Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lausuntoajasta ja haasteista

"Tunnin juna" ei olisi luotijuna – se lyhentäisi matka-aikaa Turun ja Helsingin välillä runsaalla puolella tunnilla. TVe/SLL

Lausuntoaika syksyyn ja Myntinmäki asemasta selvitysalueeksi. Tässä kaksi ässää POKE-megakaavan Espoon kaupunginhallitukselle. Kolmanneksi suojelualueiden yhteyteen rakentaminen pitäisi poistaa.

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen

Viitaten kokoukseenne 18.5.2020

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lausuntoajasta ja haasteista

Suomen luonnonsuojeluliiton Espoon ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri esittävät kaavan lausuntoaikaa siirrettäväksi koronan takia alkusyksyyn. Lisäksi esitämme jo nyt yhtä asemaan liittyvää muutosta, jolla kaavan Espoon viherrakenteelle aiheuttamia ongelmia voitaisiin olennaisesti vähentää.

1) Kaavan nähtävilläolo korona-aikana

Korona aiheuttaa yhä loppukeväällä ja kesällä suuria ongelmia espoolaisten arkeen. Ne on syytä ottaa huomioon myös päätettäessä merkittävän yleiskaavaehdotuksen lausuntoajasta.

Esitämme, että kaavaehdotus asetetaan näytteille vasta loppukesällä tai alkusyksyllä 2020. Kaavan merkittävyyden ja aineistojen laajuuden takia lausuntoajan tulisi olla 2 kk.

Toinen vaihtoehto on asettaa kaavaehdotus nähtäville kesäkuussa mutta pidentää muistutus- ja lausuntoaikaa 30.9.2020 asti. Tämä voi tehdä mahdolliseksi myös yleisötilaisuuksien pitämisen, mikäli koronatilanne sallii.

2) Myntinmäen asema ja sen ympäristön maankäyttö

Myntinmäen asema ei ole vain Espoon kaupungin sisäinen asia. Siinä joudutaan huomioimaan myös valtakunnalliset asiat, kuten Espoo-Salo -oikoradan käynnissä oleva yleissuunnitelman laadinta. Oikoradan esittelysivujen mukaan se tulee yleisön nähtäville vasta keväällä 2021.

On epätodennäköistä että Espooseen tulisi sekä Histan että Myntinmäen asemat. Näistä kahdesta Hista on selvästi varmempi ja harkitumpi. Sitä vastoin Myntinmäkeen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka on syytä ajoissa tunnistaa.

Myntinmäen asemavaraus ja siihen liittyvä laajoille metsäalueille kohdistuva raskas uudisrakentaminen on ongelma Länsi-Espoon viherrakenteelle. Alueen metsäluonnon valtakunnallisista luontoarvoista saadaan koko ajan uutta tietoa. Huhti-toukokuussa 2020 alue osoittautui hyvin merkittäväksi erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymiskeskittymäksi. Lajin esiintymiä havaittiin peräti 110 kpl.

Esitämme, että Myntinmäen aseman alue sekä siihen liittyvät uudet rakentamisvaraukset osoitetaan kaavaehdotuksessa selvitysalueeksi. Tätä on ehdottanut kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa myös Uudenmaan ELY-keskus. Myös Liikenneviraston kaavaluonnoksesta antama lausunto on ollut kriittinen Myntinmäen asemaa kohtaan.

Lopuksi

Kaavassa on muitakin vakavia ongelmia Espoon luonnolle. Esimerkiksi valtion luonnonsuojelualueiden yhteyteen suunniteltu rakentaminen tulee poistaa.

Lisätietoja
– puheenjohtaja Anni Simola, Espoon ympäristöyhdistys, puhelin 040 512 2338
– suojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puhelin 045 6521 974

ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY

Anni Simola
puheenjohtaja

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola
puheenjohtaja         erityisasiantuntija