Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kestävä rahoitus – vihreitä investointeja koskeva EU:n luo­kit­te­lu­jär­jes­tel­mä

Uusi komissio haluaa parantaa myös ympäristöasioita EU:ssa. TVe/SLL

20.4.2020

TEG-ydinvoima

TEG-selvitys on ympäristön osalta asiantunteva ydinvoiman suhteen ja sitä mm. Suomesta kritisoivissa näkökulmissa on puutteita. Kuitenkin myös näkemys, että ydinvoima olisi hiilipäästöjen suhteen edullista ympäristön kannalta sinänsä, ei huomioi koko elinkaarta malmista loppusijoitusaikaan tai pitoisuuksiltaan heikkeneviä malmioita.

Ydinjätteen loppusijoitus

Euroopassa ja esimerkiksi Ruotsissa, jossa on valittu sama kuparikapseliratkaisu, selvitetään järjestelyn kestävyyttä paljon huolellisemmin. Tällöin on paljastunut, että kuparin korroosio on merkittävä ongelma. Ruotsissa noin 20 vuoden kalliolaboratoriokoe kuparin korroosiosta, jonka tuloksia paikallinen loppusijoitusyhtiö ja viranomainen selvittelevät parhaillaan. Koska koetta pyrittiin salaamaan loppusijoituspäätöksen jälkeiseen aikaan, kansalaisjärjestöillä on perusteltu huoli asiasta. http://mkg.se/en/skb-will-publish-lot-project-results-and-ssm-will-do-a-quality-control

Uraanikaivostoimintaan liittyy myöskin erittäin valtavia ympäristöongelmia. Esimerkiksi Terrafamen miljardi tonnia (suunniteltu laajennus 2 miljardia) rapautuvaa ja siten happamaksi kaivosvuodoksi liukenevaa mustaliuske-sivukivijätettä tarkoittaa 3-6-kertaa Suomen ydinvoimayhtiöiden loppusijoituspaikka Onkalon verran uraanin sekä tytäraineita maanpinnalla kapseloitavaksi. https://staging.sll.fi/2020/04/09/valitus-koskien-valtioneuvoston-paatosta-terrafame-oyn-hakemukseen-luvan-myontamiseksi-kaivos-ja-malminrikastustoimintaan/https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201710202200476288

Esimerkiksi uraanin suhteen Säteiluturvakeskuksen, STUKin, selvitykset kaivosten ja ydinjätteen ympäristövaikutusten osalta eivät ole riittäviä, koska uraanilla on myös kemiallisia ympäristövaikutuksia, jotka ilmenevät 1000-kertaa ihmisen säteilyvaikutuksia pienemmillä pitoisuuksilla (EU Scher tiedekomissio, depleted uranium-raportti). Posiva kertoo oikein tarvitsevansa ympäristöluvan Onkalolle, mutta tiettävästi tällaista lupaa ei ole ainakaan vielä kuulutettu. Valtioneuvoston rakentamislupapäätöksen 2015 mukaan käyttölupahakemuksen yhteydessä tulee esittää päivitetyt ympäristövaikutukset sekä myös niiden kannalta oleellinen palautettavuus.https://tem.fi/documents/1410877/2412863/VN+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+12.11.2015/1b3c4c1b-241e-42f2-84d4-08f0e67c3c9d/VN+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+12.11.2015.pdf

Kaivokset

Hiilipäästöjen vuoksi tulee luopua sellaisten hyödykkeiden kaivamisesta, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisia ovat erityisesti timantit, korukivet ja kulta. Kullalla on teknisiä käyttöjä, mutta kaivettu kulta kierrätettynä riittää niihin vähintään sadoiksi vuosiksi. Myös sijoitus- ja korutarkoituksiin tulevan hopea- ja platinametallikaivostoiminnan sijoitukset eivät ole kestäviä ja näiden erottaminen teknisistä tarpeista tulisi selvittää. Timantti- ja jalometallikaivostoiminnan ympäristövaikutukset ovat valtaisat, johtuen kaivostoimintaan riittävän metallin pienistä pitoisuuksista, kuten 1-2 gramma tonnilta kultaa avolouhoksissa.

Johtuen happamasta kaivosvuodosta erityisesti sulfidimineraalien avokaivoksien pitkäaikaiset ympäristövaikutukset ovat kestämättömiä. Kaivostoiminnan sijoituksissa tulisi kiinnittää enemmän huomioita raaka-aineiden todelliseen tarpeeseen sekä teknologian kehitykseen. Esimerkiksi meneillä olevassa akkumineraali-hypessä investoidaan kaivoksiin ja raaka-aineisiin, joista merkittävää osaa ei tulla tarvitsemaan. Metallimineraalien tarpeesta ja niiden kestävimmistä tuotantotavoista ja -paikoista, ml. kaivannaisjätteiden kierrätys, tulee olla EUn ja maailmanlaajuinset suunnitelmat ja strateginen ympäristövaikutusten arviointi. EUssakin on nähtävissä kilpailua raaka-ainemarkkinoilla hyväksi käyttäen ympäristön kohtuutonta ja yhteisön lakien vastata pilaamista, esimerkkinä Terrafamen jäteongelma.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Toimeksi saaneena

Asiantuntija Jari Natunen

Ympäristöbiokemisti, FT

p. 040 952 78 15