajien elinympäristöt ja viheryhteydet. Tästä lähtökohdasta arvioiden muutkin Östersundomin aluetta koskevilla valitukset, jotka Helsingin hallinto-oikeus jätti käsittelemättä, olisi tullut ottaa huomioon päätöstä tehdessä.

Siten Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vaatii, että nämä muutkin Östersundomin aluetta koskevat valitukset otetaan käsittelyyn mikäli asia palautuu Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 2020

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola
puheenjohtaja erityisasiantuntija